systemy informacji geograficznej - opracowanie pytań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
systemy informacji geograficznej - opracowanie pytań - strona 1

Fragment notatki:

1.GIS i jego składniki
GIS to system komputerowy do przetwarzania danych o przestrzeni geogr. Wszystkie dane zawarte w GIS odnoszą się do przestrzeni i tworzą model przestrzeni. GIS ułatwia rozwiązywanie problemów związanych z przestrzenią. Składniki: a) sprzęt-komputery; laptopy; system operacyjny Windows lub Linux; komputery typu workstation ze stanowiskami połączonymi siecią, system Windows 2000, UNIX; Urządzenia wejścia(input)-do wprowadzania danych: klawiatura, skanery, urządzenia pomiarowe. Urządzenia wyjścia(output)-drukarki, monitory, plotery(urządzenia do rysowania),naświetlarki, nagrywarki CD.
b) program komputerowy-Zbiór instrukcji, które kontrolują wszystkie funkcje komputera i systemu GIS. Programy są pisane w językach programowania Pascal, Java, Visual Basic, C+ . Platforma graficzna (Interfejs): własna (ArcInfo), zapożyczona (Intergraph-MicroStation).
c)dane- BAZA DANYCH-zbiór informacji
d)ludzie - UŻYTKOWNICY, mogą funkcjonować na 3 poziomach:
Operatorzy programów GIS(znają strukturę programu, wszystkie algorytmy, operacje programu GIS, zasady budowy baz danych, posiadają umiejętność tworzenia aplikacji).
Analitycy(posiadają ogólną znajomość możliwości analitycznych GIS, umiejętność formułowania pytań, znajomość analiz przestrzennych).
Decydenci(posiadają świadomość możliwości wykorzystania GIS do uzasadnionego podejmowania decyzji, wyrażają wolę do korzystania z informacji dostarczonych przez analityków i operatorów).
e)sieć
2.Rodzaje informacji w GIS
-geometryczne-dane położeniowe.(odniesienia przestrzenne; określają położ. bezwzględne za pomocą współrzędnych, położenie względne określane jest za pomocą relacji topologicznych. Położ. bezwzgl. definiowane jest za pomocą różnych ukł. współrzędnych -ukł. geograficzny /λ,φ/, prostokątny /x,y/, biegunowy/λ,d/)
-atrybutowe-dane o cechach obiektu.(źródła danych :dane statystyczne (spisowe),wyniki badań terenowych (kartowania ),dane z legend map tematycznych; rodzaje atrybutów: liczby, kody, opisy, daty, cech graficzne. Dane atrybutowe mogą być zgromadzone w tabeli
-metadane-dane o informacji zawarte w bazie danych; charakter danych, aktualność, dokładność, pochodzenie, dysponent danych.
3.Struktura tematyczna baz danych
Mamy dane •geometryczne(odniesienia przestrzenne albo dane o położeniu) • atrybutowe(przedstawiające cechy zjawisk, obiektów). Dane atrybut. Bez geometr.nie mogą funkcjonować. Dane geometryczne przedstawiają położenie bezwzględne- definiowane jest za pomocą różnych ukł. współrzędnych -ukł. geograficzny /λ,φ/, prostokątny /x,y/,biegunowy/λ,d/). Współrzędne biegunowe są używane przy pomiarach topograf. Współrzędne geograf. i biegunowe są przetwarzane na prostokątne, bo są najlepsze do obliczeń.

(…)

… punktów - zastępowanie kilku obiektów jednym obiektem * Eliminacja werteksów, zmniejszanie liczby punktów (usuwanie co drugiego/trzeciego punktu, Usuwanie punktów leżących bliżej niż odległość progowa - Algorytm Douglasa - Peuckera, Spline - automatyczne wygładzanie linii, Grupowanie - zwiększanie cięcia izolinii-zmniejszenie liczby klas.
Szczegółowość obrazu rośnie, gdy skala mapy maleje(skala maleje…
… z danymi atrybutowymi (1 rekord - 1 obiekt lub 1 rekord - kilka obiektów)
Łączenie danych wektorowych z różnych map (Uzgodnienie (transformacja) układu współrzędnych, Skala mapy nie ma znaczenia, jeśli współrzędne określane są w jednostkach naturalnych (m, km), Uzgodnienie położenia obiektów i przebiegu granic
11.Operacje na danych położeniowych (geometr.)
Selekcja graficzna elementów (obiektów…
… one wspólny identyfikator - ID oraz właściwości kolumny - szerokość, charakter danych
13.Łączenie danych położeniowych(geometr.) z danymi atrybutowymi
Powiązanie jednego obiektu wektorowego z jednym rekordem w tabeli - ścisła identyfikacja
14.Łączenie danych wektorowych z różnych map
Uzgodnienie (transformacja) układu współrzędnych, Skala mapy nie ma znaczenia, jeśli współrzędne określane są w jednostkach…
…, Przygotowywanie wydruków map.
43.Związek skali mapy ze skalą danych źródłowych
Dane-> Współrzędne rzeczywiste (m, km, ၪ, ၬ, yardy, mile) skala 1:1. Na ekranie->
Skala mapy zależy od wielkości ekranu i stopnia powiększenia (zoom in) lub pomniejszenia obrazu (zoom out) Mapę można też wyświetlać w żądanej skali. W druku ->Skala mapy dostosowana do rozmiaru papieru, albo papier do skali
44.Odwzorowania…
… zmienne • Obiektowa baza danych - Obiekty z atrybutami i wszystkimi relacjami topologicznymi tworzą całość
* Jakość danych: a)Dokładność położenia (x,y), wielkość dopuszczalnego błędu, instrukcje map topograficznych; b) Dokładność atrybutowa, metryczne (średni błąd kwadratowy), kategorie / klasy; c) Kompletność / aktualność; d) Logiczna spójność
9.Operacje przetwarzania danych w GIS
Integrowanie…
…: by trójkąty miały możliwie jak najkrótsze boki, by były jak najbardziej zbliżone do trójkątów równobocznych, by były wpisane w koło, w którym nie zawiera się inny punkt modelu.
• Model GRID(siatka prostokątna, obraz rastrowy), Punkty nie reprezentują charakterystycznych punktów powierzchni, stopień aproksymacji zależy od wielkości oczka siatki, mogą być one jednakowej lub różnej wielkości.
30.Cech…
… relacji topologicznych między punktami modelu
- Algorytmy prezentacji powierzchni
25.Źródła danych do NMT
a) wektorowe (Mapy poziomicowe - wektoryzacja poziomic, Pomiary naziemne - dane ze zdjęcia wysokościowego, Fotogrametria - interpretacja zdjęć lotniczych)
b) rastrowe (Obraz satelitarny - SPOT, Zdjęcia radarowe, Zdjęcia laserowe)
26.Typy struktur NMT - Układ punktów:
a) nieregularny x,y,z - zmienne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz