Sylabus z prawa cywilnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sylabus z prawa cywilnego - strona 1 Sylabus z prawa cywilnego - strona 2

Fragment notatki:

dr Cezary Woźniak
Tematy egzaminacyjne z prawa cywilnego:
1. System prawa cywilnego - struktura i funkcje. 2.Zasady prawa cywilnego. Źródła prawa cywilnego. Kodeks cywilny, ustawy, przepisy wykonawcze. Orzecznictwo sądowe. Wykładnia i stosowanie prawa cywilnego
3. Stosunek cywilnoprawny. Podmioty stosunku cywilnoprawnego. Zdolność prawna. Zdolność do czynności prawnych. Ograniczenia.
4. Osoby prawne. Rodzaje osób prawnych. Skarb Państwa jako osoba prawna. Reprezentacja osoby prawnej. Przedstawicielstwo.
5. Przedmiot stosunku cywilnego. Mienie. Rzeczy - podział /pojęcie nieruchomości/, część składowa, przynależność. Roszczenia. Przedawnienie roszczeń.
6. Czynności prawne - pojecie, rodzaje. Przesłanki ważności czynności prawnej. Forma czynności prawnej. Wady oświadczeń woli.
7. Prawa rzeczowe - pojęcie, rodzaje, bezwzględny charakter. Własność - przedmiot, nabycie, utrata. Zasiedzenie. Współwłasność - rodzaje. Ochrona własności.
8. Księga wieczysta - struktura, zasady, rękojmia wiary ksiąg wieczystych. Ewidencja gruntó i budynków-istota.
9. Użytkowanie wieczyste. Ograniczone prawa rzeczowe -rodzaje /użytkowanie, służebności, zastaw i hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu/, przedmiot, nabycie i zbycie.
10. Zobowiązania - pojecie, rodzaje, powstanie, wygaśnięcie, wykonywanie, skutki nie wykonania lub nienależytego wykonania. Wielość wierzycieli i dłużników. Zmiana wierzyciela lub dłużnika.
11. Zobowiązania umowne - rodzaje, wykonywanie, umowa konsumencka, niedozwolone postanowienia umowne. Wykonywanie i nie wykonywanie umów wzajemnych.
12. Umowy nazwane /sprzedaż, najem, dzierżawa, zlecenie, dzieło/ - przedmiot, obowiązki i uprawnienia stron.
13. Odpowiedzialność cywilna - zakres, rodzaje /kontraktowa, deliktowa/, odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
14. Czyny niedozwolone - pojecie, zakres odpowiedzialności za szkody.
15. Spadek /pojecie, otwarcie, spadkodawca, spadkobiercy/. Dziedziczenie /ustawowe, testamentowe/. Testament /rodzaje, treść/. Zapis i polecenie. Zachowek /pojęcie, krąg uprawnionych, pozbawienie zachowku/. Stwierdzenie nabycia i dział spadku.
Literatura:
E.Gniewek /red./, Podstawy prawa cywilnego i handlowego, t.I , C.H.Beck, Warszawa.
Gniewek E. : Prawo rzeczowe, CH Beck;
A. Wolter: Prawo cywilne - część ogólna, Warszaw; lub: Grzybowski S. : Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1985.; lub: System prawa prywatnego. Część ogólna, pod red. Z. Radwańskiego, Warszawa, INP PAN, C.H. Beck. Ignatowicz J. : Prawo rzeczowe ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz