Statystyka - wykład 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka - wykład 1 - strona 1 Statystyka - wykład 1 - strona 2 Statystyka - wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Statystyka
Poprawki są w zasadzie tylko na początku. Zaznaczałam je na czerwono. Nie dostałam drugiego wykładu. Nazwa statystyka pochodzi od łacińskiego „status” - stan rzeczy, zbiór szeroko ujętych wiadomości o państwie.
Statystyka jest nauką o metodach badań poświęconych liczbowo wyrażalnym właściwościom zbiorowości. Statystyka dotyczy wielkich liczb
Zbiorowość - pewna masa
Zbiorowość statystyczna - (populacja, masa), jest to zbiór jednostek objętych badaniem statystycznym, logicznie ze sobą powiązanych, ale nie identycznych.
Statystyka polega na badaniu cech
Jednostka Statystyczna - element populacji, który można wyróżnić w danej masie populacji statystycznej.
Liczebność - liczba jednostek zbiorowości
Pod-zbiorowość, pod-populacja - grupa jednostek populacji
Cecha statystyczna (zmienna statystyczna) - właściwość odróżniająca jednostki zbiorowości
Podział cech statystycznych:
niemierzalne - (niewymierne, jakościowe) -nie można ich zmierzyć ani wyrazić liczbowo a jedynie można wyrazić i opisać słownie ich występowanie, np. kobieta, mężczyzna, kolory, odmiany.
mierzalne - (wymierne, ilościowe) ich wartość można wyrazić liczbowo np. cena, nakład pracy wyrażony w godzinach. Cechy mierzalne dzielimy na:
ciągłe - zbiór nieprzeliczalny, każdej sąsiadującej parze jednostek można znaleźć wartość pośrednią ( nie jestem pewien ale mam napisany przykład czas,( waluta - grosze), )- wzrost, waga, wartości cechy wyrażone są przez liczby rzeczywiste.
nieciągłe (skokowe, dyskretne) - w zbiorze nie ma wartości pośrednich dla dwóch sąsiadujących jednostek, np. liczba pracowników w firmie, liczba oczek na kostce, liczba trafień do tarczy.
Podział cech ze względu na przynależność jednostki do danej zbiorowości:
cechy stałe - to właściwości wspólne wszystkim jednostkom badanej zbiorowości statystycznej (rzeczowe, czasowe, terytorialne)
cechy zmienne - to właściwości różniące poszczególne jednostki od siebie
Badania dzielimy na:
pełne- (całkowite, wyczerpujące) obejmujące wszystkie jednostki badanej zbiorowości np. spisy statystyczne, rejestracje statystyczne, sprawozdania statystyczne
ciągłe
okresowe
doraźne
niepełne (częściowe) obejmują niepełna zbiorowość statystyczną. Wybór badania częściowego podyktowany jest następującymi względami:
gdy rozważana zbiorowość jest bardzo liczna
dla zmniejszenia kosztów
dla ograniczenia zniszczenia całej zbiorowości
dla przyspieszenia uzyskania wstępnych wyników


(…)

średnią geometryczną ŚREDNIE POZYCYJNE
Dominanta (moda lub wartość modalna) - wartość cechy najczęściej spotykana wśród jednostek populacji. Jeżeli cecha jest skokowa - dominanta jest wyznaczana przez wskazanie
Rozpiętość przedziałów musi być równa
Do liczenia dominanty stosuje się wzór interpolacyjny przy założeniu, że rozkład liczebności w przedziale klasowym ma rozkład paraboli hd- rozpiętość…

szacunki statystyczne (interpolacja, ekstrapolacja)
Rodzaje badań cech:
Badanie struktury cechy
Badanie związków pomiędzy cechami
Badanie zmian cech w czasie - badanie dynamiczne
Metody doboru próby:
celowy, świadomy - określa się sposób typowania jednostek do próby
dobór przypadkowy - losowy
ORGANIZACJA BADAŃ
Programowanie (przygotowanie badania)
Ustalenie celu i metody
Określenie przedmiotu i zakresu…
… statystyczna:
Częściowa - o wybranych jednostkach - zwana „próbą statystyczną"
Całościowa - o wszystkich jednostkach
Opracowanie i prezentacja materiałów statystycznych. Grupowanie statystyczne - podział badanej zbiorowości statystycznej na grupy, klasy wg cech. Grupowanie w zależności od liczby cech, będących podstawą podziału zbiorowości rozróżniamy na:
Proste
Złożone
Techniki zliczania
ręczne opracowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz