System instytucjonalny unii europejskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System instytucjonalny unii europejskiej - strona 1 System instytucjonalny unii europejskiej - strona 2 System instytucjonalny unii europejskiej - strona 3

Fragment notatki:


System instytucjonalny Unii Europejskiej I. Wprowadzenie: instytucje art. 13 TUE
zasada jednolitych ram instytucjonalnych (art. 13 ust. 1 TUE) zasada równowagi instytucjonalnej (art. 13 ust. 2 TUE)
organy doradcze instytucji (art. 13 ust. 4 TUE)
szczegółowe postanowienia dotyczące instytucji: część VI TFUE
II. Rada Europejska (art. 15 TUE , art. 235 i 236 TFUE, regulamin wewnętrzny z 1 grudnia2009 r. ) Skład Rady Europejskiej Szefowie państw lub rządów państw członkowskich, jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. W jej pracach uczestniczy Wysoki Przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Członkowie Rady Europejskiej mogą podjąć decyzję, aby każdemu z nich towarzyszył minister, a w przypadku przewodniczącego KE -jej członek.
Przewodniczący Ra dy Europejskiej Wybierany większością kwalifikowaną na okres dwóch i pół roku Zadania przewodniczącego Rady Europejskiej Przewodniczy RE i prowadzi jej prace
Zapewnia przygotowanie i ciągłość prac RE we współpracy z przewodniczącym KE i na podstawie prac Rady ds. Ogólnych
Wspomaga osiąganie spójności i konsensusu w RE
Przedstawia PE sprawozdanie z każdego posiedzenia RE
Na swoim poziomie i w zakresie swojej właściwości reprezentuje UE na zewnątrz w sprawach WPZiB, bez uszczerbku dla uprawnień wysokiego przedstawiciela UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
Organizacja pra cy: Zbiera się dwa razy w ciągu półrocza, posiedzenia zwołuje przewodniczący O ile traktat nie stanowi inaczej podejmuje decyzje w drodze konsensusu. Podejmuje także (gdy traktat tak stanowi) decyzje jednomyślnie (zob. np. art. 48 ust. 6 i 7TUE) i większością kwalifikowaną (art. 236 TFUE). Gdy RE wypowiada się drodze głosowania jej przewodniczący oraz przewodniczący KE nie biorą udziału w głosowaniu (art. 235 ust. 1 TFUE) Decyzje są podpisywane przez Przewodniczącego oraz Sekretarza Generalnego Rady i są publikowane w Dz.Urz. UE bądź notyfikowane adresatowi Kompetencje Rady Europejskiej Nadaje UE impulsy niezbędne do jej rozwoju i określa ogólne kierunki i priorytety polityczne
Może stwierdzić poważne i stałe naruszenie przez państwo członkowskie wartości, na których opiera się UE (art. 7 TUE). Działa wtedy jednomyślnie na wniosek 1/3 państw członkowskich lub KE po uzyskaniu zgody PE
Funkcje w zakresie WPZiB
Kwalifikowaną większością i na wniosek przewodniczącego mianuje wysokiego przedstawiciela UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (art. 18 TUE)


(…)

… Polskich, Związek Miast Polskich, Unia Miast i Miasteczek, Związek Gmin Wiejskich RP)
Funkcje doradcze: konsultacja obligatoryjna bądź fakultatywna. Wzmocnienie pozycji Komitetu Regionów przez TL. X. Europejski System Banków Centralnych i Europejski Bank Centralny (art. 127 -art. 144 TFUE)
Europejski Bank Inwestycyjny (art.308-309 TFUE)
Bank międzypaństwowy
Funkcje: udziela pożyczek i gwarancji…

Funkcje Rady UE
Prawodawcza
Kreacyjna
Mianuje członków Trybunału Obrachunkowego (art. 286 ust. 2 TFUE), Komitetu Społeczno-Ekonomicznego (art. 302 TFUE), Komitetu Regionów (art. 305 TFUE)
Może zwiększyć liczbę rzeczników generalnych w Trybunale i liczbę sędziów w Sądzie lub ustanowić w Sądzie rzecznika generalnego (art. 252 TFUE, art. 254 i art. 281 TFUE)
Może powoływać sądy wyspecjalizowane przy Sądzie…
…)
Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Organ Nadzoru Europejskiego GNSS (GSA)
Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) (OHIM)
Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa (CFCA)
Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)
W obszarze WPZiB:
Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (EUSC)
Europejska Agencja Obrony
…. 340 TFUE)
Orzekanie na mocy klauzuli arbitrażowej
Jurysdykcja niesporna
Potencjalnie procedura pytań prejudycjalnych
4.3. Sądy wyspecjalizowane
Sąd do spraw służby publicznej UE
VII. Trybunał Obrachunkowy (art.285-287 TFUE)
Skład i powołanie
Funkcja: organ kontroli finansowej
VIII. Komitet Ekonomiczno-Społeczny (art.300-304 TFUE)
Skład i powołanie. Kadencyjność.
Zasady i tryb wyłaniania polskich kandydatów do Komitetu
Rola Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Właściwe organizacje zgłaszają swoich kandydatów
Minister sporządza listę kandydatów i przedkłada ją Radzie Ministrów
Rada Ministrów przedkłada listę do zaopiniowania Komisji ds. UE Sejmu RP
Opinia
Przekazanie listy Radzie UE
Funkcje doradcze: konsultacja obligatoryjna bądź fakultatywna. IX. Komitet Regionów (art.300 oraz art. 305-307 TFUE…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz