Strącanie chemiczne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strącanie chemiczne - wykład - strona 1

Fragment notatki:

STR Ą CANIE CHEMICZNE      Str ą canie polega  na usunięciu z wody (ścieków) związków w postaci osadów trudno  rozpuszczalnych.    Wytr ą cone osady usuwa si ę z wody w procesach sedymentacji i filtracji.  W przypadku osadów trudno rozpuszczalnych duże znaczenie praktyczne ma stała  równowagi rozpuszczania osadów, opisywana też iloczynem rozpuszczalności.  Iloczyn rozpuszczalno ś ci okre ś la si ę  jako iloczyn st ęż e ń  jonów tej substancji w  roztworze pozostaj ą cym w równowadze z osadem .    Osady powstaj ące podczas strącania można podzielić na dwie grupy:  osady krystaliczne, charakteryzuj ą ce si ę  uporz ą dkowan ą  budow ą  krystaliczn ą ,  np. Ba SO4  osady koloidalne, w ś ród nich wyró ż niamy serowate, np. AgCl i galaretowate,  np. Fe(OH)3    Osady krystaliczne  po wytraceniu wzrastaja do rozmiarów właściwych kryształów.  Mog ą być zanieczyszczone znajdującymi się w roztworze obcymi jonami w wyniku  adsorpcji, okluzji lub tworzenia kryszta łów mieszanych.  Osady koloidalne  charakteryzuje tworzenie aglomeratów cząsteczek substancji  trudno rozpuszczalnej, które są obdarzone jednoimiennymi ładunkami elektrycznymi.  Odpychaj ą się one wzajemnie, tworząc zol.  Po dodaniu odpowiedniego elektrolitu  ładunki te zostają zobojętnione i następuje  przemiana zolu w  ż el (koagulacja).  Osady koloidalne maj ą  bardzo rozbudowan ą  powierzchni ę  i wykazuj ą  du żą  zdolno ść  adsorbowania  na swej powierzchni innych jonów obecnych w roztworze.  Powoduje to ich znacznie wi ększe zanieczyszczenie niż w przypadku osadów krystalicznych.    Starzenie si ę  osadu  polega na przechodzeniu drobnokrystalicznego osadu w osad o  wi ększych kryształach podczas dłuższego pozostawania osadu w styczności z  roztworem  macierzystym.  Powstaj ące duże kryształy są znacznie mniej zanieczyszczone, gdyż  prawdopodobie ństwo wbudowania obcego jonu do sieci krystalicznej jest mniejsze niż dla  ma łych kryształków.    Postr ą canie  polega na powolnym strącaniu się na otrzymanym osadzie osadu  innego jonu, który w zasadzie powinien pozostać w roztworze.  Współstr ą cenie  to sytuacja mająca miejsce, gdy osad podczas strącania zatrzymuje  jony, które powinny pozostać w roztworze.  Jest to wynik ró ż nych procesów: adsorpcji  powierzchniowej i i tworzenia kryszta łów mieszanych.   ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz