Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 10

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 10 - strona 1 Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 10 - strona 2 Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 10 - strona 3

Fragment notatki:

Relacje UE z organizacjami międzynarodowymi
Wspólnotom Europejskim, Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej nie wolno było wstępować do organizacji międzynarodowych.... UE aktywnie brała udział w pracach nad najważniejszymi organizacjami, korzystając z artykułów dot ...- ius kontraheum. Oczywiście ani traktat ustanawiający wspólnotę, ani traktat UE nie przewiduje specjalnej procedury dot przystępowania wspólnoty do organizacji międzynarodowych. Bezpośrednią podstawą prawną jest art 300 traktatu o wspólnotach europejskich przyznaje Komisji, Radzie i w pewnym sensie Parlamentowi E uprawnienia w zakresie zawierania umów międzynarodowych. Rola PE szczególnie po traktacie Lizbońskim uległa rozszerzeniu choć sprowadza się do opiniowania umów mdz i wyrażania aprobaty dla ich zawarcia. Postanowienia traktatu z Lizbony nie wprowadzają znaczących zmian jeśli chodzi o procedurę zawierania umów mdz w tym również odnoszących się do stosunków z strukturami wielostronnymi. Problematyka dot umów mdz zawarta jest w art 216-219 TFUE (Traktat o funkcjonowaniu UE). Postawą logiczną konsekwencją z powodu uzyskania przez UE podmiotowości prawno- mdz ( po wwż TzL) → unia będzie występować w charakterze stron porozumień międzynarodowych. Nastąpiło poszerzenie katalogu spraw, które przy zawieraniu umów przez Radę konieczne jest uzyskanie zgody PE ( poza przypadkami przewidzianymi w Traktacie o Wspólnocie Europejskiej). Oczywiście poza przypadkami przewidzianymi w traktacie o wspólnotach europejskich.
TzL dodaje umowę dot przystąpienia UE do Europejskiej Konwencji o Ochronie praw człowieka i Podst Wolności. Przewiduje regulacje określającą stosunki UE z strukturami wielostronnymi, org mdz. Zawarte są w tytule 6 części 5 w TFUE → stosunki Unii z Organizacjami międzynarodowymi, państwami 3 oraz delegatury UE. W świetle art 188 następuje zróżnicowanie organizacji mdz wg rangi ważności:
akapit 1 ust 1 - 4 organizacje mdz: ONZ + agendy, RE, OBWE, OECD (nakładając na Unię obowiązek ustanowienia z nimi wszelkich właściwych form współpracy)
akapit 2 → stwierdzenie, że Unia utrzymuje właściwe stosunki z innymi org mdz ( za realizację odpowiedzialni są Wysoki Przedstawiciel ds WPZIB oraz Komisja Europejska)
Oprócz wymienionych w akapicie 1 istotną rolę pełnią relacje z WTO.
ONZ, a UE
Określenie wzajemnych relacji nie jest łatwe, dlatego WE, UE nie jest członkiem ONZ w świetle obowiązującego prawa mdz nie może być członkiem. Wynika to z treści KNZ → tylko państwa mogą być członkiem. 1974 w EWG przyznano status stałego obserwatora przy ZO ONZ. Wszystkie państwa członkowskie UE jest członkami ONZ, a dodatkowo FR i WB są członkami stałymi RB. Zgodnie z art 19 ust 2 akapit 2 państwa członkowskie, które są także członkami RB ONZ będą działać zgodnie i wyczerpująco informować pozostałe państwa członkowskie. A te które mają status stałych członków RB przy wykonywaniu swoich funkcji zapewniają obronę stanowisk, interesów Unii bez uszczerbku wobec ich zobowiązań wynikających z KNZ.


(…)

… sprowadza się do przedstawianie projektów, rezolucji dot kwestii humanitarnych, wspierania specjalnych wysłanników ONZ, sprawozdania, ocenianie sytuację humanitarną, przestrzeganie praw człowieka. Państwa UE są największymi do rotorami pomocy rozwojowej realizowanej przez programy i fundusze ONZ. Szczególną rolę odgrywa Europejskie Biuro Pomocy Humanitarnej. Wg oficjalnych statystyk KE biuro pomocy humanitarnej przeznacza ok o.5 mld euro na pomoc humanitarną, z czego 1/3 środków przekazywana jest za pośrednictwem programów pomocy ONZ to są agendy ONZ. Państwa członkowskie UE niekiedy mają różnicę zdań, jeśli chodzi o stanowiskach dot kluczowych kwestii politycznych. Zwłaszcza jeśli chodzi o kwestię dot sfery bezpieczeństwa. Tak było w trakcie kryzysu Irackiego i amerykańskiej interwencji wojskowej. Państwa unijne popierały rezolucję przyjmowaną na forum RB 1264 → monitorowanie weryfikowanie kontroli rezolucji 1441. te rezolucje które ze sobą związane, sprawdzanie czy nie ma broni masowego rażenia. Wielka klapa inspekcji. Państwa UE zadowalały się gładkimi deklaracjami.
Luty 2003 zaapelowano do władz iracki o współpracę z międzynarodowymi organizacjami, inspektorami, określono nadrzędną rolę RB…
… odgrywa aktywność prezydencji. Mechanizm, że prezydencja może przedstawiać na forum ZO wspólne stanowisko w imieniu 27 krajów. Możliwość występowanie przedstawiciela KE zobowiązujące WE jako stałego obserwatora przy ONZ. ZO jest forum pozytywnych przykładów współdziałania państw UE → sprawy rezolucji podejmowanych na forum ZO, członkowie głosowali jednomyślnie gdyż ok 90% w latach 90 . Liczba nieco…
… np. prawa wyborczego poszanowanie.
Ważnym obszarem jest walka z zorganizowaną przestępczością. Główny europejskim forum prezentującym wielopłaszczyznowe podejście do problemu: nielegalnego handlu narkotykami jest grupa ds zwalczania nadużywania narkotyków. Działająca w ramach instytucjonalnych RE. Członkiem tej grupy jest Komisja Europejska. Jest to forum, szeroki zasięg.
Podobnie z korupcją…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz