Stwierdzenie nieważności decyzji - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stwierdzenie nieważności decyzji - wykład - strona 1 Stwierdzenie nieważności decyzji - wykład - strona 2 Stwierdzenie nieważności decyzji - wykład - strona 3

Fragment notatki:

STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI DECYZJI
Jest to instytucja dotycząca usuwania z obrotu prawnego decyzji dotkniętych najcięższymi wadami materialno- prawnymi. Ciężar gatunkowy tych wad jest taki ,że nie wystarczy uchylenie decyzji dotkniętej tymi wadami lecz trzeba stwierdzić ,że decyzja ex tunc od chwili jej wydania była nieważna. Pamiętać należy ,że decyzja stwierdzająca nieważność innej wcześniej wydanej decyzji ma charakter kasacyjny, ona wyłącznie wycofuje dotychczasową decyzje z obrotu prawnego natomiast nie rozstrzyga sprawy w związku z tym po stwierdzeniu nieważności decyzji organ który wydał dotychczasową decyzje musi zakończyć postępowanie administracyjne czy to wydając merytoryczną decyzje czy wydając decyzje o umorzeniu postępowania.
Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji zostały wyliczone w art. 156 $1. Sposób wyliczenia tych przesłanek w tym art. Powoduje że można mówić o tym że mamy do czynienia z enumeratywnym wyliczeniem wad decyzji jak też dopuszczalne jest stwierdzenie że z powodu kształtu 7 przesłanki wyliczenie ma charakter otwarty. Wady:
pierwsza wada art. 156$1 pkt 1 - decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości- decyzje wydał organ niewłaściwy rzeczowo, miejscowo czy instancyjnie (częstym przykładem jest przenoszenie kompetencji np. w prawie budowlanym np. w sprawie w której orzekał starosta teraz kompetencja należy do organu nadzoru budowlanego) druga wada art. 156$1 pkt 2-decyzja wydana została bez podstawy prawnej - w żadnym przypadku nie można utożsamiać tej przesłanki stwierdzenia nieważności z faktem niepodania w decyzji podstawy prawnej, wydanie decyzji bez podstawy prawnej oznacza bowiem że w przepisach obowiązującego prawa brak jest takiego przepisu który upoważniał by organ do wydania takiej decyzji. Zgodnie z art. 107$1 w decyzji należy podać podstawę prawną jeżeli się jej nie poda to mamy do czynienia z wadą decyzji ale nie jest to wada uzasadniająca stwierdzenie nieważności pod warunkiem że jest taki przepis który upoważniał organ do rozstrzygnięcia w taki a taki sposób sprawy a organ z wiadomych sobie tylko względów tego przepisu nie powołał. Trzecia wada art. 156$1 pkt 2 - decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa- należy zwrócić uwagę na kwestie że pojęciem rażące naruszenie prawa posługuję się ustawodawca na gruncie art. 139(na podstawie reformacionis imperius) kodeksu ale w odniesieniu do przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji powinna być zupełnie inaczej interpretowana. Na gruncie zakazu reformacionis impreius poprzez dotknięcie decyzji rażącym naruszeniem prawa rozumiemy kwalifikowaną wadę decyzji czyli wadę uzasadniającą bądź wznowienie postępowania bądź stwierdzenie nieważności. W odniesieniu zaś do tego samego pojęcia rozpatrywanego na gruncie przesłanek nieważności przyjmuję się dość powszechnie w orzecznictwie i doktrynie że z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia wtedy kiedy łącznie spełnione są trzy następujące przesłanki:


(…)

… jej doręczenia stronie jeżeli strona nie złoży odwołania w tym terminie to decyzja staje się ostateczna a jeżeli strona złożyła odwołanie od decyzji to zostaje uruchomione postępowanie odwoławcze, organ odwoławczy w żadnym przypadku nie może stosować przepisów stwierdzenia nieważności ponieważ są to dwa kompletnie różne tryby. Wniosek: możliwe jest stwierdzenie nieważności decyzji nie ostatecznej jest w dwóch…
… i doktrynie że z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia wtedy kiedy łącznie spełnione są trzy następujące przesłanki:
naruszenie prawa jest oczywiste czyli które rzuca się niejako w oczy poprzez proste zestawienie ze sobą podstawy prawnej decyzji i rozstrzygnięcia decyzji np. na podstawie prawa budowlanego przyznano komuś paszport
w sposób rażący można naruszyć wyłącznie taki przepis…
… inną decyzją ostateczną tzw. res iudicata (rzecz osądzona) czyli chodzi o sytuacje w której wydano nową decyzje w sprawie bez uchylenia bądź stwierdzenia nieważności decyzji wcześniej wydanej wówczas mamy do czynienia z res iudicata.
Piąta wada art. 156$1 przesłanka z pkt 4 -decyzja została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie. Może tu wystąpić kilka wypadków np. omyłkowo doręczono decyzje…
…. nakaz rozbiórki budynku który albo nie został w ogóle wybudowany albo który został już rozebrany
Siódma przesłanka art. 156$1 Pkt 6 - decyzja w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą np. nakaz rozbiórki obiektu zabytkowego bez zgody konserwatora zabytków
Ósma przesłanka art. 156$1 Pkt 7 - który wywołuje spory czy mamy do czynienia z zamkniętym czy otwartym katalogiem przesłanek stwierdzenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz