Sprzedaż w handlu miedzynarodowym

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprzedaż w handlu miedzynarodowym - strona 1 Sprzedaż w handlu miedzynarodowym - strona 2

Fragment notatki:

SPRZEDAŻ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Co do definicji „sprzedaży międzynarodowej" istnieją w nauce prawa rozbież­ności, mające jednak znaczenie głównie teoretyczne. W praktyce można przyjąć, że chodzi tu przede wszystkim o umowy, których podmioty mają różną przynależność państwową. Niektórzy do sprzedaży międzynarodowej zaliczają ponadto umowy, któ­rych podmioty mają wprawdzie wspólną przynależność państwową, ale w których wykonaniu dochodzi do przejścia towaru przez granicę państwa.
Ponieważ umowa sprzedaży w handlu międzynarodowym związana być może z dwoma przynajmniej systemami prawnymi, przede wszystkim istotne jest ustalenie, który z nich ma zastosowanie do umowy. System ten wskazują normy międzynaro­dowego prawa prywatnego. Polskie międzynarodowe prawo prywatne wskazuje ja­ko właściwe prawo tego państwa, w którym siedzibę ma sprzedawca. Należy jednak pamiętać, że jeśli strony w kontrakcie lub dodatkowym porozumieniu same uzgod­niły, jakiemu prawu poddają swój stosunek prawny, jest to (przy spełnieniu określo­nych warunków) wiążące dla stron.
Szeroki zakres swobody umów, jakim cieszą się podmioty w obrocie międzynaro­dowym, umożliwia istnienie w tym obrocie pewnych pozapaństwowych form regula­cji praw i obowiązków stron. Tendencja do rozwoju tych form znajduje ekonomiczne uzasadnienie w stałym rozwoju wymiany międzynarodowej i powstaniu światowych rynków w poszczególnych branżach. Prawo wewnętrzne różnych państw stosowane jest obligatoryjnie tylko w takim zakresie, w jakim jego normy mają charakter impe­ratywny (ius cogens). Natomiast pozostałe zagadnienia są bądź regulowane przez stro­ny w kontrakcie, bądź objęte powszechnymi i lokalnymi zwyczajami handlowymi.
Specyficznymi formami regulacji są: 1) formularze umów (blankiety do zawiera­nia kontraktów stosowane przez wielkie przedsiębiorstwa, zawierające typowe posta­nowienia dotyczące podstawowych zagadnień), 2) kontrakty typowe (przykładowe rozwiązania proponowane lub zalecane do stosowania w obrocie). Obie formy bywają określane wspólnymi nazwami wzorów umów, kontraktów typowych lub nawet ogólnych warunków umów.
Kontrakty typowe opracowywane są przez organizacje typu zrzeszeniowego (izby przemysłowo-handlowe, zrzeszenia branżowe) lub przez organizacje międzynarodo­we, a nawet organy państwowe. Wśród kontraktów typowych opracowanych przez organizacje międzynarodowe poważne znaczenie mają zwłaszcza ogólne warunki Eu­ropejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, wydawane w wielu wersjach, dostosowanych do specyfikacji obrotu poszczególnymi rodzajami towarów. Ponadto specyficznym źródłem regulacji sprzedaży międzynarodowej są zwyczaje handlowe, wśród których szczególną rolę odgrywają zwyczaje stwierdzone m.in. przez izby przemysłowo-han­dlowe i zrzeszenia branżowe.
Należy podkreślić, że wszystkie wymienione formy regulacji albo obowiązują z woli stron i czerpią swą moc z ich umowy (formularze umów, umowy typowe), al­bo są sankcjonowane przez systemy prawne państw, choćby tylko w formie nadania klauzuli wykonalności opartemu na nich orzeczeniu arbitrażowemu (zwyczaje han­dlowe). Szeroki zakres i szybki rozwój powyższych form wskazuje, że w handlu mię­dzynarodowym prawo nie nadąża za potrzebami obrotu.


(…)

… jest międzynarodowa unifikacja norm dotyczących sprzedaży w handlu międzynarodowym. Prace nad taką unifikacją zostały podjęte już w 1930 r. pod patronatem Ligi Narodów. Od 1 czerwca 1996 r. obowiązuje w Polsce Konwencja o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. Dotyczy ona zawierania umów sprzedaży oraz obowiązków sprzedawcy i kupującego przy międzynarodowych umowach sprzedaży w obrocie profesjonalnym. Konwencja daje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz