Prawo cywilne i handlowe - zagadnienia egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne i handlowe - zagadnienia egzamin  - strona 1

Fragment notatki:

Przedmiot: PRAWO - PODSTAWY ZiM I rok ZAKRES TEMATYCZNY
1. Podstawowe wiadomości o prawie. Definicja prawa. Prawo a moralność. Praworządność. Świadomość prawna. Wykładnia prawa. Źródła prawa w Polsce.
2. Zakres prawa konstytucyjnego. Konstytucja jako ustawa zasadnicza. Monteskiuszowska zasada trójpodziału władzy. System władzy w Polsce. Podstawowe prawa konstytucyjne.
3. System prawny Unii Europejskiej. Prawo pierwotne. Prawo wtórne. Rozporządzenie. Dyrektywa. Decyzja. Zalecenia i opinie. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości i Sądu I Instancji. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
4. Podmioty prawa cywilnego. Osoby fizyczne. Osoby prawne. Zdolność prawna. Ochrona dóbr osobistych. Zdolność do czynności prawnych. Ubezwłasnowolnienie.
5. Pojęcie czynności prawnych. Postacie czynności prawnych. Formy oświadczenia woli. Wady oświadczenia woli. Treść czynności prawnych. Przedstawicielstwo. Pełnomocnictwo. 6. Prawo własności. Treść, zakres i wykonywanie własności. Nabycie i utrata własności. Współwłasność. Ochrona własności. Użytkowanie wieczyste.
7. Ograniczone prawa rzeczowe. Użytkowanie. Służebności. Posiadanie. Hipoteka. Zastaw. Zastaw rejestrowy. Księgi wieczyste.
8. Zobowiązania. Źródła zobowiązań. Treść i rodzaje świadczeń. Świadczenia pieniężne. Odsetki. Odpowie­dzial­ność cywilna. Szkoda i sposoby jej naprawienia. Wykonanie zobowiązań. Skutki niewykonania lub niewłaściwego wykonania
9. Ogólna problematyka umów. Formy zawierania umów. Zasada swobody umów. Nominalizm, waloryzacja. Dodatkowe zastrzeżenia umowne. Umowa sprzedaży. Gwarancja. Rękojmia. Sprzedaż konsumencka.
10. Prawo spadkowe. Dziedziczenie ustawowe. Osoby uprawnione. Dziedziczenie testamentowe. Rodzaje testamentów. Nabycie spadku.
11. Sądowe postępowanie cywilne. Właściwość sądu. Środki dowodowe w postępowaniu cywilnym. Orzeczenie sądowe. Postępowanie nieprocesowe Tytuły egzekucyjne. Postępowanie egzekucyjne.
12. Prawo rodzinne i opiekuńcze. Małżeństwo. Wspólnota majątkowa. Dzieci. Pochodzenie dzieci. Pokrewieństwo. Ustanie małżeństwa. Obowiązek alimentacyjny.
13. Prawo administracyjne. Administracja. Samorząd i jego rola. Służba cywilna. Działania administracji. Akty administracyjne i decyzje. Postępowanie administracyjne. Kontrola administracji.
14. Zasady odpowiedzialności karnej. Pojęcie przestępstwa. Związek przyczynowy. Formy udziału w przestępstwie. Wina. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną. Kara i jej zadania.
Literatura:
Siuda Wojciech, Elementy prawa dla ekonomistów, Wyd. SCRIPTUS Poznań 2006,
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz