Struktura cieczy, gazów, ciał stałych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura cieczy, gazów, ciał stałych-opracowanie - strona 1 Struktura cieczy, gazów, ciał stałych-opracowanie - strona 2 Struktura cieczy, gazów, ciał stałych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Struktura cieczy, gazów, ciał stałych
Stany skupienia:
Zmiana energii przy przechodzeniu substancji ze stanu stałego w ciekły i gazowy:
Gazy: gazami nazywamy substancje, które nie mają określonego kształtu ani objętości, lecz przyjmują kształt i objętość zbiornika, w którym się znajdują. Dążąc do zajęcia jak największej objętości gazy wywierają ciśnienie na ścianki zbiornika. Wywierając na gaz ciśnienie można zmienić jego objętość. Gaz jest zbiorem cząsteczek lub atomów będących w ciągłym, chaotycznym ruchu, o szybkości rosnącej ze wzrostem temperatury.
Przykłady gazów:
Gazy jednoatomowe (helowce: hel, neon, argon, krypton, xenon, radon).
Gazy dwuatomowe (H2, O2, N2, Cl2, F2).
Gazy nieorganiczne (NH3, CO, CO2, SO2).
Gazy organiczne (metan CH4, propan C3H8, butan C4H10).
Ciśnienie gazu jest wynikiem uderzeń cząsteczek o stałą powierzchnię. Jest to siła uderzeń podzielona przez pole powierzchni, na którą działa.
Prawo Avogadra: w jednakowych warunkach temperatury i ciśnienia dana liczba cząsteczek dowolnego gazu zajmuje jednakową objętość.
Równanie stanu gazu doskonałego: PV = nRT, R = 0,08205781 atm/(K x mol) - stała gazowa. Gaz, który w dowolnych warunkach stosuje się do tego równania nazywamy gazem doskonałym. Gazy rzeczywiste (azot, tlen, gazy używane w laboratoriach) zachowują się jak gazy doskonałe w przypadku, gdy ciśnienie jest niskie.
Dyfuzja: Jest to proces rozprzestrzeniania się cząsteczek w danym ośrodku, będący konsekwencją chaotycznych zderzeń cząsteczek dyfundującej substancji między sobą i cząsteczkami otaczającego ją ośrodka.
Ciecze: traktuje się jako stan pośredni pomiędzy gazami i ciałami stałymi. Ciecze zachowują własną objętość, ale przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują. Wykazują znaczną, w porównaniu z gazami, gęstość i lepkość, niewielką ściśliwość i rozszerzalność cieplną.
Lepkość: cieczy jest to opór przeciwdziałający jej płynięciu. Im większa jest lepkość cieczy, tym wolniejszy jest jej przepływ. Ciecze zawierające wiązania wodorowe mają z reguły dużą lepkość. Lepkość zwykle maleje ze wzrostem temperatury.
Napięcie powierzchniowe

(…)

….
Kowalność.
Ciągliwość.
Przewodnictwo elektryczne.
Opór elektryczny: jest miarą zdolności substancji do przewodzenia elektryczności. Im mniejszy jest opór, tym lepiej substancja przewodzi elektryczność. Klasyfikacja substancji oparta na ich oporze i jego zależności od temperatury:
Izolator.
Przewodnik metaliczny.
Półprzewodnik.
Nadprzewodnik.
Teoria pasmowa ciał stałych: dotyczy zasadniczo 2 poziomów energetycznych atomów w ciele stałym: najbardziej zewnętrznego poziomu obsadzonego elektronem i najbliższego mu poziomu wzbudzonego
Poziomy te pod wpływem oddziaływania pól elektrostatycznych pozostałych atomów ulegają rozszczepieniu na dużą liczbę blisko położonych poziomów tworzących pasma energetyczne: walencyjne i przewodnictwa W ramach pasma elektrony poruszają się swobodnie dzięki małym różnicom energii…
… pomiędzy tworzącymi je poziomami. Na każdym poziomie tworzącym pasmo mogą być 2 elektrony.
Półprzewodniki:
Półprzewodnik samoistny: monokryształ półprzewodnika pozbawionego defektów sieci krystalicznej i domieszek, czyli nie zawierający obcych atomów w sieci krystalicznej
Półprzewodnik typu n: półprzewodnik, w którym elektryczność jest przenoszona przez nadmiar elektronów
Półprzewodnik typu p…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz