System kontroli wzorców umownych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System kontroli wzorców umownych - strona 1 System kontroli wzorców umownych - strona 2 System kontroli wzorców umownych - strona 3

Fragment notatki:

System kontroli wzorców umownych. Rodzaje kontroli. Kontrola ex lege - ustawodawca podaje konkretne rozwiązania prawne (np. priorytet umowy indywidualnej nad wzorcem). Kontrola sądowa - w kc jest wyraźny nacisk na ten typ kontroli.
Abstrakcyjna.
Indywidualna.
Sądów powszechnych.
Sądów niepaństwowych:
Arbitraż ogólny.
Arbitraż branżowy, np. w zakresie umów bankowych, np. działalność Rzecznika Ubezpieczonych, Rzecznika Bankowego. Kontrola administracyjna - w zakresie działalności organów nadzorczych, np. Komisji Nadzoru Finansowego. Inne kontrole, np. karna. Sądowa kontrola in abstracto i in concreto !!! Zagadnienie. Kontrola in conctero . 58, 353, 385, 385 1 - 385 3 Kontrola in abstracto . 385 1 - 385 3 1. Zasięg stosowania kontroli.
Na tle indywidualnego stosunku prawnego, w razie konkretnego sporu między partnerami, np. na tle umowy turystycznej. Spór toczy się, gdy zostało wytoczone powództwo.
Kontrola odbywa się w procesie, ale w procesie poświęconym tylko kontroli danego wzorca. Sąd może przeprowadzić kontrolę, gdy nie zawarto indywidualnej umowy obligacyjnej. Potencjalny klient może zaskarżyć wzorzec („każdy, kto wg oferty pozwanego mógłby zawrzeć z nim umowę zwierającą postanowienie, którego uznania za niedozwolone żąda się pozwem”). A także organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Kryteria oceny.
Art.. 385 1 konsumenta nie wiążą postanowienia, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki:
W sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.
Rażąco naruszając jego interesy.
Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenie (m.in. cena lub wynagrodzenie) - jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.
[zapamiętaj kilka z przykładów takich klauzul]
Podobne kryteria. Jest to postępowanie specjalne, szczególne - szeroko została ujęta legitymacja czynna.
3. Forma kontroli.
W konkretnym werdykcie sądowym (merytorycznym). Sąd daje temu wyraz w uzasadnieniu rozstrzygnięcia; taki wyrok zapada w konkretnym, indywidualnym procesie.
Rozstrzygnięcie o niedopuszczalności wzorca zapada w odpowiednim postępowaniu z kpc (art. 479 36 - 479 45 kpc).
4. Skutki prawne rozstrzygnięcia.
Podmiotowe.
Wyrok rodzi skutki prawne inter partes (inny turysta musi sam wytoczyć oddzielne powództwo).
Przedmiotowe.
Eliminacja abuzywnego postanowienia wzorca ze stosunku obligacyjnego (to postanowienie nie wiąże kontrahenta).


(…)

….
Wyłączenie możliwości stosowania klauzul niedozwolonych w przyszłości przez każdego usługodawcę. Odpis prawomocnego wyroku uwzględniającego powództwo ujawnia się w rejestrze, o którym mówi art. 47945.
Właściwość funkcjonalna - Sąd Okręgowy w Warszawie - sąd ochrony konkurencji i konsumentów.
Legitymacja czynna.
Bardzo szeroki krąg podmiotów, przypomina actio popularis (powództwo w interesie publicznym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz