Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydz inżynierii mechanicznej i robotyki, automatyka i robotyka, egzamin wstępny, SUM, zagadnienia, test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2324
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydz inżynierii mechanicznej i robotyki, automatyka i robotyka, egzamin wstępny, SUM, zagadnienia, test - strona 1

Fragment notatki:Zestawienie pytań egzaminacyjnych składa się z 496 pozycji, które pogrupowane są według m.in. następujących przedmiotów: fizyka, teoria mechanizmów i maszyn, wytrzymałość materiałów, techniki informatyczne i informatyka, podstawy automatyki, robotyka, elementy automatyki przemysłowej, sterowanie ciągłe, przemysłowe systemy sterowania, technika mikroprocesorowa, automatyzacja procesów produkcyjnych, napędy elektryczne. Wśród dyscyplin naukowych, według których pogrupowane są polecenia egzaminacyjne, są również: napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne, metrologia i techniki pomiarowe, sieci komputerowe i bazy danych, systemy czasu rzeczywistego, komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, sterowanie dyskretne.

Niniejsze pytania egzaminacyjne na studia II stopnia są obowiązkowym zestawem zagadnień na egzamin wstępny na studia uzupełniające magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunek automatyka i robotyka.

Pytania do sprawdzianu testowego na studia II stopnia dla kierunku studiów Automatyka i Robotyka 
  Poniżej podano tylko treść pytań. W czasie sprawdzianu kandydaci otrzymają zesta-wy pytań wybrane z tego wykazu, przy czym każde pytanie będzie zawierało 4 od-powiedzi, w tym 1 poprawną. Zadaniem kandydata będzie zaznaczenie poprawnej odpowiedzi.   Pytania z grupy treści podstawowych 
 
 Fizyka 
 1.  W ruchu krzywoliniowym punktu materialnego wektor przyspieszenia jest zaw-
sze: 
2.  Do sił bezwładności zaliczamy na przykład: 3.  Pracę definiujemy jako całkę: 4.  Praca siły zachowawczej po krzywej zamkniętej jest: 5.  Okres drgań wahadła matematycznego jest: 6.  W zjawisku drgań harmonicznych tłumionych (w przypadku słabego tłumienia) 
amplituda kolejnych wychyleń jest następującą funkcją czasu: 
7.  Drgania harmoniczne wymuszone zachodzą z częstością: 8.  Natężenie pola grawitacyjnego wytworzonego przez układ mas wyznacza się 
korzystając z: 
9.  Masa bryły sztywnej nie jest dobrą miarą jej bezwładności w ruchu obrotowym, 
gdyż: 
10.  Efekty żyroskopowe są konsekwencją: 11.  Zgodnie z prawem Bernoulli’ego, siła nośna działająca na skrzydło samolotu 
wynika: 
12.  Szczególna teoria względności pokazuje, że gdy prędkość rozpędzanej cząstki (o 
niezerowej masie) zbliża się do prędkości światła, to jej energia kinetyczna: 
r
13.  Do pola elektrycznego  E  wprowadzono ładunek próbny Q. Mając do dyspozycji 
siłę działającą na ładunek próbny  F  oraz wielkość tego ładunku wyznaczysz wartość pola przy pomocy: 
r
14.  Wartość natężenia pola  E  wytworzonego przez trzy ładunki obliczamy: 15.  Pomiędzy punktami A i B oddalonymi od siebie o odległość    L  rozpięte jest 
elektryczne pole jednorodne zaś różnica potencjałów pomiędzy punktami wyno-si  ΔV . Bezwzględna wartość natężenia tego pola wynosi: 
16.  Mamy przewodnik w kształcie kuli o promieniu R na którym znajduje się sta-
cjonarny ładunek Q. Słuszne jest następujące stwierdzenie: 
17.  Polaryzacja dielektryka polega na: 18.  Przewodnik o masie m naładowano ładunkiem Q w rezultacie czego jego poten-
cjał zwiększył się o wartość  ΔV . Pojemność elektryczną tego przewodnika defi-niuje się jako: 
19.  Opór przewodnika o długości L, o powierzchni przekroju S i oporze właściwym  
ρ  spełnia prawo Ohma. Jak zależy opór od podanych powyżej wielkości: 
20.  W mieszkaniu zakładamy instalację trzech gniazdek przeznaczonych dla urzą-
dzeń pracujących pod napięciem 220 V. Poprawna instalacja polega na następu-jącym połączeniu gniazdek ze źródłem napięcia:  
21.  Do

(…)

… i pracy jako form przekazywania energii wynika z
33. Dla małych przekazów ciepła przyrost entropii można obliczyć jako
34. Wykresem adiabaty we współrzędnych (p, V) jest
35. Sprawność dowolnego silnika pracującego między zbiornikiem ciepła o tempe-
raturze T1 i chłodnicą o temperaturze T2 jest
2
36. Temperatura ciała doskonale czarnego wzrosła 2-krotnie. Spowodowało to, że
jego moc promieniowania:
37…
… przez zamkniętą po-
wierzchnię
52. Warunkiem koniecznym skroplenia gazu jest
53. W modelu gazu doskonałego pomijamy:
54. W przemianie adiabatycznej ze wzrostem objętości gazu jego temperatura
55. Energia wewnętrzna jednego mola gazu doskonałego
56. W przemianie izobarycznej gazu doskonałego dla temperatury zmierzającej do
zera bezwzględnego
57. Energia wewnętrzna układu zależy od
58. Silnik termodynamiczny…
… układach są stosowane siłowniki z przewijaną membraną?
46. W jakim zakresie temperatur oleju pracują najkorzystniej układy hydrauliczne?
47. Jakie zawory umożliwiają najbardziej szczelne odcięcie komór roboczych si-
łownika hydraulicznego podczas postoju?
48. Jakie zawory rozdzielające są najczęściej stosowane w pneumatyce?
49. Jakie jest podstawowe przeznaczenie zaworów zwrotnych sterowanych?
50…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz