Starożytna Mezopotamia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Starożytna Mezopotamia - strona 1 Starożytna Mezopotamia - strona 2

Fragment notatki:

  1  STARO YTNA MEZOPOTAMIA    1.  Warunki geograficzne, surowce, zaj ę cia ludno ś ci:    kraina poło ona między rzekami Eufrat i Tygrys.    wykształciło się  tam kilka cywilizacji : najstarsze to miasta państwa Sumeru, potem państwo  babilońskie i Asyria.     kraina praktycznie pozbawiona drzew – surowcem glina; domy budowano z cegły suszonej na  słońcu. Budowle publiczne z cegły wypalanej; często pokrywanej polichromią    ludność uprawiała zbo a, daktyle i oliwki; hodowała kozy, owce, bydło i osły    2. Organizacja pa ń stwa, system polityczny   Sumerowie –  najstarsza cywilizacja na Ziemi, która powstała w IV tys.p.n.e. (ok.3200 p.n.e.)  Sumerowie nie stworzyli jednolitego państwa. Zamieszkiwali miasta – państwa : Ur, Uruk, Umma,  Lagasz, Kisz, Larsa  System  władzy    –  monarchia  despotyczna   –  na  czele  państwa    stał  król  =  najwy szy  kapłan,  który miał nieograniczoną władzę administracyjną, wojskową, sprawował sądy    rada starszych – przedstawiciele arystokracji; miała ona charakter doradczy    wiec wojowników – zgromadzenie wolnych mę czyzn    Sumerowie  dominowali  w  Mezopotamii  od  3200  r.p.n.e  do  XXIV  w.  p.n.e.  Później  ich  znaczenie się zmniejszyło, wzrosła rola krainy zwanej Akadem. Król Sargon z Akadu podbił  całą  Mezopotamię  tworząc  pierwsze  imperium  w  dziejach.  Akadowie  przejęli  dorobek  cywilizacji Sumerów i przekazywali go dalej.    Babilonia  – kraina w Mezopotamii, której stolica jest Babilon. W XVIII w.p.n.e. władca tego miasta  zjednoczył Mezopotamię. W staro ytności mo emy wyró nić trzy państwa babilońskie:    państwo starobabilońskie – XIX – XVI wp.n.e. – szczyt potęgi za panowania Hammurabiego    państwo średniobabilońskie – XV-XII w.p.n.e.     państwo  nowobabilońskie  –  VII  –  VI  w.p.n.e.  –  szczyt  potęgi  za  panowania  Nabuchodonozora. Państwo nowobabilońskie upadło na skutek najazdu Persów.   System władzy  –  monarchia despotyczna.  Hammurabi  jest  znany z kodeksu praw – spisał on prawa zwyczajowe.  Kodeks Hammurabiego  jest  oparty  na  zasadzie  talionu  –  „oko  za  oko,  ząb  za  ząb”.  Wysokość  kary  zale y  jednak  od  pozycji społecznej sprawcy i poszkodowanego.    Asyria   –  kraina  w  północnej  Mezopotamii  –  najwa niejsze  miasta  to  Aszur,  Niniwa,  Mari.  Asyryjczycy  byli  najlepszymi  wojownikami  Mezopotamii.  Swoje  państwo  stworzyli  dzięki  podbojom. Wyró niamy trzy państwa asyryjskie: 

(…)

… (karę pienię ną)
4. Religia
a) Religia Sumerów miała charakter politeistyczny – wierzono w wielu bogów uto samianych z
siłami natury. Ka de miasto – państwo miało swój panteon bogów i swego patrona. Patronka miasta
Uruku była Inana czyli Isztar – bogini miłości i płodności oraz urodzaju. Miastem Nippur opiekował
się Enlil – pan ziemi. Miastem Ur – Nanna – bóg księ yca. Istniał tak e panteon odnoszący…
… cyfry, które dzisiaj określa się jako cyfry arabskie
medycyna – stosowano ziołolecznictwo, potrafiono przeprowadzać proste zabiegi chirurgiczne:
składanie kości itp.
w staro ytnej Mezopotamii wynaleziono pismo klinowe. Jest to najstarszy system pisma
na
świecie. Pisano na glinianych tabliczkach wyciskając znaki za pomocą trzcinowego bądź
metalowego „rylca”. Pismo klinowe było pismem sylabotonicznym…
… się na tygodnie, doba ma
24 godziny, godzina 60 minut, a minutę podzielono na 60 sekund.
architektura miała charakter sakralny – była związana z kultem. Najwspanialszymi budowlami
Mezopotamii były świątynie – zikkuraty (piramidy schodkowe). Budulcem była cegła. Cegły
ozdabiano polichromiami – barwiono i wypalano. Jednym z najsławniejszych przykładów
architektury mezopotamskiej jest droga wotywna bogini Isztar…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz