prawo cywilne.pdf - Sąd okręgowy

Nasza ocena:

4
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo cywilne.pdf - Sąd okręgowy - strona 1

Fragment notatki:

ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO
Systematyka prawa cywilnego
Prawo cywilne składa się z następujących działów:
CZĘŚĆ I - OGÓLNA - charakteryzuje podmioty prawa cywilnego: osoby fizyczne oraz
osoby prawne.
OSOBA FIZYCZNA to po prostu człowiek, który ze względu na przyznaną mu przez prawo
zdolność prawną traktowany jest jako podmiot praw i obowiązków. Z momentem
uzyskania pełnoletności, nie będąc ubezwłasnowolnionym, człowiek uzyskuje pełną
zdolność do czynności prawnych i dzięki temu może samodzielnie dokonywać czynności
prawnych. Osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona częściowo ma ograniczoną
zdolność do czynności prawnych. Zdolność do czynności prawnych pozwala więc na
samodzielnie działanie w postępowaniu. Jeżeli osoba fizyczna nie ma zdolności do
czynności prawnych w postępowaniu musi działać w jego imieniu przedstawiciel
ustawowy (rodzic, opiekun).
OSOBA PRAWNA nie jest człowiekiem, chociaż ludzie pełniąc funkcje organów osób
prawnych działają jako osoby prawne. Osoba prawna jest więc jednostką organizacyjną
wyposażoną przez prawo w osobowość prawną czyli zdolność do bycia podmiotem praw
i obowiązków oraz zdolność nabywania tych praw i obowiązków w drodze
samodzielnego składania oświadczeń woli. Osoba prawna działa przez swoje organy,
może być także reprezentowana przez przedstawicieli, czy to ustawowych, czy to
ustanowionych w drodze czynności prawnej czyli pełnomocników. Typowymi
przykładami osób prawnych są: przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, spółki akcyjne
lub z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenia czy fundacje.
Część ogólna określa też, w jaki sposób podmioty prawa cywilnego wywołują swoim
działaniem skutki prawne.
- SKUTKI PRAWNE – są to konsekwencje prawne w postaci: powstania, ustania lub
zmiany stosunku prawnego w drodze czynności prawnych.
- CZYNNOŚĆ PRAWNA – to oświadczenie woli osoby dokonane w celu wywołania
skutków prawnych. Czynność prawną można dokonać w różnych formach: ustnie,
pisemnie czy też w formie aktu notarialnego. Najważniejszym rodzajem czynności
prawnej jest umowa.
- UMOWA – zgodne oświadczenie woli co najmniej dwóch osób w celu wywołania
między nimi skutków prawnych w postaci stosunku prawnego określającego wzajemne
prawa i obowiązki,
przykład: osoby zawierają umową sprzedaży, skutkiem zawarcia tej umowy jest
powstanie stosunku prawnego, w którym strony: sprzedawca i kupujący mają
określone prawa i obowiązki: obowiązkiem sprzedającego jest przeniesienie własności
rzeczy i jej wydanie, zaś prawem - możność żądania zapłaty ceny kupna; obowiązkiem
kupującego jest zapłacić cenę kupna, zaś prawem - możność żądania od sprzedawcy
przeniesienia na niego własności rzeczy sprzedanej i wydania mu rzeczy
(zobowiązanie).
ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO
Systematyka prawa cywilnego
CZEŚĆ II - PRAWO RZECZOWE – opisuje prawa podmiotów do rzeczy (czym jest
rzecz określa część ogólna). Wyróżniamy następujące prawa rzeczowe:
- PRAWO WŁASNOŚCI – najważniejsze prawo rzeczowe, charakteryzujące
uprawnienia właściciela rzeczy. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz