Sprzeczności w prawie, luki prawne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprzeczności w prawie, luki prawne-opracowanie - strona 1 Sprzeczności w prawie, luki prawne-opracowanie - strona 2 Sprzeczności w prawie, luki prawne-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

SPRZECZNOŚCI W PRAWIE:
sprzeczności logiczne= sprzeczności analityczne: sytuacja, gdy jedna norma coś nakazuje a druga coś zakazuje, jedna nakazuje, a druga zakazuje, jedna zakazuje a druga uprawnienia.
przeciwieństwa logiczne: dwie normy nakazują adresatowi dwa sposoby postępownia, których jednoczesna realizacja jest niemożliwa; realzacja jednej z norm stwarza sytuację przyczynowego wykluczenia drugiej normy (np. jedna norma uprawnia do zbierania grzybów w lesie, a druga zakazuje wstępu do lasu)
sprzeczności prakseologiczne: zachowanie zgodne z postanowieniami jednej normy unicestwiają postanowienia drugiej normy (np. jedna norma nakazuje ochronę danego gatunku, a druga tępienie szkodników, którymi dany gatunek się żywi)
LUKI PRAWNE
W prawie brak jest stosownych przepisów prawnych.
LUKA PRAWNA- brak normowania, nie zamierozny przez normodawcę; luki:
relane (rzeczywiste): może je usunąć tylko normodawca; podział na:
techniczne (konstrukcyjne)- wiążą się z czynnościami konwencjonalnymi; gdy normodawca ustanowił przepis, jednak nie określił np. trybu dokonywania czynności prawnych, podmiotu, który jest uprawniony do dokonywania danych czynności prawnych.
swoiste- brak stosownego przepisu, np. nieukazanie się rozporządzenia przewidzianego w ustawie blankietowej.
pozorne: źródłem jest niedostateczna znajomość stanu prawnego lub istniejących zasad wykładni; zalicza się luki tzw. aksjologiczne (ocenne); rodzaje:
ekstra lege- zdaniem osoby dokonującej próby interpretacji/oceny coś nie zostało unowmowane.
contra lege- zdaniem osoby dokonującej próby interpretacji/oceny coś nie powinno być uregulowane przez prawo.
intra lege- związana z brakiem precyzji przepisu prawnego; może to być rezultat występowania oceniania.
Da się ją usunąć w drodze wykładni prawa, zgodnie z regułami wnioskowań prawniczych.
Prawo zawiera regułę generalnego rozkazu rozstrzygnięcia- na podst obow prze sąd ma zawsze obowiązek wydać decyzję
INSTYTUCJA PRAWA- zbiór norm w obrębie jednej gałęzi, regulujący jeden konkretny stosunek społeczny; np. w obrębie gałęzi prawa rodzinnego- kuratela małżeństwa, rozwodu itp.
KODYFIKACJA I INKORPORACJA norm z: 3. prawa międzynarodowego (ratyfikacje)
4. z norm zwyczajowych
inkorporacja: nieoficjalny zbiór przepisów; takiego usystematyzowania mogą dokonać organy, instytucje, osoby prywatne dla własnych potrzeb; nie ma charakteru gałęzi prawa, charakter niezobowiązujący
komisja kodyfikacyjna: wybitni naukowcy, prawnicy, praktycy; ich zadaniem jest tworzenie projektu ustawy zwanej kodeksem, który następnie poddawany jest pod dyskusję, przyjmuje postać oficjalną dopiero po uchwaleniu i opublikowaniu; efektem jej działań jest oficjalny zbiór ustaw zwany kodeksem.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz