Strategia marketingowa PZU S.A.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2422
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategia marketingowa PZU S.A. - strona 1 Strategia marketingowa PZU S.A. - strona 2 Strategia marketingowa PZU S.A. - strona 3

Fragment notatki:


STRATEGIA MARKETINGOWA PZU S.A.
1. Orientacje marketingowe w działalności przedsiębiorstwa Ubezpieczenia są przykładem działalności usługowej, w której wiele firm z powodzeniem stosuje w praktyce zasady marketingu. Orientacja marketingowa firmy polega na podejmowaniu spójnych i harmonijnych działań mających na celu dostosowani swoich usług do potrzeb klientów, jak również wyodrębnienie komórki, która powinna realizować opracowaną strategie marketingową. Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, które nie stosuje się do zasad działania marketingowego, może przyczynić się do tego, iż firmy konkurencyjne przejmą jego miejsce na rynku.
W świetle zmian zachodzących na polskim rynku usług ubezpieczeniowych należy spodziewać się znacznego wzrostu konkurencyjności firm ubezpieczeniowych, a co za tym idzie konieczności powszechnego stosowania zasad segmentacji nabywców usług ubezpieczeniowych, jak również wyboru właściwych narzędzi marketingowego oddziaływania na rynek.
Znajomość popytu konsumpcyjnego usług ubezpieczeniowych jest nie zbędna w planowaniu oferty ubezpieczeniowej. W rozmaitości usług ubezpieczeniowych możemy wyróżnić dwie grupy, o odmiennym charakterze popytu, to jest:
Usługi ubezpieczeniowe, na które popyt charakteryzuje pewną stabilność, na przykład: ubezpieczenia samochodów, mieszkania, życia.
Usługi ubezpieczeniowe, na które popyt charakteryzuje pewną zmienność, na przykład: ubezpieczenie bagażu, sprzętu pływającego.
Planując swoją ofertę usługową firma ubezpieczeniowa może stosować różne kryteria segmentacji istniejących i potencjalnych nabywców. Do kryteriów tych można by przykładowo zaliczyć rodzaj uprawianego zawodu (artyści, sportowcy), wielkość przedsiębiorstwa (małe, średnie, duże), charakter posiadanych dóbr (właściciele budynków, mieszkań, kapitału, środków transportu).
W ramach koncepcji marketingu mix przedsiębiorstwo może stosować różne strategie, które pozwolą mu na osiągnięcie zamierzonych celów. Formułowanie strategii marketingowej związane jest z dokonaniem wyboru rynku, na którym firma zamierza działać.
Specyfikacja produktu, jaki oferuje do sprzedaży firma ubezpieczeniowa bez względu na zakres oferty zawsze polega na uświadamianiu rzeczywistym lub potencjalnym klientom ponoszenie jakiegoś ryzyka, prawdopodobieństwa powstania szkody czy naruszenia prawa własności. Zakup, zatem usługi ubezpieczeniowej w szczególny sposób zaspokaja oczekiwania klientów, oddziałowuje na psychikę, wzmacnia poczucie pewności i bezpieczeństwa. Specyfika produktu - usługi firmy ubezpieczeniowej stawia określone wymagania przed sprzedającymi te usługi oraz przed agentami ubezpieczeniowymi. Muszą oni poznać elementy psychologii, mieć doświadczenie w pozyskiwaniu nowych, stałych klientów firmy, jak również fachowe przygotowanie i kulturę osobistą, tak istotne w prowadzeniu sprzedaży osobistej usług. Dobór przez firmę ubezpieczeniową personelu bezpośrednio obsługującego nabywców oraz pośredników - agentów ubezpieczeniowych musi być selektywny i starannie dokonywany. [Pluta - Olearnik, 1994, s. 105-106]


(…)

…; dostosowanie warunków ubezpieczeń do potrzeb i wymagań klientów; usprawnienie procedur likwidacji szkód i rozwijanie sieci jednostek wyspecjalizowanych w likwidacji szkód; realizacja programu reasekuracji, mającego na celu ochronę wyniku technicznego ubezpieczeń; dalsza informatyzacja Zakładu; realizacja bogatego programu szkoleń, ukierunkowanego na podniesienie kwalifikacji pracowników oraz poziomu jakości obsługi klientów; przeprowadzenie weryfikacji kadry w celu dostosowania kwalifikacji pracowników na stanowiskach kierowniczych do wymagań biznesowych Spółki; przygotowanie strategii rozwoju Grupy Kapitałowej PZU( Grupa Kapitałowa PZU w 1999 roku liczyła 19 spółek. Do największych spółek grupy należą: PZU Życie SA, Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, PZU-CL Agent Transferowy SA, PZU Development sp. z o.o., PZU NFI Management sp. z o.o., PZU Tower sp. z o.o.)
W 2000 roku zostanie również przeprowadzona modyfikacja następujących produktów już funkcjonujących: Autocasco; Assistance w ruchu zagranicznym; Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku; Kompleksowego ubezpieczenia majątku ruchomego gospodarstw rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych; Ubezpieczenia mieszkań; OC ogólnego; NNW…
… ubezpieczeń majątkowych i osobowych; ciągłe, nadążające i wyprzedzające dostosowywanie oferty produktów do potrzeb rynku; zapewnienie wszystkim potencjalnym klientom swobodnego dostępu do świadczonych usług przez rozwój sieci i kanałów dystrybucji oraz zastosowanie nowych rozwiązań w dziedzinie likwidacji szkód. Zmodyfikowane programy Strategii Biznesowej, realizowane z dużą aktywnością od końca 1997 r…
…” Jerzego Hoffmana.
Od wielu lat PZU SA wspomaga i sponsoruje działalność instytucji związanych z kulturą i sztuką. Świadczy to o znaczeniu, jakie największa i najstarsza polska firma ubezpieczeniowa przywiązuje do wspierania wartościowych inicjatyw artystycznych. BIBLIOGRAFIA
Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., „Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy”, PWE, Warszawa 1996
Kaczmarczyk S., „Badania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz