System feudalny i lenny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2219
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System feudalny i lenny - strona 1

Fragment notatki:

SYSTEM  FEUDALNY i  LENNY  Feudalizm  –   system  społeczno  –  polityczny,  który  wykształcił  się  w  IX  –  XII  wieku,  rozpowszechniony  w  średniowiecznej  Europie,  w  którym  wykształciła  się  zale ność  między     panami  feudalnymi  (system  lenny)  oraz  zale ność  między  chłopem  a  panem  feudalnym     (system feudalny).    1. System feudalny jest to zale no ść  miedzy chłopem a panem feudalnym.  a) przyczyny – w państwie Franków w wojsku słu yli tylko wolni chłopi, których stać było na  zakup wyposa enia (np. broń). Często kilku chłopów składało się na wyposa enie jednego z  nich.  W  zamian  za  to,  e  wyruszał  on  na  wyprawę  reszta  obrabiała  jego  pole.  Z  czasem  wykształcił się podział pracy: chłopi uprawiali ziemię, rycerz ochraniał ich i walczył w ich  obronie. Ziemia stała się własnością rycerza, a chłopi zaczęli ją od niego dzier awić.  b)  system feudalny polegał na  tym,  e rycerz (właściciel ziemi = feudał) dzier awił ziemię  chłopom i się nimi opiekował. Chłopi w zamian za to byli zobowiązani do uiszczania renty  feudalnej czyli opłaty. Znamy trzy formy renty feudalnej:  •   danina  – renta naturalna – chłop płacił zbo em, zwierzętami itp.  •   pa ń szczyzna  – renta odrobkowa – chłop w zamian za ziemię pracował na ziemi feudała.  Wysokość pańszczyzny zmieniała się. Początkowo przepracowywano kilka dni w roku,  pod koniec średniowiecza, kilka dni w tygodniu.  •   czynsz –  opłata w pieniądzu.     Panem  feudalnym  mógł  być  tak  człowiek  świecki  jak  i  duchowny.  Je eli  feudałem  był  Kościół  nadanie  ziemi  chłopom  w  zamian  za  czynsz  i  pańszczyznę  określano  nazwą  prekaria .  c)  znaczenie  systemu  feudalnego  było  olbrzymie.  Spowodował  on  znaczną  hierarchizację     społeczeństwa. Poddanymi króla nie byli ju  tylko wolni mę czyźni (kmiecie). Wykształciła  się drabina feudalna, u podstaw której le ała praca chłopa na rzecz feudała. To feudałowie  dostępowali  wszystkich  zaszczytów,  pełnili  urzędy.  Z  czasem  wolność  chłopa  została  tak  ograniczona,  e nie mógł on nawet opuścić ziemi, a władzę sądową nad nim przejął feudał.    2. System lenny jest to zale no ść  mi ę dzy panami feudalnymi.  a) przyczyny wykształcenia – du e znaczenie w państwie Franków zaczęli uzyskiwać rycerze,  duchowni,  których  władca  obdarowywał  dobrami  ziemskimi  by  ich  wyró nić  lub 

(…)


społeczeństwa. Poddanymi króla nie byli ju tylko wolni mę czyźni (kmiecie). Wykształciła
się drabina feudalna, u podstaw której le ała praca chłopa na rzecz feudała. To feudałowie
dostępowali wszystkich zaszczytów, pełnili urzędy. Z czasem wolność chłopa została tak
ograniczona, e nie mógł on nawet opuścić ziemi, a władzę sądową nad nim przejął feudał.
2. System lenny jest to zale ność między panami feudalnymi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz