Podstawowe elementy teorii popytu i podaży

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2303
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe elementy teorii popytu i podaży - strona 1 Podstawowe elementy teorii popytu i podaży - strona 2 Podstawowe elementy teorii popytu i podaży - strona 3

Fragment notatki:


PODSTAWOWE ELEMENTY TEORII PODAŻY I POPYTU Pojęcie rynku i jego klasyfikacja istota rynku; rynek a mechanizm rynkowy i system regulacji rynkowej; kryteria klasyfikacji i rodzaje rynku; Instytucje i kategorie obsługi rynku pieniądz i ceny oraz ich pochodne ; instytucje handlowe i obsługi finansowej; Analiza popytu i podaży ilość, funkcja i krzywa popytu; ilość, funkcja i krzywa popytu; Równowaga rynkowa równowaga popytu i podaży. Cena równowagi rynkowej; efekt przesunięcia krzywej popytu i podaży; Konkure ncja konkurencja doskonała; konkurencja niedoskonała; WPROWADZENIE: Ukształtowanie się gospodarki rynkowej i jej podstawowe cechy. 1. Scharakteryzować przesłanki ukształtowania się gospodarki rynkowej. Przesłanki rozwoju rynkowej formy gospodarowania to: rozwój sił wytwórczych i związanym z tym wzrost wydajności pracy → stąd w y twarzanie nadwyżek ponad własne potrzeby (towaru - produktu przeznaczonego do wymiany); ze społecznego podziału pracy → stąd konieczność wymiany; ekonomicznego wyodrębnienia pro ducentów → producent (lub właściciel środków produkcji) jest właścicielem produktu; Te przesłanki tworzą gospodarkę wymienną, rynkową, Wyjaśnić pojęcie gospodarki rynkowej i mechanizmu rynkowego. Istotą gospodarki rynkowej jest forma działalności gospodarczej, w której producenci przekazują swoje produkty innym podmiotom w drodze ekwiwalentnej wymiany (aktów kupna i sprzedaży). GOSPODARKA RYNKOWA (Samuelson) - jest to kapitalistyczna gospodarka (w której większość czynników wytwórczych jest prywatna) oparta na wolnej przedsiębiorczości, w której podstawowe problemy ekonomiczne ( co, jak i dla kogo wytwarzać), są rozwiąz y wane przez system cen, rynków, zysków i strat. Jest to gospodarka w której kierunki produkcji, jej wielkość i ceny wynikają z gry rynkowej . Obecnie - ani nigdy przedtem - nie istnieje gospodarka rynkowa w postaci czystej. Istnieje natomiast gospodarka mieszana , z elementami rynku, nakazu i trad y cji. Funkcjonowanie gospodarki uzależnione jest od szeregu czynników, takich jak: przedmiotów wy miany; podziału pracy; ekonomicznego wyodrębnienia producentów; środków określania wartości wytwarzanych dóbr; miejsca i sposobu przeprowadzenia wymiany; wpływu na przebieg wymiany instytucji i organizacji pozaekonomicznych; Istotą działania mechanizmu ryn kowego jest podejmowanie decyzji cenowych i alokacyjnych na rynkach.

(…)

… jest bardziej sztywny przy niskich cenach (dóbr podstawowych lub niższego rzędu);
Wyjaśnić po co badamy elastyczność popytu.
Znajomość dochodowej elastyczności popytu umożliwia:
przewidywanie zmian wzrostu popytu pod wpływem zmian (wzrostu) zamożności kupujących, (prawo Engla);
dostosowywać do zmian popytu wielkość produkcji i jej strukturę;
Wyjaśnić na czym polega różnica pomiędzy dochodami nominalnymi a realnymi…
… elastyczność popytu).
Przesunięcia krzywej popytu
Dokonują się pod wpływem zmian pozostałych czynników, poza ceną, tj.:
zmian dochodu, struktury i preferencji ludności, dostępności substytutów, itp;
ZAG. 5.
PODAŻ
Zdefiniować pojęcie popytu.
PODAŻ - to ilość dobra, jaką sprzedający są gotowi sprzedać w określonych warunkach, przy każdej cenie i w określonym czasie
Od czego (jakich czynników) zależy podaż:
cen…
… TOWARÓW (DÓBR I USŁUG) JAKIE PRODUCENCI SĄ GOTOWI SPRZEDAĆ W OKREŚLONYCH WARUNKACH PRZY DANEJ CENIE I W OKREŚLONYM CZASIE
WIELKOŚĆ PODAŻY
FUNKCJA (TABLICA) PODAŻY
KRZYWA PODAŻY
PRAWO PODAŻY
ELASTYCZNOŚĆ
PODAŻY
To ilość towarów (dóbr i usług), jaką producenci zamierzają sprzedać po danej cenie i w danym okresie.
Zależna jest od warunków sprzedaży produktów, które określa:
a) cena danego towaru;
b) ceny…
… - to opis zachowania się sprzedających i kupujących na rynku.
Stosując kryterium KONKURENCYJNOŚCI rozróżniamy trzy modelowe sytuacje:
konkurencję doskonałą
konkurencję niedoskonałą w tym monopol zupełny (monopol lub monopson)
Odpowiadają temu dwa typy (struktury) rynku:
rynek doskonale konkurencyjny;
rynek o konkurencji niedoskonałej (typowy, normalny i rynek monopolistyczny);
WYJAŚNIĆ…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz