Struktura parlamentu : zgromadzenie narodowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2779
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura parlamentu : zgromadzenie narodowe - strona 1 Struktura parlamentu : zgromadzenie narodowe - strona 2 Struktura parlamentu : zgromadzenie narodowe - strona 3

Fragment notatki:


STRUKTURA PARLAMENTU: ZGROMADZENIE NARODOWE Historia: konstytucja marcowa - TAK → rewizja konstytucji co 25 lat (łatwiej niż zmiana) oraz dokonywanie wyboru prezydenta; konstytucja kwietniowa - NIE → ale kompetencja uznania urzędu prezydenta za opróżniony przyznana „połączonym Izbom Ustawodawczym”; nowela kwietniowa - TAK → po to by wybrać Jaruzelskiego na prezydenta, też odbiór ślubowania, uznanie trwałej niezdolności prezydenta do sprawowania urzędu, stawianie prezydenta w stan oskarżenia przed TS; nowela wrześniowa - TAK → ale zmiana wyboru prezydenta na wybór powszechny; ustawa konstytucyjna z 1992 r. - TAK → uchwalenie konstytucji; Obecnie: charakter ustrojowy - kontrowersyjny → czy jest to odrębny organ czy tylko szczególna forma działania obu izb - za szczególną formą przemawia art. 114, który określa Sejm i Senat obradujące wspólnie, działają jako Zgromadzenie Narodowe, ale ZN ma również pewne (skromne) kompetencje, które wykonuje jako jedno ciało, bez rozgraniczenia na posłów czy senatorów. ZN to nie wspólne posiedzenia izb, podczas których nie można podejmować żadnych aktów prawnie wiążących, a Sejm i Senat zachowują swoją odrębność; organizacja wewnętrzna i tryb funkcjonowania określa regulamin ZN , a Konstytucja przesądza jedynie 2 sprawy:
przewodniczy Marszałek Sejmu (zastępuje go Marszałek Senatu);
ponieważ jest powiedziane, że izby obradują wspólnie to konieczność liczenia kworum i większości do ogólnej liczby posłów i senatorów (560), oraz nie ma obowiązku zachowania parytetów sejmowo-senackich; kompetencje ZN (art. 114 mówi, że ZN działa w przypadkach określonych w Konstytucji → enumeracja):
przyjęcie przysięgi od prezydenta (art. 130);
stwierdzenie trwałej niezdolności prezydenta do sprawowania urzędu (art. 131 ust. 2 pkt. 4);
postawienie prezydenta w stan oskarżenia przed TS (2/3, wniosek 140 członków, art. 145);
wysłuchanie orędzia prezydenta (art. 140); KADENCJA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA kadencja to okres na jaki wyborcy udzielają organowi wybieralnemu pełnomocnictw, i w jakim realizuje on swoje zadania funkcjonując w chwilowym składzie pochodzącym z jednych wyborów;
rodzaje kadencji: normalna, skrócona, przedłużona;
konieczny składnik demokratyzmu, a wg TK składają się na niego 3 elementy : nakaz nadania pełnomocnictwom danego organu z góry oznaczonych ram czasowych ; ramy czasowe muszą być rozsądne ; nakaz ustanowienia regulacji umożliwiających ukonstytuowanie się nowo wybranego organu bez zbędnej zwłoki ; 2 metody obliczania biegu czasu trwania kadencji:

(…)

… → mają prawo do zabierania głosu poza kolejnością (bez prezydenta);
głosowanie - zwykle jawne, przez podniesienie ręki i przy pomocy karty magnetycznej. Zwykła większość przy ½ obecnych.
Zwykła większość - to znaczy że głosów za było więcej niż głosów przeciw.
Bezwzględna większość - to znaczy że głosów za było więcej niż głosów przeciw i wstrzymujących się.
Większość kwalifikowana - to znaczy że liczba…
…, ale ten nowy to byt potencjalny → przyjęte od noweli marcowej z 1995 r. (z uwagi na obawę przed Wałęsą);
90 dni przed końcem zarządzenie, 30 dni przed końcem wybory, 30 dni po wyborach posiedzenie;
przedłużenie kadencji - niemożliwe, chyba, że zostanie wprowadzony stan nadzwyczajny, gdyż nie można przeprowadzać wyborów w ciągu 90 dni od zakończenia tego stanu. Inne możliwości nie istnieją…
… od noweli kwietniowej, obecnie w art. 109;
posiedzenia - trwa do wypełnienia porządku dziennego (czasem przerywane kilkudniowymi przerwami). Istnieje tradycja wakacji parlamentarnych. Wg regulaminu (system wprowadzono w 10.1997):
terminy ustala prezydium po opinii Konwentu Seniorów lub cała izba, ale zwołanie posiedzenia należy do Marszałka;
ustalenie porządku dziennego - przez Marszałka po wysłuchaniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz