Sylabus - Postępowanie administracyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sylabus - Postępowanie administracyjne - strona 1 Sylabus - Postępowanie administracyjne - strona 2

Fragment notatki:

Nazwa przedmiotu:
Postępowanie administracyjne + postępowanie egzekucyjne w administracji
Wykładowca:
Prof. dr hab. Edward Warzocha
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
podstawowy
Program:
Administracja
Grupa:
Obowiazkowe
Wydziałowy kod:
brak
Semestr:
4
Punkty ECTS:
8
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis):
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język Wykładowy:
Polski Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Wykłady (tygodniowo)
Ćwiczenia (tygodniowo)
Laboratoria (tygodniowo)
Projekty (tygodniowo)
Suma godzin
2
2
0
0
60
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
Cele przedmiotu:
Zapoznanie z przebiegiem postępowania administracyjnego, stosowanych w nim reguł oraz aktów administracyjnych wydawanych w jego trakcie przez organy administracji publicznej. Wskazanie jakie czynności może lub powinien podjąć organ na różnych etapach postępowania, w tym jakie powinien wydać rozstrzygnięcia.
Treści merytoryczne:
1. Organy administracji publicznej pojęcie i podział, ogólne zasady postępowania administracyjnego 2. Właściwość, Przenoszenie kompetencji delegacja i powierzenie, skutki naruszenia przepisów o właściwości, 3. Strona pojęcie, rodzaje, pełnomocnik w postępowaniu, podmioty na prawach strony wyłączenie pracownika i organu od udziału w postępowaniu 4. Doręczenia, wezwania i terminy 5. Przywrócenie terminu, milczenie organów administracji 6. Decyzje i postanowienia jako rodzaje rozstrzygnięć w postępowaniu, cechy charakterystyczne różnych rodzajów decyzji 7. Wszczęcie postępowania administracyjnego, sporządzenie protokółów i adnotacji, udostępnianie akt - uprawnienia organu i stron, i dowodów 8. Przebieg postępowania przed organem I instancji formy postępowania wyjaśniającego, postępowanie dowodowe, rodzaje dowodzenia 9. Dowody rodzaje i sposoby przeprowadzenia, zasady postępowania dowodowego 10. Zawieszenie postępowania. Zakończenie postępowania. Ugoda administracyjna 11. Weryfikacja rozstrzygnięć przed organem II instancji założenia weryfikacji, środki prawne, przebieg postępowania odwoławczego 12. Zamknięty katalog rozstrzygnięć w postępowaniu odwoławczym 13.Weryfikacja rozstrzygnięć ostatecznych instytucje umożliwiające zmianę lub uchylenie decyzji ostatecznych, wznowienie postępowania, 14. Stwierdzenie nieważności decyzji, uchylenie lub zmiana decyzji w trybie art. 154 i 155 kpa i inne przypadki uchylenie lub zmiany decyzji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz