System prawa - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System prawa - omówienie zagadnienia - strona 1 System prawa - omówienie zagadnienia - strona 2 System prawa - omówienie zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:


System prawa Spośród wielu różnych sposobów rozumienia pojęcia „system prawa” przyjmiemy jego definicję, zgodnie z którą, system norm to zespół przepisów prawa obowiązujących w danym kraju w oznaczonym czasie. Należy przy tym pamiętać, że zbiór ten nie ma charakteru przypadkowego a pomiędzy normami prawnymi składającymi się na system prawa zachodzą związki treściowe, hierarchiczne i formalne. Związki treściowe przejawiają się w szczególności w tym, że w systemie prawa zasadą jest tożsamość znaczeniowa języka prawnego, a ewentualne odstępstwa od tej zasady wprowadzane są na mocy przepisów szczególnych. Przykład: Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych posługuje się pojęciem „pracownik” ale go nie definiuje. „ Art. 6. 1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6 oraz art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów, (...)” Należy zatem przyjąć, że na potrzeby ubezpieczeń społecznych pracownikami są osoby, zdefiniowane jako takie w ustawie z 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy . „ Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.” Ponadto, na powiązania treściowe wskazują liczne odesłania wewnątrz systemu prawa. Rozwiązanie to sprzyja nie tylko zwięzłości aktów prawnych, ale dowodzi również spójności i zupełności systemu prawa. Przykład: Kodeks pracy Art.300 „W sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy”. Związki hierarchiczne występujące w systemie prawa są konsekwencją ustanowienia w Konstytucji RP zamkniętego katalogu źródeł prawa. Akty normatywne składające się na system prawa są uporządkowane hierarchiczne. Oznacza to, że akty prawne ustanowione przez organy prawotwórcze niższej rangi muszą być zgodne z aktami wydanymi przez organ stojący wyżej. Wreszcie związki wynikając z tego, że proces tworzenia norm prawnych jest ujęty w ściśle określone ramy a ich przekroczenie sprawia, że ustanowione normy będą nieskuteczne. Analiza aktów prawnych pozwala dostrzec, jak bardzo zróżnicowane są przepisy należące do systemu prawa. Zróżnicowanie to jest wynikiem wielowiekowej ewolucji społeczeństwa, które za pomocą prawa normuje coraz to nowe stosunki społeczne związane w szczególności z przemianami technologicznymi, kulturowymi, ekonomicznymi. W ramach systemu prawa krajowego wyróżnia się zatem swoiste tradycyjnie „podzbiory”: prawo publiczne i prawo prywatne, które podlegają dalszym podziałom, dokonywanym w oparciu o kryteria przedmiotu regulacji (czyli charakteru stosunków regulowanych społecznych), podmiotu regulacji (tj. z uwagi na podmioty jakich prawo dotyczy), zasięg terytorialny (prawo obowiązujące na całym obszarze kraju i prawo miejscowe), czy metody regulacji (prawnocywilną, prawnokarną, prawnoadministracyjną).

(…)

….
Prawo karne materialne tworzą przepisy określające katalog zakazanych zachowań (przestępstwa i wykroczenia), zasady odpowiedzialności za zabronione czyny oraz wymiar i rodzaj kar grożących w razie złamania wspomnianych zakazów. Z kolei prawo karne procesowe określa zasady realizacji norm prawa materialnego, tj. postępowanie prowadzone przez właściwe organy w razie popełnienia przestępstwa.
Największą…
postępowania nieprocesowego. Określa również zasady przymusowej realizacji orzeczeń wydanych w toku postępowania sądowego (szerzej na temat prawa cywilnego w części II niniejszego opracowania).
Prawo rodzinne reguluje m.in. takie sprawy jak zawarcie małżeństwa, stosunki majątkowe między małżonkami oraz kwestie związane z pochodzeniem dziecka i władzą rodzicielską. Podsumowując krótką charakterystykę systemu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz