Stosowanie norm prawa administracyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosowanie norm prawa administracyjnego - strona 1

Fragment notatki:

STOSOWANIE NORM PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Stosowanie prawa administracyjnego wiąże się z potrzebą wydania decyzji administracyjnej w celu: nałożenia obowiązku, ustalenia uprawnienia, odmowy ustalenia uprawnienia lub cofnięcia uprawnienia r ealizacja prawa oboejmuje stosowanie i przestrzegania
przestrzeganie zachowanie stosowanie prawa stosunek podmitu prawa do treści prawa realizacja prawa wiążaca się z czynnymi zachowaniami, które z uwagi na normę prawną
podejmowane jest przez kompetentny organ
wiąże się z koniecznością wydania aku gdy chodzi o ustalenie w drodze decyzji administracyjnej uprawnienia, interes prawny podmiotu do uzyskania takiego uprawnienia jest z reguły wyrażony w normach prawa administracyjnego w tzw. normach względnie zakazujących lub względnie uprawniających . w pierwszym przypadku chodzi o sytuację, kiedy w drodze decyzji może zostać ustalone uprawnienie, bez którego nie można podjąć danej czynności czy działalności (np. zezwolenie na eksport lub import towarów, co do zasady nie można wywozić dzieł sztuki, ale można uzyskać pozwolenie na taką czynność - czyli uchylenie zakazu wzglednego)
w drugim przypadku chodzi o uzyskanie uprawnienia, co jest uzależnione od legitymowania się przez zainteresowanego określonymi warunkami (np. rzeczoznawcą budowlanym może stać się osoba, która ... - spełnienie warunków ustawowych). w obu w/w przypadkach do podjęcia stosowania prawa może dojść wyłącznie z inicjatywy zainteresowanego podmiotu (niemożliwe jest wszczęcie takiego procesu z inicjatywy organu administracji publicznej stosującego prawo, tj. "z urzędu") (wyjątki art. 61 par. 2 k.p.a - mimo że przepisy wymagają wszczęcia na wniosek to są sytuacje gdzie mimo tego można z urzędu)
podmiot spoza systemu administracji publicznej żąda uruchomienia procesu stosowania norm prawa administracyjnego ze względu na posiadany interes prawny „ Interes może być albo tylko stanem faktycznym, a mianowicie stanem psychicznym, emocjonalnym jednostki, jej pragnieniem zachowania lub osiągnięcia pewnego stanu rzeczy, lub też stanem prawnym wynikającym z normy prawnej, stwarzającym dla jednostki roszczenie prawne ...”
E. Iserzon, „Ochrona interesów jednostki w nowym prawie o postępowaniu administracyjnym (maszynopis)” s. 25. interes jest warunkiem sine qua non wydania decyzji administracyjnej (np: pozwolenie) interes prawny może wynikać nie tylko z przepisów prawa administracyjnego, lecz także z norm prawa materialnego cywilnego, wiążących się bezpośrednio z sytuacją prawną określonego podmiotu kształtowaną decyzją administracyjną norma prawna przyznaje podmiotowi wywodzącemu z niej interes prawny

(…)

… publicznej stosujący prawo jest związany prawem, ale i wytycznymi płynącymi od wyższych organów, do granic sprzeczności z prawem
organ administracji nie jest niezawisły (wyjątek SKO - związani tylko prawem)
w odróżnieniu od adresata który jest tylko związany prawem
organ administracji publicznej stosujący prawo działa na podstawie kompetencji szczegółowej starosta wydaje decyzje o pozwoleniu na budowę
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz