Sterowanie optymalne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sterowanie optymalne - strona 1 Sterowanie optymalne - strona 2 Sterowanie optymalne - strona 3

Fragment notatki:

Bernat Jakub. Notatka składa się z 10 stron.
  Sterowanie optymalne w układach wykonawczych automatyki    Wykład 1  Aby wyznaczyd ekstremum funkcji wielu zmiennych trzeba wyznaczyd jej pochodną f(x1, x2, … , xn)     =                                                               A     dx  (ds) 2 = (dx)2 + (dy)2       dy  (       ) 2 = 1 + (       ) 2                   ds  =                                     S  B  Ep = mgh  Ek =      mv 2      mv 2 = mgh  v =                                                         y(0) = 0, y(a) = b  State space modeling  y = x * u                                    u          y              ds             x niesie ze sobą informację o tym co się dzieje aktualnie z układem i jak będzie się ona zachowywad w  najbliższej przyszłości. Ponadto x powinien wyrażad zmiany energetyczne naszego systemu, zmienną  stanu będzie taka wielkośd, która wyraża zmianę energii kinetycznej w naszym systemie.         = Ax + Bu  Y = Cx + Du  Sterowanie optymalne   Polega na wyborze takiego sterowania u ze zbioru sterowao dopuszczalnych, które jest w stanie  przeprowadzid system dynamiczny z pewnego x(t0) w czasie t0 do pewnego stanu koocowego x(T) w  ustalonym czasie T tak, aby zapewnid minimalizację bądź maksymalizację pewnej funkcji celu.    Wykład 2  Sterowanie  – zadaniem sterowania optymalnego jest znalezienie takiej funkcji sterowania u*, która  należy do klasy sterowao dopuszczalnych i przeprowadza układ o równaniu stanu sterowania i czasu  według trajektorii optymalnej x’.  x’ – ekstrema lizuje określoną funkcję celu  J = h(x(T),T) +                                      Rozpatrzymy system opisany równaniami stanu w których kryje się dynamika tego systemu i  przyjmijmy, że funkcja F jest klasy C 2( f   C2 ) (istnieje 2 pochodna) w której też występują  zmienne stanu pochodnej zmiennej x. W celu optymalizacji wykorzystamy          oraz           .  Mogą wystąpid przypadki szczególne, w których stan nie występuje w sposób niejawny.    Warunkiem koniecznym ekstremalizacji wskaźnika J =                         gdzie funkcja F   C 2 o punkcie  początkowym xt0 = A i koocowym x(T) = B jest spełnieniem równania Eulera-Lagrange’a   

(…)

… (*) przy
czym w ogólnym przypadku równanie to może byd równaniem liniowym niestacjonarnym zależnym
liniowo od macierzy A.
Rozwiązanie tego równania znajduje się poprzez wykorzystanie metody Newtona numerycznego
rozwiązania równao nieliniowych.
Wykład 7
Zasada maksimum Pontiagina
Dotychczas rozpatrywaliśmy funkcję sterowania optymalnego jako funkcję ciągłą. W niektórych
jednak przypadkach może okazad…
…) =
=Q,
Q=const
x(0), x(T) – dane, ustalone
Musimy zamienid ograniczenia całkowe na ograniczenia różniczkowe:
z’ = q
z=
z(0) = 0 , z(T) = Q
Ja(x) =
=0
T
=0
Wykład 4
Sterowanie optymalne:
Niech obiekt sterowania będzie dany równaniem
,
, ponadto
przyjmijmy, że początek trajektorii stanu jest podany x(0), a koniec trajektorii x(T) = free. Będziemy
poszukiwad takiego sterowania optymalnego…
… BTp
p’ = -
= -Qx – ATp
p=K*x
p’= K’x + Kx’ = -Qx - ATKx
K’x + K(Ax+Bu*) + Qx + ATKx = 0
K’x + KAx + ATKx + KBu* + Qx = 0
K’x + KAx + ATKx - KBR-1 BTKx + Qx = 0
K’ + KA + ATK - KBR-1 BTK + Q = 0  Równanie Riccatiego
Najczęściej rozwiązuje się je numerycznie stosując np. dyskretyzację Eulerowską taką, że
K’ =
= -KiA - ATKi + KiBR-1BTKi – Q
Ki+1 = Ki +
( -KiA - ATKi + KiBR-1BTKi – Q )
T  0 Ki+1 = Ki T…
… z równaniem dynamiki obiektu przeprowadzamy ze stanu
początkowego x(0) do koocowego x(T). Istnieje jeszcze rodzaj rozwiązania LQR z tzw. Nieskooczonym
horyzontem czasowym, w którym czas referencyjny jest asymptotą stanu osiągniętego przez obiekt.
Wykład 6
Sterowanie LQR z nieskooczonym horyzontem czasowym
J(n) =
,
p.o. x’ = Ax+Bu
+ pT(Ax+Bu)
H= (
= 0  Ru + BTp = 0
u = -R-1BTp = -R-1BTRx
p’=K’x+Kx’
K=const…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz