Stropodachy wentylowane 2 opis

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stropodachy wentylowane 2 opis - strona 1 Stropodachy wentylowane 2 opis - strona 2 Stropodachy wentylowane 2 opis - strona 3

Fragment notatki:

Austrotherm xxx Stropodachy wentylowane 1 Stropodachy wentylowane 2 System stropodachu wentylowanego składa się z następu- jących elementów: •  konstrukcji nośnej stropodachu •  paroizolacji •  termoizolacji •  przestrzeni wentylowanej •  konstrukcji wsporczej pokrycia dachowego    (przy dwudzielnych) •  hydroizolacji Konstrukcja nośna Możliwe są różne rodzaje konstrukcji nośnej stropodachu.  Przeważnie jest to konstrukcja żelbetowa, jednak może  być również wykonana z blachy lub drewna. Spełnia ona  funkcję elementu nośnego, jak również bariery akustycznej   i przeciwpożarowej. Paroizolacja Jako paroizolację stosuje się folie aluminiowe, folie poliety- lenowe PE, folie z polichlorku winylu PCV lub papę. Ogra- nicza ona penetrację kolejnych warstw stropodachu przez  parę wodną. W celu wykluczenia ewentualnej możliwości  tworzenia się kondensatu wewnątrz wartstw znajdujących  się powiżej paroizolacji, powinna być ona umieszczona na  stropie pod termoizolacją. Przy zastosowaniu termoizola- cji z polistyrenu ekspandowanego EPS lub ekstrudowa- nego TOP konieczność stosowania paroizolacji pokazano  w tabeli. Stropodach wentylowany Stropodachy wentylowane, ze względu na ukształtowanie  przestrzeni wentylacyjnej, wykonuje się jako jednodzielne  lub dwudzielne. Stropodachy wentylowane jednodzielne  dzieli się na kanalikowe i szczelinowe, natomiast stropoda- chy dwudzielne na przełazowe i nieprzełazowe. Stropodach wentylowany kanalikowy Stropodach wentylowany szczelinowy Stropodach wentylowany dwudzielny 3 Austrotherm xxx Stropodachy wentylowane 3 Termoizolacja W stropodachach wentylowanych termoizolacja minimali- zuje straty ciepła, gwarantuje utrzymywanie odpowiednich  temperatur na powierzchni wewnętrznej stropu nad ostat- nią kondygnacją oraz ogranicza zmiany naprężeń termicz- nych w konstrukcji. W tym układzie, materiał termoizolacyj- ny nie musi się charakteryzować dużą wytrzymałością na  ściskanie, pod warunkiem, że nie jest na nim oparta kon- strukcja wsporcza pokrycia dachowego.   Firma Austrotherm jako producent termoizolacji z polisty- renu ekspandowanego EPS i polistyrenu ekstrudowanego  TOP, od wielu lat dostarcza swoje materiały do tego typu  realizacji. W naszej ofercie znajduje się kilka produktów wykorzysty- wanych z powodzeniem jako termoizolacja stropodachów  wentylowanych.  Przy układaniu płyt styropianowych w celu uniknięcia po- wstawania mostków termicznych na stykach płyt, zaleca  się położenie dwóch warstw płyt Austrotherm EPS (odmia- nę należy dobrać z uwzględnieniem projektowanego ob- ciążenia) w układzie mijankowym. Nie ma takiej potrzeby 

(…)

… płyt eliminuje możliwość powstania nieciągłości termoizolacji.
Hydroizolacja
Hydroizolacja w postaci materiałów bitumicznych lub z tworzyw sztucznych ma za zadanie odprowadzenie wody opadowej, a także ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych.
3
Stropodachy wentylowane
Połączenie ze ścianą
(Stropodach dwudzielny)
Połączenie z attyką
(Stropodach dwudzielny)
Połączenie ze ścianą
(Stropodach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz