Stwierdzenie nieważności decyzji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stwierdzenie nieważności decyzji - strona 1 Stwierdzenie nieważności decyzji - strona 2

Fragment notatki:

Stwierdzenie nieważności decyzji Decyzja adm. może być dotknięta wadą szczególnie ciężką(kwalifikowaną) ,taką ,że nie może być ona uważana za ważny akt administracyjny ,a więc wywołujący skutki prawne. Następuje wówczas stwierdzenie nieważności takiej decyzji. Oznacza to ,że decyzja taka nie wywoła skutków prawnych. Jest nieważna ex tunc .
Art. 156§1 wymienia siedem przyczyn nieważności decyzji: 1. Decyzja wydana została z naruszeniem prawa o właściwości (rzeczowej, miejscowej,instancyjnej) 2. Decyzja wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Ocenie należy poddać zwrot „rażące”, gdyż nie każde naruszenie prawa pociąga za sobą nieważność decyzji. O nieważności będzie decydował organ administracyjny w wydanej w tej sprawie decyzji administracyjnej. 3. Decyzja dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną. Przepis ten jest swoistą sankcją dla zasady ogólnej trwałości decyzji ostatecznych. Dalsze decyzje wydane w tej samej sprawie przy niezmienionym stanie prawnym i faktycznym są nieważne. 4. Decyzja została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie. 5. Decyzja była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały ( niewykonalność z przyczyn natury prawnej i faktycznej oraz stałym charakterze). Decyzja niewykonalna z przyczyn natury prawnej będzie z reguły pozbawiona podstawy prawnej lub wydana z rażącym naruszeniem prawa. 6. Decyzja, która w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą (sądową, orzekaną przez inny upoważniony organ, dyscyplinarną) 7. Decyzja zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.
Stwierdzenie nieważności z przyczyn określonych w kpa jest obligatoryjne . Reguła ta jest ograniczona ze wzg. na znaczny upływ czasu lub na wywołanie nieodwracalnych skutków prawnych. Nie stwierdza się nieważności decyzji gdy : została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości
dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną
została skierowana do osoby nie będącą stroną w sprawie
zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa
Jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 10 lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.
Postępowanie w sprawie o stwierdzenie nieważności jest postępowaniem w nowej sprawie administracyjnej. Może być wszczęte na żądanie strony lub z urzędu , też na skutek sprzeciwu prokuratora . Art. 157§3(Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji następuje w drodze decyzji) został uchylony przez najnowszą nowelizację. Organem właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji jest ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz