Synteza zagadnień fizyczno-geograficznych w skali globalnej.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Synteza zagadnień fizyczno-geograficznych w skali globalnej. - strona 1 Synteza zagadnień fizyczno-geograficznych w skali globalnej. - strona 2 Synteza zagadnień fizyczno-geograficznych w skali globalnej. - strona 3

Fragment notatki:

Geografia fizyczna świata (prof. A. Kostrzewski) A. Wykład z geografii fizycznej świata - wykład syntetyzujący; synteza zagadnień fizyczno-geograficznych w skali globalnej. *Cel: - analiza elementów środowiska geograficznego w skali globalnej (podstawowe zagadnienia poparte nazewnictwem geograficznym);
- charakterystyka krajobrazów powierzchni Ziemi w ujęciu globalnym (strefy krajobrazowe kuli Ziemskiej);
- zasoby przyrodnicze powierzchni Ziemi w skali globalnej oraz ich znaczenie dla turystyki. * Nazewnictwo geograficzne; * Strefy krajobrazowe; * Zasoby przyrodnicze (geologia, rzeźba, klimat, wody, gleby, roślinność, zwierzęta).
- podstawową skalą przestrzenną jest skala globalna;
- przedmiot wymaga zgromadzenia dużej ilości wiadomości o świecie, które poparte są nazewnictwem geograficznym.
B. Zagadnienia na egzamin: I. Przedmiot badań i zadania geografii fizycznej świata: 1) miejsce i znaczenie wykładu z geografii fizycznej w programie studiów TiR;
2) miejsce geografii fizycznej świata w rozwoju historycznym nauk geograficznych:
- jak rozwijała się geografia fizyczna świata do kierunków: opisowy, systematyzujący, wyjaśniający, porównawczy, krajobrazowy, antropogeograficzny, ekologiczny, regionalny;
3) współczesny podział nauk geograficznych i miejsce geografii fizycznej świata;
4) definicja geografii wg. Leszczyckiego i miejsce geografii fizycznej świata (każda dziedzina nauki powinna znaleźć się w tej definicji);
5) współczesne cechy rozwoju nauk geograficznych i ich realizacje w geografii fizycznej świata;
6) geografia fizyczna świata jako nauka empiryczna;
7) przedmiot badań geografii fizycznej świata i jego interpretacja;
8) powierzchnia Ziemi jako przedmiotu badań geografii fizycznej świata (ideogram);
9) przestrzeń w geografii fizycznej świata- nie ma dowolności w stosowaniu opisów;
10) terminy określające przedmiot badań geografii fizycznej świata;
11) definicja geografii fizycznej świata i jej interpretacja;
12) podstawowe problemy badawcze geografii fizycznej świata. II. Krzywa hipsograficzna kuli Ziemskiej (udział procentowy poszczególnych pięter hipsograficznych w odniesieniu do całej kuli Ziemskiej) jako podstawa podziału powierzchni Ziemi. III. Uwarunkowania geologiczne współczesnego rozmieszczenia kontynentów i oceanów: *Warstwy tematyczne: 1) jednostki geologiczne- decydują o współczesnym rozmieszczeniu kontynentów
- Europa, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Australia- mają najbardziej typową budowę geologiczną;
- przestrzenny rozkład jednostek geologicznych można uporządkować:

(…)

… które występuje na kontynencie, tzw. jądro.
->PŁYTY- obszar zbudowany ze skał osadowych, wieku paleozoicznego, obniżone części platformy kontynentalnej, pod względem rzeźby terenu- płaskie wyrównane powierzchnie, bardzo często związane z wielkimi systemami rzecznymi, z obszarami podmokłymi, jeziorami, typ krajobrazu zależy od położenia geograficznego,
- Płyta Środowych Stanów pokrywa się z systemem Missisipi…
… kontynentów;
2) postawy podziału na góry (powyżej 500m n.p.m.), wyżyny (powyżej 300m n.p.m.), niziny (do 300m n.p.m.);
3) góry, wyżyny, niziny na kontynentach i związane z nimi krajobrazy;
4) nazewnictwo gór, wyżyn (pokrywają się z tarczami) i nizin (pokrywają się z płytami) świata.
VI. Strefy klimatyczne kuli ziemskiej:
1) strefy klimatyczne kuli ziemskiej: temperatura max i min, opady max i min (kiedy?), nazwy wiatrów lokalnych, wybrane przykłady stref klimatycznych w układzie pionowym (w odniesieniu do gór, wulkanów);
->rozmieszczenie oceanów i kontynentów zakłóca równoleżnikowy układ stref klimatycznych, dochodzi do mozaikowego układu stref klimatycznych.
VII. Wody kuli ziemskiej:
1) oceany i morza- kryterium podziału oceany światowego; morza świata- typy i rozmieszczenie przestrzenne;
2) jednostki morfologiczne w obrębie oceanu światowego: szelf, stok kontynentalny, baseny oceaniczne (niziny, równiny podmorskie), rowy oceaniczne, grzbiety śródoceaniczne;
3) skład prądów morskich na oceanie światowym i ich nazwy;
4) rafy koralowe;
5) rzeki kuli ziemskiej (systemy rzeczne na poszczególnych kontynentach z nazwami rzek, kształt systemów rzecznych, reżimy hydrologiczne rzek- zasilanie rzeki, wezbranie…
…- są zbudowane ze skał krystalicznych silnie zmofilozofowanych wieku prekambryjskiego; pod względem ukształtowania powierzchni terenu- obszary wyrównane z niewielkimi wzniesieniami (do kilkuset metrów) które mają charakter ostańców (niewielkie grzbiety, wzniesienia);
Prawidłowości w odniesieniu do tarcz kontynentalnych:
- typ krajobrazu tarczy zależy od jej położenia geograficznego,
- tarcza kanadyjska- lokalna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz