Swoiste źródła prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3094
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Swoiste źródła prawa - strona 1

Fragment notatki:

Swoiste źródła prawa
Akty wewnętrzne
Obok norm prawa powszechnie obowiązującego istnieje dziedzina norm prawa wewnętrznie obowiązującego.
W przypadku aktów wewnętrznych adresatem zawartych w nim norm są podporządkowane organowi wydającemu akt jednostki organizacyjne oraz pracownicy tych jednostek bądź też w przypadku zakładów publicznych - użytkownicy tych zakładów (np. uczniowie, studenci, pacjenci).
Źródłami prawa wewnętrznego mogą być uchwały organów kolegialnych i zarządzenia organów monokratycznych. Akty wewnętrzne nosić mogą różne nazwy, jak np. regulamin, instrukcja, pismo okólne itp.
W zakładach publicznych występują akty zawierające przepisy prawa zakładowego, które obowiązują użytkowników i pracowników zakładów. Akty te mogą nosić nazwę statutów, regulaminów i inne.
Akty wewnętrzne regulują różne materie. Mogą one w szczególności nakładać na podporządkowane organy i jednostki organizacyjne określone obowiązki, ale mogą też być to akty interpretacyjne, a więc nakładające na podporządkowanych adresatów obowiązek stosowania określonych sposobów wykładni przepisów prawa. Cechą charakterystyczną aktów wewnętrznych jest ich szczególny krąg adresatów. Wyraźnie podkreślić należy, że mogą one być kierowane jedynie do podmiotów podporządkowanych organizacyjnie i służbowo organowi wydającemu dany akt. Aktami tymi nie można regulować praw i obowiązków obywateli, osób prawnych i ich organizacji, o ile nie znajdują się oni w zależności organizacyjnej lub służbowej do organu wydającego dany akt. Akty wewnętrzne wydawane są bądź na podstawie przepisów kompetencyjnych, bądź na podstawie szczegółowych upoważnień ustawowych.
Akty wewnętrzne poddawane są kontroli organu nadzorującego daną jednostkę organizacyjną. Może być wymagane zatwierdzenie aktu wewnętrznego przez organ nadzoru. Akty planowania
W systemie źródeł prawa występują akty, których charakter prawny nie zawsze łatwo jest ustalić. Dotyczy to zwłaszcza aktów planowania, aktów budżetowych oraz aktów ustanawiających normy techniczne.
Według doktryny niemieckiej normy planu mogą mieć charakter:
informacyjny
imperatywny
oddziaływujący.
Normy o charakterze informacyjnym zawierają pewne dane bądź prognozy. Mogą one ułatwiać organom administracji publicznej i obywatelom podejmowanie decyzji w różnych sprawach. Natomiast normy o charakterze imperatywnym wiążą prawnie adresatów (np. normy planu zagospodarowania przestrzennego). Normy oddziaływujące zajmują miejsce pośrednie między informacyjnymi i imperatywnymi. Normy te mogą ustanawiać pewne bodźce czy zachętę do określonego zachowania się.
Plany mogą przybierać różne formy nie wyłączając ustawy. Ustawę budżetową na dany rok kalendarzowy która określa dochody i wydatki budżetu państwa oraz wiele innych istotnych spraw.


(…)

Komitet Normalizacyjny, organ podległy Prezesowi Rady Ministrów. Są one oznaczone numerami i symbolem „PN” na zasadzie wyłączności (np. PN 100/04). Obowiązek stosowania Polskiej Normy mogą wprowadzać ministrowie w sprawach należących do zakresu ich działania, zwłaszcza gdy dotyczy ona ochrony życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwa pracy i użytkowania, ochrony środowiska bądź wyrobów zamawianych…
… ogłaszaniu
W Dzienniku Ustaw RP ogłasza się:
konstytucję
ustawy
rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta RP
rozporządzenia wydane przez Prezydenta RP, Rade Ministrów, Prezesa RM, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów, będących członkami Rady Ministrów, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji,
teksty jednolite ww. aktów…
… dotyczącego aktów normatywnych ogłoszonych w Monitorze Polskim lub aktów normatywnych, które nie były ogłoszone.
W Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski B” ogłasza się:
sprawozdania finansowe określone w przepisach o rachunkowości,
ogłoszenia i obwieszczenia przedsiębiorców, jeżeli odrębne przepisy nie wymagają ich ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
inne akty prawne, a także informacje…
… zajmują miejsce pośrednie między informacyjnymi i imperatywnymi. Normy te mogą ustanawiać pewne bodźce czy zachętę do określonego zachowania się.
Plany mogą przybierać różne formy nie wyłączając ustawy. Ustawę budżetową na dany rok kalendarzowy która określa dochody i wydatki budżetu państwa oraz wiele innych istotnych spraw.
Budżet gminy na rok kalendarzowy, program gospodarczy i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego są uchwalone przez rade gminy; stanowią więc uchwałę rady gminy. Szczególną rolę w procesie administrowania i podejmowania ważnych decyzji spełnia plan zagospodarowania przestrzennego, który odznacza się zarówno cechą generalności, jak i konkretności. Plan ten stanowi podstawę, obok ustaw zawierających normy prawa materialnego, do wydawania decyzji administracyjnych (np. pozwoleń…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz