System informacyjny rachunkowości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3276
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System informacyjny rachunkowości - strona 1

Fragment notatki:

Dokument ma 12 stron i porusza zagadnienia takie jak: podporządkowanie systemowi zarządzania, system rachunkowości i jego otoczenie, etapy przetwarzania w rachunkowości, koszty jako przedmiot rachunku, wydatki, wydatki stanowiące koszty, wydatki nie stanowiące kosztów, klasyfikacja kosztów, koszty proste, koszty złożone.

1. System informacyjny rachunkowości
A. Podporządkowanie systemowi zarządzania Rachunkowość, jako źródło zasilania systemu informacyjnego zarządza­nia, powinna być ukierunkowana na obsługę systemu zarządzania przedsię­biorstwem. Podporządkowanie systemu rachunkowości systemowi informacyjnemu. a tego z kolei systemowi zarządzania; Ich wzajemne oddziaływanie jest przedstawione na poniższym rysunku:
SYSTEM ZARZĄDZANIA
SYSTEM INFORMACYJNY
STEMSYSTEM RACHUNKOWO
Istotę rachunkowości jako systemu informacyjnego przedsiębiorstwa tra­fnie oddaje definicja sformułowana przez Amerykańskie Stowarzyszenie Księ­gowych. Stowarzyszenie to określa rachun­kowość jako proces identyfikacji, pomiaru, przetwarzania oraz przekazywania informacji ekonomicznych umożliwiających formułowanie opinii i decyzji przez użytkowników tych informacji. Innymi słowy, rachunkowość odnosi się do dostarczania informacji, które mają pomóc ich odbiorcom w ocenie działalności jednostki i podejmowaniu racjonalnych decyzji.
Rachunkowość może być postrzegana jako proces przetwarzania danych, który obejmuje ciąg następujących po sobie czynności, począwszy od obser­wacji i pomiaru zdarzeń gospodarczych, przez gromadzenie danych, ich rejestrację i grupowanie oraz agregowanie. W końcowym etapie procesu przetwarzania danych w systemie rachunkowości następuje przekazywanie informacji ich użytkownikom. Można więc powiedzieć, że w systemie rachun-kowości następuje przystosowanie informacji ekonomicznych do szczególnych celów, tj. formułowania opinii i podejmowania decyzji. Zadaniem rachunko­wości jest bowiem przekształcanie pierwotnych danych księgowych wyrażają­cych zdarzenia i procesy gospodarcze w postaci nieuporządkowanego zbioru liczb w informacje ekonomiczne użyteczne ich odbiorcom. B. System rachunkowości i jego otoczenie Na wejściu do systemu rachunkowości znajdują się pierwotne dane księ­gowe, które po przetworzeniu w systemie przekształcają się w informacje ekonomiczne stanowiące wyjście z systemu. Takie informacje wyjściowe są wykorzystywane przez określone grupy decydentów i instytucje podejmujące na ich podstawie decyzje. Jest oczywiste, że system informacyjny zorientowany na decyzje powinien „produkować" informacje, które zaspokajają potrzeby ich użytkowników. Potrzeby te powinny być określone przez odbiorców informacji.
 
 
 
OTOCZENIE PRZEDSIEBIORSTWA  
 
 
 
 
 
Czynniki polityczne Czynniki społeczne
 
 
 


(…)

… w przedsiębiorstwie nazywane są łącznie księgą główną.
ETAP 4:
Czwartym etapem przetwarzania danych w systemie rachunkowości jest sporządzenie, na koniec każdego okresu sprawozdawczego (miesiąca), ze­stawienia obrotów i sald kont syntetycznych, nazywanego bilansem próbnym, oraz zestawień sald kont analitycznych a następnie dokonanie uzgodnień stanów w nich wykazanych. Zestawienie obrotów i sald kont księgowych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz