Statut Komitetu Ekonomiczno-Finansowego-załącznik

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statut Komitetu Ekonomiczno-Finansowego-załącznik - strona 1 Statut Komitetu Ekonomiczno-Finansowego-załącznik - strona 2

Fragment notatki:

10/t. 1
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
165
31999Q0109
L 5/72
9.1.1999
DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
ZALĄCZNIK
STATUT KOMITETU EKONOMICZNO-FINANSOWEGO
Artykul 1
Artykul 6
Komitet Ekonomiczno-Finansowy wykonuje zadania opisane w
art. 109c ust. 2 i 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
W przypadku gdy przewodniczący nie może wypelniać swoich
obowiązków, jest zastępowany przez wiceprzewodniczącego
Komitetu, którego wybiera się wedlug takich samych regul.
Artykul 2
Artykul 7
Komitet Ekonomiczno-Finansowy może między innymi:
— udzielać konsultacji w toku procedury prowadzącej do
podjęcia decyzji dotyczących mechanizmu kursów walut
trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej (ERM II),
Zastępcy czlonków mogą uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu, chyba że Komitet zadecyduje inaczej. Zastępcy czlonków
nie glosują. Jeżeli Komitet nie zadecyduje inaczej, zastępcy nie
uczestniczą w dyskusji.
— bez uszczerbku dla przepisów art. 151 Traktatu, przygotowywać na użytek Rady przeglądy rozwoju kursu walutowego euro,
Czlonek, który nie może uczestniczyć w posiedzeniu Komitetu,
może przekazać swoje funkcje jednemu z zastępców. Może
również przekazać je innemu czlonkowi. Przewodniczący i
sekretarz powinni zostać o tym powiadomieni pisemnie przed
posiedzeniem. W wyjątkowych okolicznościach przewodniczący może zgodzić się na inne ustalenia.
— tworzyć ramy, w których może być przygotowywany i
kontynuowany dialog między Radą a Europejskim Bankiem
Centralnym (EBC) na poziomie wyższych urzędników
ministerialnych, krajowych banków centralnych, Komisji
oraz EBC.
Artykul 8
Artykul 3
Czlonkowie Komitetu oraz zastępcy kierują się, w wykonywaniu swoich funkcji, ogólnym interesem Wspólnoty.
Artykul 4
Opinie, sprawozdania lub komunikaty przyjmuje się większością glosów czlonków, jeżeli wymagane jest glosowanie.
Każdy czlonek Komitetu posiada jeden glos, jednak gdy wydawana jest rada lub opinia w sprawie, w której Rada może
następnie podjąć decyzję, czlonkowie pochodzący z banków
centralnych oraz Komisja nie uczestniczą w glosowaniu chodź
mogą w pelni uczestniczyć w dyskusji. Komitet zawiera
również w sprawozdaniu poglądy mniejszości lub glosy
odrębne wyrażone w toku dyskusji.
Artykul 5
Komitet wybiera spośród swoich czlonków większością glosów
przewodniczącego na okres dwóch lat. Dwuletni mandat przewodniczącego jest odnawialny. Przewodniczącego wybiera się
spośród czlonków będących wyższymi urzędnikami w krajowych administracjach. Przewodniczący przekazuje prawo glosu
swojemu zastępcy.
Komitet może powierzyć przeprowadzenie badań nad
poszczególnymi kwestiami zastępcom czlonków, podkomitetom lub grupom roboczym. W takich przypadkach organowi
przewodniczy czlonek lub zastępca czlonka Komitetu, wyznaczony przez Komitet. Czlonkowie Komitetu, ich zastępcy, podkomitety lub grupy robocze mogą powolywać do pomocy
bieglych.
Artykul 9
Komitet jest zwolywany przez przewodniczącego z jego inicjatywy albo na wniosek Rady, Komisji lub co ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz