Swoboda przedsiębiorczości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Swoboda przedsiębiorczości - strona 1 Swoboda przedsiębiorczości - strona 2 Swoboda przedsiębiorczości - strona 3

Fragment notatki:

Swoboda przedsiębiorczości
Podstawy traktatowe:
Art. 43 TWE (ex art. 52):
Ograniczenia swobody przedsiębiorczości obywateli jednego Państwa Członkowskiego na terytorium innego Państwa Członkowskiego są zakazane w ramach poniższych postanowień. Zakaz ten obejmuje również ograniczenia w tworzeniu agencji, oddziałów lub filii przez obywateli danego Państwa Członkowskiego, ustanowionych na terytorium innego Państwa Członkowskiego. Z zastrzeżeniem postanowień rozdziału dotyczącego kapitału, swoboda przedsiębiorczości obejmuje podejmowanie i wykonywanie działalności prowadzonej na własny rachunek, jak również zakładanie i zarządzanie przedsiębiorstwami, a zwłaszcza spółkami w rozumieniu artykułu 48 akapit drugi, na warunkach określonych przez ustawodawstwo Państwa przyjmującego dla własnych obywateli.
Art. 45 TWE (ex art. 55): Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do działalności, która w jednym z Państw Członkowskich jest związana, choćby przejściowo, z wykonywaniem władzy publicznej.
Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, może wyłączyć pewne rodzaje działalności ze stosowania postanowień niniejszego rozdziału.
Art. 46 TWE (ex art. 56): Postanowienia niniejszego rozdziału oraz środki podjęte na ich podstawie nie przesądzają o zastosowaniu przepisów ustawowych i administracyjnych przewidujących szczególne traktowanie cudzoziemców, uzasadnione względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego”.
2. Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251, uchwala dyrektywy w celu koordynacji powyższych postanowień. Art. 48 TWE (ex art. 58): Na potrzeby stosowania postanowień niniejszego rozdziału spółki założone zgodnie z ustawodawstwem Państwa Członkowskiego i mające swą statutową siedzibę, zarząd lub główne przedsiębiorstwo wewnątrz Wspólnoty, są traktowane jak osoby fizyczne mające przynależność Państwa Członkowskiego. Przez spółki rozumie się spółki prawa cywilnego lub handlowego, a także spółdzielnie oraz inne osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego, z wyjątkiem spółek, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku.
Zakres swobody przedsiębiorczości
a) Pojęcie przedsiębiorczości: C-221/89 Factortame II : „samodzielne i rzeczywiste wykonywanie działalności gospodarczej przy pomocy trwałego urządzenia (a fixed establishment) w innym państwie członkowskim, na czas nieokreślony”
samodzielność działalności
charakter transgraniczny (Sprawa 115/78

(…)

… umożliwiającego kontrolę nad przedsiębiorstwem)
d) Działalność na własny rachunek, na zasadzie samozatrudnienia:
Sprawa C-268/98 Jany:
„polega na samodzielnym prowadzeniu działalności w innym państwie członkowskim przez określoną osobę na własny rachunek, na własną odpowiedzialność, bez jakiegokolwiek podporządkowania wobec osób trzecich, za wynagrodzeniem płatnym w pełnej wysokości bezpośrednio do niej” Swoboda przedsiębiorczości a swoboda świadczenia usług
Sprawa C-55/94 Gebhard [1995] ECR I-4165
„przejściowy charakter świadczenia usług należy ocenić uwzględniając okres, częstotliwość, regularne powtarzanie i ciągłość działalności” (regularity, periodicity, continuity), ale można mieć „konieczną infranstrukturę” Wzajemne uznanie dyplomów
Nowy reżim uznawania kwalifikacji: Dyr. 2005/36/EC (Dz. Urz. UE L 255/22…

Sprawa C-319/92 Haim [1994] ECR I-425
Sprawa C-19/92 Kraus [1993] ECR I-1663
Działalność gospodarcza osób prawnych
Sprawa 79/85 Segers Sprawa 270/83 Komisja v. Francja Sprawa 81/87 Daily Mail Sprawa C-1/93 Halliburton Services Sprawa C-212/97 Centros
Sprawa C-330/91 Commerzbank Sprawa C-208/00 Űberseering BV Zastosowanie doktryny wymogów imperatywnych do swobody przedsiębiorczości
Sprawa C-55/94 Gebhard…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz