Swoboda przepływu towarów II

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Swoboda przepływu towarów II - strona 1 Swoboda przepływu towarów II - strona 2 Swoboda przepływu towarów II - strona 3

Fragment notatki:

SWOBODA PRZEPŁYWU TOWARÓW II
Podstawy traktatowe:
Art. 28 TWE (ex art. 30): „Ograniczenia ilościowe w przywozie oraz wszelkie środki o skutku równoważnym są zakazane między Państwami Członkowskimi”. Art. 29 TWE (ex art. 34): „Ograniczenia ilościowe w wywozie oraz wszelkie środki o skutku równoważnym są zakazane między Państwami Członkowskimi”.
Uwaga: Należy podkreślić, iż w przeciwieństwie do zakazu wprowadzania ceł i opłat o skutku równoważnym, art. 28 i 29 TWE nie mają charakteru bezwzględnego; uzupełnia je Art. 30 TWE (ex art. 36), na mocy którego: „[p]ostanowienia artykułów 28 i 29 nie stanowią przeszkody w stosowaniu zakazów lub ograniczeń przywozowych, wywozowych lub tranzytowych, uzasadnionych względami moralności publicznej, porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt lub ochrony roślin, ochrony narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej, bądź ochrony własności przemysłowej i handlowej. Zakazy te i ograniczenia nie powinny jednak stanowić środka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ograniczeń w handlu między Państwami Członkowskimi”
Pojęcie środków o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych
Dyrektywa 70/50, OJ 1970 L 13/29
Sprawa 8/74 Dassonville [1974] ECR 837: „wszelkie regulacje handlowe (trading rules) ustanowione przez państwa członkowskie, które mogą stanowić przeszkody bezpośrednie lub pośrednie, rzeczywiste bądź potencjalne, w wymianie handlowej wewnątrz Wspólnoty, mają być uznane za środki o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych”
Sprawa 120/78 Cassis de Dijon [1979] ECR 649: „W przypadku braku przepisów wspólnotowych dotyczących produkcji i sprzedaży alkoholu (...) do kompetencji państw członkowskich należy regulowanie wszelkich kwestii związanych z produkcją i sprzedażą alkoholu i napojów alkoholowych na terytoriach tych państw. Przeszkody w handlu wewnątrz Wspólnoty, wynikające z obowiązywania w państwach członkowskich różnych standardów dotyczących wprowadzania do obrotu danych produktów, muszą być zaakceptowane w takim stopniu, w jakim przepisy te mogą być uznane za niezbędne dla spełnienia wymogów imperatywnych dotyczących w szczególności skuteczności kontroli podatkowej, ochrony zdrowia publicznego, rzetelności obrotu handlowego oraz ochrony konsumentów.”
Komunikat Komisji w sprawie konsekwencji orzeczenia w sprawie Cassis de Dijon, OJ 1980 C 216/2
Sprawa 15/79 Groenveld: „dotyczy środków krajowych, których specyficznym celem lub skutkiem jest ograniczenie eksportu poprzez zróżnicowane traktowanie towaru krajowego państwa członkowskiego i jego towaru eksportowanego

(…)

…/01 DocMorris NV [2003] Wyjątki z art. 30 TWE
Sprawa 304/84 Muller [1986] ECR 1511 (ciężar dowodu)
Sprawa 34/79 Henn i Darby [1979] ECR 3795 (moralność publiczna)
Sprawa 121/85 Conegate [1986] ECR 1007 (moralność publiczna)
Sprawa 154/85 Komisja v. Włochy [1987] ECR (porządek publiczny)
Sprawa 72/83 Campus Oil [1984] ECR 2727 (bezpieczeństwo publiczne)
Sprawa 53/80 Eyssen [1981] ECR 409 (zdrowie…
… omawianej regulacji, która stosowana jest obiektywnie do produktów określonego rodzaju bez wprowadzania zróżnicowania w zależności od tego, czy produkty te przeznaczone są na rynek krajowy, czy też eksport.”
Sunday trading saga”
sprawa C-145/88 Torfaen Borough Council v. B & Q plc [1989] ECR 3851
sprawa C-169/91 Stoke-On-Trent v. B & Q plc [1992] ECR I6635
sprawa C-306/88 Rochdale BC v. Andres [1992] ECR…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz