Sposoby ochrony interesów wspólnoty mięzdynarodowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Sposoby ochrony interesów wspólnoty mięzdynarodowej - strona 1  Sposoby ochrony interesów wspólnoty mięzdynarodowej - strona 2  Sposoby ochrony interesów wspólnoty mięzdynarodowej - strona 3

Fragment notatki:

Sposoby ochrony interesów wspólnoty międzynarodowej: ius cogens, zobowiązania erga omnes, zbrodnie międzynarodowe, kategoria ludzkości Zespół instrumentów związanych z tendencjami do ochrony podstawowych interesów i wartości wspólnoty - społeczności międzynarodowej jako całości) - tendencje do tego, by rozwijać i umacniać instytucje służące ochronie dobra wspólnego. Wyodrębnia się wartości kluczowe dla społeczności międzyn. i wiąże się z nimi instrumenty mające je chronić, są to:
Normy ius cogens - normy imperatywne bezwzględnie wiążące znamionuje je to, że ich zastosowanie nie może być wolą stron wyłączone lub ograniczone - w przeciwieństwie do norm względnie wiążących.. Podmioty prawa nie mają żadnej możliwości wyboru sposobu zachowania się, muszą zachowywać się tak, jak przepisy te postanawiają.
To normy prawne obowiązujące w SM o znaczeniu tak istotnym dla społeczności międzynarodowej, że posiadają one moc bezwzględną i nie mogą być uchylone inną normą PM nie mającą charakteru ius cogens . Brak jest wyczerpującego katalogu takich norm. Ze swej istoty wszelkie normy typu ius cogens mają charakter zwyczaju międzynarodowego i wiążą wszystkie państwa i inne podmioty prawa międzynarodowego. Nie stoi to na przeszkodzie temu, że mogą być potwierdzane w umowach międzynarodowych , np. Karcie Narodów Zjednoczonych . Do najczęściej podawanych przykładów norm iuris cogentis należą: zakaz użycia siły zbrojnej (z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez Kartę Narodów Zjednoczonych ), zakaz interwencji w sprawy wewnętrzne innych państw , zasada wolności morza otwartego , zakaz zabijania jeńców wojennych , zakaz ludobójstwa , zakaz handlu niewolnikami , kobietami i dziećmi, zakaz piractwa . Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 1969 uznaje ius cogens za normę, od której żadne odstępstwo nie jest dozwolone i która może być zmieniona jedynie przez późniejszą normę prawa międzynarodowego o tym samym ch arakterze . Konwencja stwierdza też, że nieważna jest umowa, która w chwili zawarcia była sprzeczna z ius cogens . Jeżeli zaś powstanie nowa norma ius cogens w trakcie obowiązywanie umowy następnie z nią sprzecznej, to taka umowa wygasa. Normy ius cogens są bezwzględnie wiążące, co implikuje zakaz ich naruszania, a obowiązek ten ma charakter erga omnes Kategoria zobowiązań erga omnes zobowiązanie wobec wszystkich, służą ochronie dóbr wspólnych społeczności międzynarodowej; Przykłady zobowiązań erga omnes:
zobowiązanie do niedokonywania agresji zbrojnej,
zobowiązanie do nieopuszczania się zbrodni ludobójstwa,
zobowiązanie do niepoddawania ludzi stanowi niewolnictwa,


(…)

… nie wskazali żadnych specyficznych form ochrony ani też nie określili środków prawnych przysługujących tej kategorii ludności. Trybunał nie określił przy tym prawa do samostanowienia jako normę bezwzględnie obowiązującą, lecz jedynie jako jedną z najbardziej fundamentalnych norm prawa międzynarodowego
Zbrodnie międzynarodowe są to przestępstwa, których zapobieganiu i karaniu zainteresowana jest społeczność…
… międzynarodowe, tj. ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne, zbrodnie ludobójstwa, zbrodnie agresji. Do ścigania core crimes powołuje się międzynarodowe sądy i trybunały karne
Zgromadzenie Ogólne ONZ - funkcje i znaczenie w stosunkach międzynarodowych
Zgromadzenie Ogólne ONZ - główny organ plenarny ONZ i jedyny z najważniejszych organów systemu ONZ zapewniający równą reprezentację…
… swoje problemy.
Rada Bezpieczeństwa ONZ - funkcje i znaczenie w stosunkach międzynarodowych
Rada Bezpieczeństwa ONZ - organ ONZ odpowiedzialny za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, decydujący w szczególności o autoryzacji działań militarnych, tworzeniu operacji pokojowych i nakładaniu sankcji międzynarodowych. Składa się z 15 członków, w tym 5 stałych (Chiny, Francja, Rosja, USA, W. Brytania…
…, jeśli zezwoli na to Rada; podobnie jest w przypadku stron sporu będącego przedmiotem debaty.
Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ - uchwały jednego z sześciu głównych organów ONZ. Szczególne znaczenie mają rezolucje Rady Bezpieczeństwa dotyczące utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, a zwłaszcza decyzje o zastosowaniu sankcji nie wymagających użycia siły zbrojnej (art. 41. Karty) oraz decyzje…
….
Obecnie działa wiele organizacji wyspecjalizowanych:
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF)
Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD)
Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (ILO)
Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO)
Organizacja NZ ds. Rozwoju Przemysłu (UNIDO)
Organizacja NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)
Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz