Sposoby znakowania stali

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposoby znakowania stali - strona 1 Sposoby znakowania stali - strona 2 Sposoby znakowania stali - strona 3

Fragment notatki:

Sposoby znakowania stali
Oznaczenia stali przywoływane w Eurokodzie nawiązują do nowego systemu oznaczeń, obo­wiązującego w Polsce od 2005 r. System ten jest oparty na symbolach literowych i cyfrowych, któ­re wskazują na główne zastosowanie stali oraz jej podstawowe właściwości mechaniczne.
Oznaczenie stali według PN-EN 10027-1 [41] składa się z trzech pól (tabl. 3.1, rys. 3.1). W pierwszym z nich znajduje się. duża litera alfabetu łacińskiego, wskazująca na zastosowanie stali. W przypadku stali konstrukcyjnych jest to litera „S". Zaraz za nią pojawia się liczba określająca nominalną granicą plastyczności fy (jej wartość dotyczy najmniejszego zakresu grubości wyrobu), wyrażoną w N/mm . Razem tworzą one tzw. symbol główny oznaczenia stali.
Drugie pole zawiera symbole dodatkowe, podzielone na dwie grupy. Pierwsza grupa opisuje grupę jakościową stali (dawniej nazywaną odmianą plastyczności), która jest charakterystyką od­porności stali na pękanie. W oznaczeniu grupy jakościowej zakodowany jest osiągany poziom pra­cy łamania KV próbek udarnościowych z karbem typu Charpy'ego V, badanych w określonych temperaturach. Zestawienie grup jakościowych stali, podzielonych na podstawie zmierzonej pracy łamania (w odpowiedniej temperaturze) znormalizowanych próbek, przedstawiono w tabl. 3.1. Próbę łamania przeprowadza się według normy [43].
W wypadku gdy symbole dodatkowe w pierwszej grupie nie wystarczają do opisu stali, stoso­wane są jeszcze symbole w drugiej grupie. Symbole takie, dotyczące stali konstrukcyjnych, zesta­wiono w tabl. 3.1.
Trzecie pole w oznaczeniu stali zawiera symbole określające wymagania dodatkowe stawiane wyrobom gotowym. Symbole występujące w trzecim polu są opcjonalne. Jeśli występują, to są oddzielone od poprzedzających oznaczeń znakiem „+". Kilka najbardziej istotnych symboli wyrobu gotowego podano w tabl. 3.1. Bardziej szczegółowy opis systematyki oznaczania stali, nie tylko konstrukcyjnych, podaje norma [41]. Inny sposób oznaczania, oparty wyłącznie na symbolach cyfrowych, podaje norma [42]. System ten jest używany głównie w handlu wyrobami stalowymi lub w zastosowaniach mechanicznych.
Porównanie „starych" oznaczeń stali konstrukcyjnych, używanych przed 2005 r. ze stoso­wanymi obecnie jest trudne, ponieważ współcześnie produkowane stale są wyrabiane według zmienionych norm hutniczych i nie ma bezpośredniego przejścia ze „starych" gatunków stali (i oznaczeń) na nowe. W celach porównawczych można się posługiwać tabl. 3.2.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz