System ochrony prawnej praw autorskich w Unii Europejskiej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2849
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System ochrony prawnej praw autorskich w Unii Europejskiej - strona 1

Fragment notatki:

docx.

Notatka w formie referatu na temat: System ochrony prawnej praw autorskich w Unii Europejskiej, zawiera takie informacje, jak: spis treści, wstęp, prawo autorskie w unii europejskiej, cel istnienia i funkcjonowania wspólnot europejskich, podmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych, rodzaje praw i ich charakter, przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych, ochrona praw autorskich, środki zaradcze.

Notatka z przedmiotu ochrona własności intelektualnej umożliwi uzupełnienie i usystematyzowanie wiadomości. Ponadto notatka pozwoli na przygotowanie sie do ćwiczeń i egzaminu.

WROCŁAW 2009
SPIS TREŚCI
WSTĘP 2
I PRAWO AUTORSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ 3
II CEL ISTNIENIA I FUKCJONOWANIA WSPÓLNOT EUROPEJSKI 4
III PODMIOT PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH 4
IV RODZAJE PRAW I ICH CHARAKTER 5
V PRZEDMIOT PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH 6
VI OCHRONA PRAW AUTORSKICH 8
VII ŚRODKI ZARADCZE 8
WSTĘP
Prawa autorskie to zbiór przepisów regulujących jedną z ważniejszych dziedzin prawa własności intelektualnej. Ochroną prawno autorską objęte są jedynie te wytwory intelektu człowieka, które spełniają przesłanki utworu. Wielu z nas często korzysta z różnych źródeł wiedzy, korzystamy z Internetu, lektur, gazet. Przepisujemy żywcem czyjeś prace nie zważając na prawa autorskie. Czy kiedykolwiek zdawaliśmy sobie sprawę, że jest to karalne ? Czy wolno przepisywać czyjeś prace i czy należy szanować prawa autorskie??
Często kopiujemy programy, gry, muzykę. Czy zdajemy sobie sprawę, że łamiemy prawo autorskie? Twórca może żądać przed sądem cywilnym nie tylko odszkodowania, ale może wytoczyć też sprawę cywilną.
Nauka prawa podkreśla znaczenie stosunków międzynarodowych w zakresie ochrony praw autorskich, gdyż utwór może być rozpowszechniany poza granicami kraju, w którym powstał, ze względów ekonomicznych, kulturalnych lub społecznych. To właśnie z tego powodu wszystkie państwa uznały za istotną kwestię uregulowania ochrony utworów, stworzonych przez swoich obywateli, ale również dzieł, rozpowszechnionych czy opublikowanych za granicą. Czasami ochrona ponadnarodowa jest bezwarunkowa, a niekiedy jest podporządkowana zasadzie wzajemności. Dzieła upowszechniają się globalnie i w sposób niezależny. W związku z tym ich ochrona wymaga uregulowania w drodze konwencji wielostronnych bądź umów, zawartych pomiędzy poszczególnymi państwami.
I PRAWO AUTORSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ
Pierwsza polska ustawa o prawie autorskim została uchwalona w dniu 29 marca 1926 r. Jak na owe czasy ustawa ta była nowoczesna i stała się pierwowzorem innych, podobnych regulacji w państwach europejskich.
W ostatnich czasach nastąpił ogromny rozwój międzynarodowego prawa autorskiego, co musiało znaleźć odzwierciedlenie w prawie
krajowym. W latach dziewięćdziesiątych powstało szereg dyrektyw Unii Europejskiej
mających za przedmiot zagadnienia prawa autorskiego.

(…)

… małoletnia lub mająca ograniczoną
zdolność do czynności prawnych.
Zastrzeżenie zawarte w przepisie „o ile ustawa nie stanowi inaczej” wskazuje na
IV RODZAJE PRAW I ICH CHARAKTER
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyróżnia wśród praw autorskich prawa osobiste
i prawa majątkowe. Również prawa pokrewne można podzielić na prawa o charakterze osobistym i majątkowym.
W przypadku praw autorskich prawa…
… lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Katalog ten nie jest zbiorem zamkniętym.
Ochrona osobistych praw autorskich następuje w dwóch sytuacjach . Po pierwsze, w momencie kiedy autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, autor ma prawo żądać zaniechania takiego działania. Po drugie, w chwili, kiedy autorskie prawa osobiste zostały już naruszone, autor może żądać od osoby, która dopuściła się tego naruszenia, czynności niezbędnych do usunięcia jego skutków, między innymi złożenia publicznego oświadczenia. Autor może również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub rozwiązania…
… na równi z obywatelami danego kraju członkowskiego.
II CEL ISTNIENIA I FUKCJONOWANIA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
Cel istnienia i funkcjonowanie Wspólnot Europejskich określony został w traktach założycielskich. Zawarto w nich cztery podstawowe zasady Unii Europejskiej, takie jak: wspólny rynek, swobodny przepływ towarów,
usług i osób. Realizacja tych zasad wymagała od państw członkowskich ujednolicenia…
…, umożliwiających znalezienie dostawców,
d) wymiar międzynarodowy i źródła finansowania.
 
www. wikipedia.pl
Rutkowska-Brdulak A. „Własność intelektualna” w: „Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie - Poradnik dla przedsiębiorców”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
Dz.U z 2006, nr 90, poz. 631
9

… przepisów prawa. W poszczególnych państwach istniały przepisy w różny sposób regulujące zagadnienia mające wpływ na rozwój wspólnego rynku. Stwarzały bariery uniemożliwiające swobodny przepływ kapitału i usług pomiędzy państwami członkowskimi.
Organy stanowiące prawo Unii Europejskiej realizują to zadanie poprzez tworzenie aktów prawnych regulujących przede wszystkim te dziedziny, które mają istotny wpływ…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz