Studia II stopnia, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, stacjonarne, ekonomia w języku polskim, egzamin wstępny, test, SUM, zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 3920
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, stacjonarne, ekonomia w języku polskim, egzamin wstępny, test, SUM, zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:Zestawienie pytań egzaminacyjnych składa się z 17 następujących tematów: proces gospodarowania, rynek i gospodarka rynkowa, teoria zachowania gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej, teoria produkcji, teoria kosztów, modele rynku – struktury rynkowe, rynki czynników wytwórczych. Wśród dyscyplin naukowych, według których pogrupowane są polecenia egzaminacyjne, są również: przedmiot i metodologia makroekonomii, główne kategorie rachunku makroekonomicznego, współczesne teorie makroekonomiczne, pieniądz i polityka monetarna, budżet państwa i polityka fiskalna, model IS – LM, rynek pracy i bezrobocie, inflacja, wahania koniunkturalne w gospodarce rynkowej.

Niniejsze pytania egzaminacyjne na studia II stopnia stanowią obowiązkowy zestaw zagadnień na egzamin wstępny na stacjonarne studia uzupełniające magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunek ekonomia w języku polskim.

EKONOMIA
Zakres zagadnień egzaminacyjnych dla kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia
Mikroekonomia
1. Proces gospodarowania
- Potrzeby i środki zaspokojenia potrzeb
- Produkcja i czynniki produkcji
- Krzywa transformacji (granica możliwości produkcyjnych)
- Istota wyboru ekonomicznego. Koszty alternatywne
- Racjonalność gospodarowania
2. Rynek i gospodarka rynkowa
- Istota i rodzaje rynków
- Popyt i podaż oraz czynniki je określające
- Elastyczność popytu i podaży
- Prawo popytu i podaży
- Równowaga rynkowa i cena równowagi rynkowej
3. Teoria zachowania gospodarstwa domowego
- Funkcje gospodarstwa domowego
- Wybór między dobrami - krzywa obojętności konsumenta
- Ograniczenia wyboru gospodarstwa domowego
- Równowaga gospodarstwa domowego (optimum konsumenta)
4. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej
- Cel działania i formy organizacyjne przedsiębiorstw
- Spółki i ich rodzaje
- Źródła finansowania spółek akcyjnych
- Skutki dominacji wielkich korporacji na rynku wewnętrznym
- Korporacje międzynarodowe
5. Teoria produkcji
- Krótkookresowa a długookresowa funkcja produkcji
- Prawo wydajności nieproporcjonalnej i proporcjonalnej
- Produkcyjność krańcowa i przeciętna czynników produkcji
- Dobór i substytucja czynników produkcji
- Izokwanty i izokoszty
- Optimum producenta
6. Teoria kosztów
- Pojęcie kosztów i ich rodzaje
- Koszty a wielkość produkcji
- Zachowanie się kosztów w okresach krótkich
- Koszty krańcowe i przeciętne. Techniczne optimum produkcji
- Koszty w długim okresie
- Korzyści i koszty skali produkcji
7. Modele rynku - struktury rynkowe
- Cechy wyróżniające konkurencję doskonałą i monopol absolutny
- Konkurencja monopolistyczna a oligopol
- Formy rynku oligopolistycznego
- Równowaga przedsiębiorstwa w różnych sytuacjach rynkowych
- Ekonomiczne optimum wielkości produkcji
- Polityka cenowa w różnych modelach rynku
8. Rynki czynników wytwórczych
- Rynek pracy i płace w warunkach konkurencji doskonałej i niedoskonałej
- Rodzaje i systemy płac
- Zróżnicowanie płac
- Podaż i popyt na nieożywione czynniki produkcji
- Formy dochodów z nieożywionych czynników produkcji (renta ekonomiczna, procent i zysk ekonomiczny)
Makroekonomia
Przedmiot i metodologia makroekonomii
- Obszar badawczy makroekonomii
- Makroekonomia a mikroekonomia
- Ekonomia normatywna a ekonomia pozytywna
- Metody badań ekonomicznych. Modele makroekonomiczne


(…)


- Produkt krajowy brutto i dochód narodowy
- Nominalny a realny PKB
- Czynniki wzrostu dochodu narodowego i problem jego podziału
- Mierniki poziomu rozwoju gospodarczego
3. Współczesne teorie makroekonomiczne
- Główne wątki teorii J.M. Keynesa
- Ekonomia neoklasyczna
- Ekonomia dobrobytu
- Neoliberalizm i jego odmiany
4. Pieniądz i polityka monetarna
- Pieniądz i jego funkcje
- Podmioty rynku pieniężnego
- Podaż pieniądza i popyt na pieniądz
- Równowaga na rynku pieniężnym
- Stopa procentowa i czynniki je określające
- System stałych i zmiennych kursów walutowych
5. Budżet państwa i polityka fiskalna
- Budżet państwa a popyt globalny
- Istota i instrumenty polityki fiskalnej
- Funkcje polityki fiskalnej
- Deficyt budżetowy - sposoby jego finansowania i wpływ na gospodarkę
6. Model IS - LM
- Ogólna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz