strategia rozwoju gminy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2044
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
strategia rozwoju gminy - strona 1

Fragment notatki:


Ponadto notatka opatrzona jest przypisami.

Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu Administracja publiczna. Pozwoli na przygotowanie się do zajęć i egzaminu.

BUDOWA STRATEGII
Definicja i określenie strategii
Wiele trudnych i niejednoznacznych pojęć najłatwiej zrozumieć, analizując ich źródłosłów, badając, kto i w jakim celu je stworzył. Można także w ten sposób odkryć, co zostało, a co zgubiono niejako „po drodze” z pierwotnego sensu tego pojęcia lub, co z czasem zostało do niego dodane. Zacznijmy, więc od źródeł pojęcia „strategia”.
Pochodzi ono od greckiego słowa stratēgós, które jest zbitką dwóch pojęć: stratus i agein. Słowo stratós oznaczało armię rozłożoną obozem, zaś agein - przywództwo. Tak, więc słowo stratēgós oznaczało kogoś, kto przewodził armii i tworzył koncepcję walki. W swojej subtelności Grecy rozumieli jednak, że to nie wszystko, czego można i powinno się oczekiwać od kogoś, komu oddaje się władzę i powierza losy obywateli.
Grecy uważali, że strateg to pozycja odpowiedzialna i dlatego wybierali go publicznie. Dominowało kryterium szeroko rozumianych umiejętności - strateg powinien znać się dobrze zarówno na praktyce wojennego rzemiosła, jak i umieć dowodzić żołnierzami w walce. Dlatego Grecy wybierali swoich strategów spośród żołnierzy, którzy awansowali od pozycji szeregowych do pozycji przywódczych, wyróżniając się stale umiejętnościami walki oraz dowodzenia innymi. Wymagali od nich nie tylko wiedzy i zdolności militarnych, ale również talentów politycznych i pragmatyzmu. Wreszcie Grecy uważali, że, aby zostać prawdziwym strategiem, którego umiejętnościom można było zawierzyć życie obywateli, nie wystarcza intelektualne czy techniczne przygotowanie. Dlatego żądali od swoich strategów „stawki w grze”, np. nie pozwalając, aby strategami oblężonymi lub zagrożonymi miasta zostawiali ludzie, którzy nie mieli rodziny w tym mieście.
Grecy, budując swój sens pojęcia strategia, mieli jednak pewien luksus prostoty. Strategia była publiczną funkcją wodza armii, a jakość koncepcji mierzono w klarowny sposób wygranymi lub przegranymi wojnami i bitwami. Kolejne pokolenia strategów wypracowały generalne zasady dowodzenia i działania w warunkach ataku lub obrony, wykorzystując doświadczenia praktyki wojen i bitew zachowując kanon przypisywany Aleksandrowi Macedońskiemu, iż konkretna strategia zawsze powinna zależeć od uwarunkowań sytuacyjnych.
Syntezę militarnej teorii strategii stworzył w dziewiętnastym wieku Carl von Clausewitz, niemiecki marszałek, autor dzieła „O wojnie”. W ten sposób przez wieki powstała militarna koncepcja strategii, z której nowoczesne przedsiębiorstwa zaczerpnęły słownictwo, wybrane zasady i koncepcje działania.
Strategia jest czymś, co ma fundamentalny wpływ na życie lub śmierć, na sukces lub porażkę firmy. Podobnie jak stratedzy Grecji stawali w obliczu zagrożeń tworzonych przez obce armie, tak jak dzisiejszy menedżerowie muszą, co pewien czas zmierzyć się z trzema fundamentalnymi pytaniami strategicznymi, aby zrozumieć, czy i jak firma oferuje odbiorcom zaspokojenie ich potrzeb. Są to pytania o sens istnienia firmy dzisiaj i jej wizję funkcjonowania w przyszłości, o rynki produkty oraz dominujący model działania.

(…)

… o ruchu drogowym, w tym wydawania pozwoleń kierowania pojazdami i rejestracji pojazdów;
budowy, utrzymania i rozbudowy dróg wojewódzkich w granicach miast;
geodezji i kartografii, w tym ewidencji gruntów i budynków. Ważną cechą podmiotu strategii jest tożsamość ludności, czyli więź społeczna i identyfikacja z miejscem zamieszkania. Występuje ona w jed­nostkach osadniczych wszystkich skal, jest pochodną…
… podstawowych elementów: deklaracji wizji rozwoju gminy, opisu kluczowych problemów warunkujących rozwój gminy oraz konkretnych planów działania przyjmujących postać strategicznych programów gospodarczych. Strategiczne planowanie powinno być procesem twórczym, który określa główne obszary problemowe lokalnej wspólnoty samorządowej oraz mobilizuje lokalne władze do efektywnego wykorzystywania…
… w trakcie wdrażania strategii, ponieważ będą one stanowić cenne wskazówki do ewentualnych korekt planów działania. Najważniejszą częścią strategii rozwoju gminy jest zespół programów gospodarczych, które w fazie wdrażania powinny przyjmować postać konkretnych opracowań projektowych i realizacyjnych. Treść strategicznych programów gospodarczych powinna odpowiadać sformułowanej wcześniej wizji rozwoju gminy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz