Sprawozdanie - termodynamika i chemia fizyczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie - termodynamika i chemia fizyczna - strona 1 Sprawozdanie - termodynamika i chemia fizyczna - strona 2 Sprawozdanie - termodynamika i chemia fizyczna - strona 3

Fragment notatki:

Laboratorium chemii fizycznej
Warszawa, 29.04.2003
Sprawozdanie z ćwiczenia:
„Fizykochemiczna charakterystyka
substancji czystych I:
objętość molowa, refrakcja molowa, parachora.”
Ćwiczenie przeprowadzili:
Ocena z przygotowania:
Ocena ze sprawozdania:
- Łukasiak Paweł
- Pietruszko Adam
- Syzdek Jarosław
1. Wyznaczenie gęstości cieczy.
1.1. Cel ćwiczenia.
Celem ćwiczenia jest wyznaczenie gęstości cykloheksanolu metodą piknometryczną w zadanych temperaturach, obliczenie objętości molowej i porównanie jej z wartością obliczoną z udziałów atomowych.
1.2. Wprowadzenie teoretyczne.
Gęstość- jest to stosunek masy m do objętości V danej substancji: (1.1), gdzie:
- gęstość w temperaturze pomiaru.
Objętość molowa jest to objętość jednego mola substancji. Wiąże ją z gęstością zależność:
(1.2), gdzie: M- masa molowa.
Objętość molowa (tak jak i gęstość) zależy od temperatury i ciśnienia. Dla faz skondensowanych (tzn. dla cieczy i ciał stałych) przy niezbyt dużych zmianach ciśnienia lub temperatury zależności te określają wzory:
gdzie:
izobaryczny współczynnik rozszerzalności termicznej,
izotermiczny współczynnik ściśliwości.
Objętość molowa jest wielkością addytywną, tzn. jej wartość dla cząsteczki można obliczyć z udziałów atomów lub grup atomów.
Gęstość substancji wyznacza się za pomocą piknometru. Jest to naczynie szklane zakończonego kapilarą, umożliwiające dokładne zmierzenie masy cieczy o ściśle określonej objętości. Niewielkie wymiary powierzchni przekroju kapilary zmniejszają do minimum parowanie cieczy oraz zmniejszają błędy, które mogłyby powstać przez niezbyt dokładne ustalenie poziomu cieczy w piknometrze. Aby wyznaczyć gęstość cieczy tą metodą należy najpierw dokonać kalibracji w celu wyznaczenia objętości piknometru. 1.3. Aparatura i odczynniki.
- piknometr,
- waga analityczna,
- ultratermostat,
- strzykawki do cieczy,
- woda destylowana,
- aceton,
- badany związek.
1.4. Wykonanie ćwiczenia.
Nastawiono temperaturę na żądaną temperaturę.
Piknometr przepłukano acetonem i wysuszono.
Zważono suchy piknometr na wadze analitycznej.
Piknometr (po napełnieniu badaną substancją) termostatowano.

(…)

… obliczoną z udziałów atomowych.
2.2. Wprowadzenie teoretyczne.
Prędkość rozchodzenia się fal elektromagnetycznych w ośrodku materialnym jest mniejsza od prędkości światła w próżni. Przy przejściu fali z jednego ośrodka do drugiego, zgodnie z prawem Snelliusa ulega zmianie również kierunek rozchodzenia się fali: (2.1), gdzie:
n21 - współczynnik załamania światła ośrodka „2” względem „1”
(współczynnik załamania światła danej substancji, to współczynnik załamania światła danej substancji względem próżni)
v1 - prędkość światła w ośrodku 1
v2 - prędkość światła w ośrodku 2
α - kąt padania
β - kąt załamania.
Współczynnik załamania światła danej substancji zależy od długości fali padającego promieniowania, jak również od temperatury i ciśnienia (jest to związane ze zmianą gęstości, która pociąga…
… u wylotu kapilary zanurzonej w cieczy badanej (kapilara o danym promieniu zanurzona na ściśle określoną głębokość). Maksymalne ciśnienie obliczamy ze wzoru: (3.6),
natomiast napięcie powierzchniowe: (3.7), gdzie:
gęstość cieczy manometrycznej
różnica poziomów w manometrze
gęstość cieczy badanej
- głębokość zanurzenia kapilary
r - promień kapilary
g - przyspieszenie ziemskie (g = 9,81m⋅s-2)
3.3. Aparatura…
… pryzmatów,
termostat,
badany związek,
lampa sodowa,
strzykawki.
2.4. Wykonanie ćwiczenia.
Nastawiono termostat na żądaną temperaturę,
Włączono lampę sodową 10 minut przed pomiarem,
Wprowadzono pomiędzy pryzmaty refraktometru za pomocą strzykawki kilka kropel badanej cieczy,
Po ustaleniu w polu widzenia okularu położenia linii granicznej odczytano wartość na skali przyrządu,
Z dołączonej tablicy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz