Sprawozdanie finansowe - analiza finansowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie finansowe - analiza finansowa - strona 1 Sprawozdanie finansowe - analiza finansowa - strona 2 Sprawozdanie finansowe - analiza finansowa - strona 3

Fragment notatki:


SPRAWOZDANIA FINANSOWE FIRMY Dla kogo są sporządzane i w jakim celu? akcjonariusze (udziałowcy - właściciele) kredytodawcy (banki) menedżerowie Podstawowe sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa bilans rachunek zysków i strat sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Bilans Stanowi zestawienie majątku firmy oraz źródeł jego finansowania na określony dzień. Zawarte w nim informacje mówią o „kondycji” firmy.
AKTYWA: PASYWA: Majątek trwały
Kapitały własne
Majątek obrotowy
Zobowiązania (kapitały obce)
Aktywa Aktywa to środki będące w posiadaniu przedsiębiorstwa, które zostaną przetworzone w inne aktywa lub wykorzystane do wytworzenia dochodu w przyszłości. Mogą one mieć charakter majątku trwałego lub obrotowego. Majątek trwały przedsiębiorstwa to środki, które pozostają w przedsiębiorstwie dłużej niż rok (mówimy, że ich cykl obrotowy - cykl przetwarzania - trwa dłużej od roku). Majątek obrotowy , (środki obrotowe, aktywa bieżące) to środki pozostające w przedsiębiorstwie do jednego roku
Po stronie aktywów, składniki majątku uszeregowane są według rosnącej płynności, tzn. łatwości z jaką mogą one zostać zamienione na gotówkę. Jako pierwsze podaje się składniki majątku trwałego. Należą o nich:
rzeczowe składniki majątku trwałego (majątek fizyczny), czyli grunty, budowle, maszyny, urządzenia, środki transportu itp.
wartości niematerialne i prawne - np. wartość firmy, nabyte prawa majątkowe, patenty, licencje, umowy najmu)
finansowe składniki majątku trwałego , czyli np. udziały w innych firmach, akcje innych przedsiębiorstw, udzielone pożyczki długoterminowe
Do majątku obrotowego zalicza się natomiast:
zapasy - czyli wartość materiałów i surowców w magazynie, wartość produkcji w toku, wartość zapasów wyrobów gotowych i wartość zaliczek zapłaconych na poczet przyszłych dostaw
należności - czyli wartość zadłużenia klientów wobec przedsiębiorstwa a także inne kwoty należne przedsiębiorstwu z tytułu różnych rozrachunków (np. nadpłaconych składek, czy podatków) i roszczenia dochodzone w drodze sądowej
środki pieniężne - czyli gotówka w kasie i na rachunku bankowym, wartość weksli, czeków itp.
krótkoterminowe papiery wartościowe zakupione w celu ich odsprzedaży (np. weksle skarbowe)
Pasywa Pasywa przedsiębiorstwa podają źródła funduszy, z których zakupiono majątek firmy. Istnieją tylko dwie możliwości finansowania: pieniądze własne lub pieniądze obce. Wartość własnych funduszy zaangażowanych w firmie określa pozycja -

(…)

…)
kapitał zapasowy oraz kapitały rezerwowe (o różnych nazwach) tworzone w spółkach akcyjnych oraz spółkach z o.o. na mocy obowiązujących przepisów zakumulowany zysk zatrzymany w przedsiębiorstwie - suma zatrzymanych w przedsiębiorstwie części zysku netto (nie wypłaconych w postaci dywidendy właścicielom) oraz zysk za aktualny rok rozliczeniowy
AKTYWA:
PASYWA:
Majątek trwały
Kapitały własne
majątek rzeczowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz