Gałęzie prawa-opracowanie - Prawo prywatne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1904
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gałęzie prawa-opracowanie - Prawo prywatne - strona 1 Gałęzie prawa-opracowanie - Prawo prywatne - strona 2

Fragment notatki:

8. System prawa składa się z tzw gałęzi prawa.
Gałąź prawa to zespół norm prawnych regulujących stosunkowo szeroką grupę jednorodnych stosunków społecznych. Wyróżnia się:
prawo konstytucyjne;
prawo administracyjne;
prawo finansowe;
prawo karne;
prawo cywilne;
prawo rodzinne;
prawo pracy;
Jednak u podstawy podziału systemu prawa leży podział na prawo publiczne i prawo prywatne. W wyodrębnionych gałęziach prawa można dokonać także podziału na prawo materialne i prawo formalne. Prawo prywatne odnosi się do przepisów, mających na względzie interesy indywidualne jednostki. Obejmuje normy prawne, odnoszące się do takich stosunków prawnych, które pozostawione są w zasadzie do dowolnego uregulowania przez zainteresowane podmioty prawa. Prawo to normuje stosunki między równouprawnionymi podmiotami, głównie z zakresu obrotu majątkowego, spraw rodzinnych, itp. Podstawową gałęzią prawa prywatnego jest prawo cywilne. Prawo publiczne obejmuje ogół przepisów, obowiązujących wszystkich, bowiem prawo publiczne jest prawem odnoszącym się do interesu państwa (społeczeństwa). Prawo publiczne nie zezwala podmiotom na swobodną decyzję a przynajmniej w znacznej mierze ją ogranicza. Prawem publicznym są wszystkie gałęzie prawa oprócz prawa cywilnego. Prawo materialne - ogól norm regulujących treść stosunków społecznych, uprawnienia i obowiązki podmiotów prawa oraz ewentualne sankcje za ich przekroczenie. Wyodrębnia się: prawo (materialne)cywilne, prawo (materialne) karne, prawo (materialne) administracyjne.
Prawo formalne - zespół norm regulujący tryb postępowania przed organami stosującymi prawo. Normy prawa formalnego wskazują jak ma postępować dany organ przy rozstrzygnięciu poszczególnych spraw. Wyróżniamy: postępowanie cywilne, postępowanie karne, postępowanie administracyjne. Podział prawa na gałęzie określany jest mianem poziomej struktury systemu prawa.
Prawo konstytucyjne- podstawowym jego źródłem jest konstytucja. Zasadniczym źródłem prawa konstytucyjnego w Polsce jest Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997r. Prawo konstytucyjne zawiera normy określające zasady ustroju politycznego i społeczno- gospodarczego, kompetencje podstawowych instytucji państwa i relacje między nimi oraz katalog wolności, praw i obowiązków jednostki.
Prawo administracyjne- stanowi przedłużenie niektórych norm prawa konstytucyjnego. Wyodrębnić tutaj można:
prawo administracyjne materialne - stanowi zespół norm regulujących stosunki społeczne powstałe w toku administracyjnej działalności władzy publicznej, a zwłaszcza władzy państwowej.

(…)

… społeczne powstałe w toku administracyjnej działalności władzy publicznej, a zwłaszcza władzy państwowej. prawo administracyjne formalne - jest zespołem norm określających, w jaki sposób należy postępować przy stosowaniu prawa administracyjnego materialnego. Podstawowym źródłem postępowania administracyjnego jest kodeks postępowania administracyjnego. Podjęte w postępowaniu rozstrzygnięcia (decyzje…
… oskarżonego. tworzą również system gwarancji praw oskarżonego w toku procesu. Wyznaczają rolę stron procesowych oraz organów powołanych do jego prowadzenia. Normują formy postępowania, zasady wykonywania wyroków karnych oraz środki odwoławcze od wyroków. Podstawowym źródłem prawa karnego procesowego jest kodeks postępowania karnego (kpk).
Prawo cywilne- to gałąź prawa regulująca stosunki cywilnoprawne…
…- stanowi zespół norm określających, które czyny są przestępstwami, jakie kary powinny być stosowane za ich popełnienie i według jakich zasad wymierzana jest odpowiedzialność karna. Wyodrębnia się prawo karne materialne i procesowe.
prawo karne materialne - określa zasady odpowiedzialności karnej, formy popełniania przestępstw, wyłączanie odpowiedzialności karnej, wymiar oraz zasady wykonywania kary…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz