Standardy zarządzania ryzykiem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3199
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Standardy zarządzania ryzykiem  - strona 1

Fragment notatki:

Standardy Zarządzania Ryzykiem Standardy- opublikowane dokumenty, które zawierają specyfikacje i wzory postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów, usług i systemów zarządzania jeśeli będą one konsekwentnie wykonywane. Standardy ZR: a) standard ZR-Pojawienie się miedzynar. standardu ZR ISO 31000 było efektem ewolucyjnego procesu poszukiwania najlepszych rozwiązań dotyczących ograniczania niepewności. Zaczęły pojawiać się normy i standardy. Ustanowiono normy i standardy narodowe (i ponadnarodowe). Uwieńczenie starań- w 2009r. pojawienie się standardu ISOb) Sarbanes Oxyley Act- amer. ustawa dot nadzoru właścicielskiego. Nakłada na dyrektorów pełną odpowiedzialność za prawdziwość sprawozdań fin. Zwiększa wymagania co do kontroli jakości i usług audytorskich.c)AS/NZS 4360:2004-austiacko-nowozelandzki. Ryzyko złożone z prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia i wielkości konsekwencji jakie to zdarzenie wywołuje. ZR kultura, procesy i struktury które są ukierunkowane na efektywne zarządzanie potencjalnymi możliwościami i przeciwnymi efektami. d) KonTraG- niem. ustawa o kontroli i przejrzystości w przeds. Nakłada na biegłego rewidenta obowiązek wskazywania nieprawidłowości. Oparta na podejściu procesowym do ZR(pdca)e)COSO- dokumenty. Kontrola wewntętrzna - zintegrowana struktura ramowa “kostka ZR”. 1. Monitoring, 2. Informacja i komunikacja, 3. Kontrola działalności, 4. Ocena ryzyka, 5. Kontrola środowiska8 współczesnych elementów ZR korporacyjnym - zintegrowanie struktury ramowej1.)środowisko wewnętrzne 2.)wyznaczanie celów3.)Identyfikacja zdarzeń4.)Ocena ryzyka5.)odpowiedź na ryzyko6.)mechanizmy kontrolne7.)informacja i komunikacja8.)monitoring………(obok tych punktow).-strategia, operacje, sprawozdawczość, zgodność z prawemodp. na wystąpienie ryzyka: REAKCJE- unikanie, akceptacja, ograniczanie lub dzielenie się ryzykiem kierownictwaf) Basel II Solvency II-zbiór najlepszych praktyk rynkowych- zdarzenia generujące ryzyko oszustwa wewn. i zewn.-utrudnienia oraz bezp. w miejscu pracy-klienci, produkty i praktyki biznesowe-zakłócenie działalności gosp. i błędy systemów-wykonywanie transakcji, dostawa i zarządzanie procesami operacyjnymiZapisy Basel II - przekształcenie w prawo obowiązujące w UE zwane CRD. Do Polskiego prawa - Nowa Umowa Kapitałowag) Prince 2-metodyka projektowania w sterowanym środowisku8 procesów ogólnych, które rozpadają się na podprocesy:- strategiczne planowanie projektem- planowanie-przygotowanie założeń projektu8 komponentów w zarządzaniu projektem: uzasadnienie biznesowe, organizacja, plany, elementy sterowania, zarządzanie ryzykiem, jakość w środowisku projektu, zarządzanie konfiguracją, sterowanie zmianami.h) ISO 17799 /ISO27000i)AIRMIC and FERMA - wynik prac zespołu przedstawicieli bryt. instytucji. Opisuje proces kontroli ryzyka. W identyfikacji ryzyka proponuje podejście metodyczne. Wymaga też określania niepewności w każdym obszarze działalności. Do technik identyfikacji ryzyka należy: burza mózgów, kwestionariusz, analiza scenariuszy itd.

(…)

… i planowania -efektywnego podziału i wykorzystania zasobów w celu zmniejszenia ryzyka -minimalizacji strat -polepszenia organizacyjnego uczenia się -polepszenia organizacyjnej stabilności -podwyższenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony środ. -podwyższenie poziomu zaufania udziałowców dla kierownictwa organizacji -doskonalenie rachunkowości finansowej Definicje: RYZYKO- efekt niepewności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz