Sprawozdanie finansowe - informacje o przedsiębiorstwie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie finansowe - informacje o przedsiębiorstwie - strona 1 Sprawozdanie finansowe - informacje o przedsiębiorstwie - strona 2 Sprawozdanie finansowe - informacje o przedsiębiorstwie - strona 3

Fragment notatki:

SPRAWOZDANIA FINANSOWE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORSTWIE
Sprawne funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa wymaga sprawnego działania systemu informacyjnego, wspomagającego i umożliwiającego realizację funkcji zarządzania. Zarządzanie bowiem, rozpatrywane jako proces regulacji, polega na gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji.
Wśród różnego rodzaju informacji dostarczonych do stanowisk decyzyjnych szczególne miejsce zajmują informacje analityczne, odwzorowujące związki i zależności między zjawiskami występującymi w działalności organizacji gospodarczej. Ich podstawową treścią są wiadomości o przyczynach i skutkach zmian w strukturze zjawiska oraz jego rozmiarach.
Ważną część informacji analitycznych stanowią te, które dotyczą stanów i wyników gospodarki finansowej przedsiębiorstwa. Od rezultatów uzyskiwanych w tej dziedzinie działalności zależy bowiem jego pozycja na rynku i możliwości rozwojowe. Dział analizy ekonomicznej, a zwłaszcza dział analizy finansowej, płatniczej zajmuje się metodami, procedurami i technikami postępowania badawczego oraz tworzenia zasad posługiwania się nimi w badaniach strukturalnych i przyczynowych zjawisk należących do gospodarki finansowej. Zasadniczym obiektem tego działu są stany i wyniki osiągane w gospodarce finansowej, chociaż niektórzy analitycy rozszerzają jeszcze zakres badań na koszty własne. Rezultaty analizy finansowej, a zwłaszcza płatniczej mają dużą wartość poznawczą i użytkową dla kierownictwa przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia. Kierownictwo wykorzystują informacje z tych analiz do sterownia i regulowania gospodarką finansową, natomiast otoczenie - do wyrabiania sobie sądu o kondycji i wiarygodności finansowej swego kontrahenta i kredytobiorcy.
Sporządzanie sprawozdawczości finansowej przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą jest obligatoryjne. Dla zachowania przejrzystości, rzetelności wiarygodności i porównywalności informacji, sprawozdawczość podlega regulacji prawnej. Podstawę tej regulacji stanowi kodeks handlowy, prawo podatkowe, ustawa o rachunkowości oraz przepisy i ustalenia określane przez Ministerstwo Finansów czy Główny Urząd Statystyczny.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości podmioty gospodarcze niezależnie od formy organizacyjnej, prawnej i własnościowej prowadzące księgi rachunkowe na zasadach ustalonych w ustawie zobowiązane są do sporządzania sprawozdawczości obejmującej bilans , rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową według wzorów stanowiących załącznik do ustawy. Sprawozdawczość finansowa dla podmiotów, których coroczne sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez biegłych rewidentów (o czym mówi ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994.opublikowana w Dz. U. Nr 121/94 poz. 591), zawiera również sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Wzory sprawozdań i regulacje dotyczące aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego oparte zostały na zasadach obowiązujących w państwach Unii Europejskiej i są zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, co sprzyja upodobnieniu polskiej sprawozdawczości finansowej do obowiązującej w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej.


(…)


Do szczególnie ważnych zagadnień analizy finansowej firmy zaliczamy analizę zmian w jej sytuacji finansowej. Jej podstawą są sprawozdania z przepływów pieniężnych, które obrazują wpływy i wydatki środków pieniężnych w toku działalności gospodarczej przedsiębiorstwa . W państwach Unii Europejskiej sprawozdanie to jest sporządzane dla kilku okresów działania firmy i służyć może do oceny struktury źródeł pieniądza i sposobów wykorzystania, gospodarowania środkami pieniężnymi, co z kolei pozwoli ocenić czy z punktu widzenia zarządzania firmy poszczególne rodzaje źródeł i ich wykorzystanie są najbardziej właściwe i efektywne. Jeżeli sprawozdanie jest „robione” dla okresów przyszłych (np. obejmujących realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego), stanowiąc prognozę sytuacji finansowej firmy na przyszłość…
… kapitału)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.
(Dz. U. nr 121, poz. 591)
Analiza bilansu obejmuje badanie struktury aktywów i pasywów oraz dynamiki zmian oraz analizę wskaźnikową pozycji finansowej przedsiębiorstwa.
Badanie struktury aktywów i pasywów zwane analizą pionową bilansu dostarcza informacji o udziale różnych składników majątku lub kapitałów…
… nie tylko formy ale również i nazwy. Sporządzanie tego typu sprawozdania jest wymagane w przypadku przygotowywania prospektu emisyjnego, publikacji raportu rocznego spółek notowanych na giełdzie oraz przy aplikacji o kredyt w bankach.
Zasadniczą kwestią przy sporządzaniu zestawienia przepływów finansowych jest określenie nadwyżki finansowej, która firma wygospodarowała w okresie bilansowym.
„Międzynarodowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz