System ochrony prawnej Unii Europejskiej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4172
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System ochrony prawnej Unii Europejskiej - strona 1 System ochrony prawnej Unii Europejskiej - strona 2 System ochrony prawnej Unii Europejskiej - strona 3

Fragment notatki:


 System ochrony prawnej UE 
Prawo  stanowione  musi  być  zgodne  z  prawem  pierwotnym  jeśli  
jest  niezgodne  może(?)  zostać  uznane  za  nieważne.  Wyłączną kompetencją do tego ma Trybunał Sprawiedliwości UE. 5 X 2011r. 
Wszystkie  akty  prawa  pierwotnego  są  tej  samej  hierarchii, I  wykład 
wszystkie traktaty są równorzędne  
 
Po wykładach są podawane pytania takie same jak na egzaminie. 
Do traktatów mogą być dołączone protokoły, załączniki, które maja 
 
ALE 
ALE 
tą samą hierarchię co akty prawa pierwotnego. 
Egzamin jest testowy 
Protokoły wiążą a deklaracje nie! 
 
Wszystkie te normy maja cechę : bezpośredniego obowiązywania, 
Przed termin: zaliczenie z ćwiczeń, ale nie jest to termin zerowy 
pierwszeństwa, bezpośredniego stosowania i skutku 
 
 
 
Prawo UE to nie jest klasyczne prawo między narodowe ani nie jest to prawo 
W  prawie  UE  nie  ma  kodeksu  regulującego  uprawnienia  jednostki  (systemu 
wewnętrzne państw członkowskich (pomimo tego że ma i tu i tu zastosowanie 
ochrony  prawnej),  prawo  UE  jest  takie,  ze  nie  potrzebuje  kodeksów 
ale  na  odrębnych  zasadach  –  odrębności:  bezpośredniego  obowiązywania, 
postępowania! (ale jaja!) 
pierwszeństwa, bezpośredniego stosowania i skutku). 
 
 
Wspólna polityka gospodarcza nadal zachowuje pewną odrębność ??? 
Ducha DUUCHA CHUUCHA PRAWW wywołuje ETS podczas obrad! 
 
 
Bla bla bla  
…………………………………………………………………………………………… 
 19 X 2011r. 
…………………………………………………………………………………………… IV wykład – w zastępstwie 12 X 2011r. 
 I I Wykład 
Akty prawne wiążące 
Akty 
 
niewiążące 
Źródła prawa/rodzaje źródeł prawa w UE 
Akty prawodawcze 
Akty o charakterze nie prawodawczym 
 
 
I. 
Traktat o UE 
  Rozporządzenie 
Delegowane 
wykonawcze 
ins
m
P
z
o
ięd
o
a
p
II.
t
r
lec
inie
 
Traktat o funkcjonowaniu UE 
  Dyrektywa 
 Rozporządzeni 
  Rozporządzanie 
y
o
tu
z
z
c
y
u
e
 
Na ich podstawie są unormowane ramy prawne, kompetencje UE 
  Decyzja 
 Dyrektywa 
  Dyrektywa 
jon
 
m
n
ien
ia 
delegowana 
wykonawcza 
 
aln
ia 

Państwa  członkowskie  zawierają  porozumienie  na  podstawie  umowy  między 
narodowej. Tworzą cele, organy, wyposażają je w kompetencje itp. 
 
 
Akty ustawodawcze to rozporządzenia, dyrektywy lub decyzje, a więc wiążące 
Traktat o UE zawiera: 
akty  prawne  określające  istotne  elementy  danej  dziedziny  przyjmowane  w 
1. 

(…)

… na treść, normy prawa
unijnego w prawie krajowym (oznacza to że nie stosuje się tutaj reguł
kolizyjnych jak lex retro non agit itp. – bo reguły te dotyczą norm o tej samej
wartości, a norma UE ma „wyższą” wartość).
Zasada Bezpośredniego skutku – jednostki mają prawo dochodzenia roszczeń
przed sądami.
Nie ma w traktacie UE przepisu, że prawo UE stanowi przed prawem
krajowym.
Jest to cecha zależna od treści…
… czy nie), ale nie prawa pierwotnego.
Artykuł 6
(dawny artykuł 6 TUE)
1. Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie praw
podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 roku, w brzmieniu
dostosowanym 12 grudnia 2007 roku w Strasburgu, która ma taką samą moc
prawną jak Traktaty. Postanowienia Karty w żaden sposób nie rozszerzają
kompetencji Unii określonych w Traktatach. Prawa, wolności i zasady zawarte…
… skargi (zasady
ogólne, oraz prawa podstawowe)
Karta praw podstawowych – ma ona rangę równą traktatu
Kasacja/wznowienie postępowania też wskazuje sąd ostatecznej instancji.
Nawet sądy pierwszej instancji jeśli mają wątpliwość to muszą zapytać, bo nie
mogą wątpić co do podstawy prawnej na podstawie której rozstrzygają.
Jest to najsilniejszy środek prawny, gdyż prowadzi do unieważnienia skutków
prawnych…
…. Dla roszczeń krajowych nie mogą obowiązywać mniej
korzystne zasady niż te, które dotyczą roszczeń krajowych.
TS działa na zasadzie kompetencji powierzonych. On nie ma domniemania
kompetencji.
Zasada niedyskryminacji roszczeń unijnych – nie mogą być one gorzej
traktowane niż roszczenia krajowe. To ogranicza autonomię. Jeśli roszczenia
Sądy krajowe – działają z wyłączeniem wątpliwości oraz procedur i środków…
… trzeba było podejmować
jednomyślnie.
Podstawy wniesienia skargi:

brak kompetencji

naruszenie istotnych wymogów proceduralnych – np. brak
publikacji lub uzasadnienia

naruszenie traktatów lub jakiejkolwiek reguły prawnej związanej z
ich stosowaniem (czyli traktaty oraz ogólne zasady prawa, bo ich
ranga jest taka sama jak traktatów)

nadużycie władzy
Te 2 kompromisy to przykłady zwyczaju międzynarodowego w PUE…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz