Mikroekonomia i Makroekonomia i inne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 931
Wyświetleń: 4536
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia i Makroekonomia i inne - strona 1 Mikroekonomia i Makroekonomia i inne - strona 2 Mikroekonomia i Makroekonomia i inne - strona 3

Fragment notatki:
...Ekonomia jako system naukowy realizuję się poprzez naukę o gospodarstwie, o zarządzaniu majątkiem lub domem; wg. Ksenofonta - „ to sprawy związane zdobywaniem środków utrzymania i wydatkowaniem ich, to dyscyplina, nauka jak i wiedza praktyczna.
Jeżeli ekonomiści zajmują się problemami i ogólnymi rozwoju gospodarstwa ta jest to MAKROEKONOMIA. Natomiast zajmowanie się badaniem takich problemów jak rynek, cena dobra i wysokość płac oraz stopa procentowa to tę dziedzinę ekonomii nazywa się MIKROEKONOMIA.

W rozumieniu ekonomicznym rynek to najważniejsza wykładnia ekonomii. Rynek to miejsce, w którym spotykają się sprzedający i kupujący w celu dokonania transakcji wymiennej.

Jednym z głównych elementów gospodarki rynkowej i mikroekonomii jest przedsiębiorstwo. Przedsiębiorca kreuje podaż, popyt oraz cenę na rynku. Mikroekonomia analizuje m.in. przedsiębiorstwa wyjaśniając zachowanie, jak i warunki istnienia. Przedsiębiorstwo w ujęciu modelowym to organizacja pod jednym zarządem wyodrębniona prawnie i ekonomicznie. Jej celem jest działalność gospodarcza, podnoszenia zysków poprzez sprzedaż swoich usług i produktów....
...Zasoby – są to rzeczy służące do wytwarzania dóbr zaspokajających potrzeby ludzkie.

Występują pod postacią:
Kapitału ludzkiego (nazywanego pracą) – tworzą go psycho-fizyczne predyspozycje ludzi do wykonywania określonych czynności.
Kapitału naturalnego (nazywanego ziemią) – tworzą go zasoby naturalne, czyli ziemia i wszystko to, co znajduje się na jej powierzchni i we wnętrzu i jest użyteczne dla człowieka, ale nie jest wytworem jego pracy (np. węgiel, gaz ziemny).
Kapitału rzeczowego – składają się na niego:
-środki pracy za pomocą których człowiek wytwarza określone produkty służące bezpośrednio lub pośrednio do zaspokajania jego potrzeb....

Zagadnienie 1
ZASOBY W EKONOMII
Zasoby - są to rzeczy służące do wytwarzania dóbr zaspokajających potrzeby ludzkie.
Występują pod postacią:
Kapitału ludzkiego (nazywanego pracą) - tworzą go psycho-fizyczne predyspozycje ludzi do wykonywania określonych czynności.
Kapitału naturalnego (nazywanego ziemią) - tworzą go zasoby naturalne, czyli ziemia i wszystko to, co znajduje się na jej powierzchni i we wnętrzu i jest użyteczne dla człowieka, ale nie jest wytworem jego pracy (np. węgiel, gaz ziemny).
Kapitału rzeczowego - składają się na niego:
-środki pracy za pomocą których człowiek wytwarza określone produkty służące bezpośrednio lub pośrednio do zaspokajania jego potrzeb (np. nieruchomości)
-przedmioty pracy, na które skierowana jest praca ludzka w procesie wytwarzania
(np. surowce, materiały).
Technologia - jest to wiedza o tym jak zasoby mogą być łączone w sposób produkcyjny
(w jakich proporcjach itp.)
Przedsiębiorczość - jest to umiejętność organizacji czynników produkcji, zapewniającej optymalne wytworzenie danego dobra.
Zag. 2
DOBRA PRYWATNE to dobra, w stosunku do których obowiązuje zasada wyłączności (może je użytkować np. jeden producent czy konsument).
DOBRA WOLNE - występują w ilości nieograniczonej i w formie nadającej się bezpośrednio do użytku. Dobra wolne to np. woda czy powietrze, nie mają indywidualnego właściciela i nie są efektem procesu produkcji.
DOBRA PUBLICZNE są konsumowane przez całe społeczeństwo, nie ma też możliwości wyłączenia kogokolwiek z ich konsumpcji. Dobra te są zazwyczaj dostarczane przez państwo (np. obrona narodowa czy oświetlenie ulic). Finansowane poprzez podatki.
Zag. 3
Świadczenia: Podatek
Podatkiem nazywamy świadc

(…)

… w przypadku dóbr komplementarnych
Elastyczność dochodowa popytu - mierzy zależność między zmianami popytu a zmianami dochodów ludności.
Można ją wyrazić wzorem:
ED-elastyczność dochodowa
P-popyt
D-dochód
Z punktu widzenia elastyczności Dochodowej możemy wyróżnić:
Dobra normalne i dobra niższego rzędu oraz dobra pierwszej potrzeby i dobra luksusowe.
Ten podział jest istotny ze względu możliwości…
… i jej determinanty
cena równowagi rynkowej
typowe i nietypowe krzywe popytu i podaży
efekty: Giffena, Veblena, spekulacyjny
dobra komplementarne i substytucyjne
Wykład 2 i 3 (20.10 i 27.10)
Teoria wyboru konsumenta
preferencje konsumenta
pojęcie użyteczności
użyteczność całkowita i krańcowa krzywa obojętności
linia ograniczenia budżetowego
wybór konsumenta miedzy czasem wolnym a konsumpcją
Wykład 4 (17.11)
Teoria…
… nie może być sprzedawane.
- są ustalane poniżej ceny równowagi rynkowej.
- zmniejszają wielkość podaży i prowadzą do wystąpienia nadwyżki popytu.
Ceny minimalne:
- są to ceny poniżej których dane dobro nie może być sprzedawane.
- są ustalane powyżej ceny równowagi.
- zmniejszają wielkość popytu i prowadzą do wystąpienia nadwyżki podaży.
Użyteczność krańcowa - Zadowolenie jakie osiąga konsument z konsumpcji każdej…
…,
Aktywni i bierni zawodowo, ludność w wieku produkcyjnym popyt na pracę, podaż pracy
pojęcie bezrobocia, stopa bezrobocia
źródła danych o bezrobociu w Polsce współczynnik aktywności ekonomicznej ludności współczynnik obciążenia ekonomicznego pracujących typy bezrobocia: frykcyjne, strukturalne i koniunkturalne
przyczyny bezrobocia, neoklasyczne i keynesowskie sposoby walki z bezrobociem aktywna polityka…
Elastyczność popytu - jest to stosunek względnej (procentowej) zmiany wielkości zapotrzebowania na dane dobro do względnej zmiany jego ceny.
Legenda:
EC - elastyczność cenowa
P - popyt
C - Cena
Jeżeli wzrost ceny o 1% powoduje zmniejszenie popytu o 2% to elastyczność cenowa popytu wynosi -2.
Na poziom elastyczności cenowej podaży wpływa:
• Możliwość i koszty magazynowania towarów
• Istnienie produktów…
… konkurencji na rynku, państwo powinno wspomagać system obiegu inf. ekonomicznej. e)Ekonomia podaży (Laufer): państwo to jeden z najważniejszych czynników zakłócających mechanizmy rynkowe w gospodarce rozwijającej się dzięki przedsiębiorczości, redukcja podatków i reforma systemu podatkowego f)Ekonomiczna teoria polityki (Freg); -zasada indywidualizmu metodologicznego poszerzona o zbiorowe instytucje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz