spółki kapitałowe - Spółka z o.o.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
spółki kapitałowe - Spółka z o.o. - strona 1 spółki kapitałowe - Spółka z o.o. - strona 2 spółki kapitałowe - Spółka z o.o. - strona 3

Fragment notatki:

Zalewski. Notatka składa się z 5 stron.
Spółki kapitałowe:   1)  Spółka z o.o. może być utworzona przez jedną lub więcej osób prowadzoną w celu prawnie  dopuszczalnym. Spółka z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę  z o.o. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Kapitał zakładowy współki dzieli się na  udziały o równej albo nie równej wartości nominalnej.  Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5000 zł. Wartość nominalna udziału  nie może być niższa niż 50 zł. W spółce jednoosobowej jedyny wspólnik wykonuje wszystkie  uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników. Firma spółki może być obrana  dowolnie, powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenia w cudzysłowie „ sp. Z o.o.  albo  ten skrót. Zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego, wniosek podpisują wszyscy  członkowie zarządu. Jeżeli zawarcie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w  terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo jeżeli postanowienie sądu  odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne umowa spółki ulega rozwiązaniu.   Zasadniczo wspólnicy mają równe prawa i obowiązki w spółce. Uprzywilejowanie może  dotyczyć w szczególności prawa głosu, prawa do dywidendy lub sposobu udziału w podziale  majątku w przypadku likwidacji spółki.  Umowa spółki może zobowiązać wspólników do  dopłat w granicy liczbowo odpowiadającej wysokości w stosunku do udziału . Dopłaty  powinny być nakładane i uiszczone przez wspólników również w stosunku do ich udziału.  Wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwała wspólników. Dopłaty  mogą być zwracanie wspólnikowi jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w  sprawozdaniu finansowym.   Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i  przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników.     Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Składa się z jednego albo większej liczby  członków. Do zarządu mogą wejść wspólnicy albo osoby spoza ich grona. Członek zarządu jest  powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki inaczej stanowi ( np. gdy  powołuje się radę nadzorczą to ona może mieć tę kompetencję)  Członek zarządu może być w  każdym czasie odwoływany uchwałą wspólników. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub  innego stosunku pranego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. Umowa spółki może  zawierać inne postanowienia w szczególności ograniczać prawo odwołania członka zarządu do  ważnych powodów.   Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich 

(…)

… spółki,
sprawdzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu. Umowa spółki może ustanowić
radę nadzorczą lub komisję rewizyjną, albo oba te organy. W spółce których kapitał zakładowy
przewyższa kwotę 500.000 złotych wspólników jest więcej niż 25 powinna być ustanowiona rada
nadzorcza lub komisja rewizyjna. Rada nadzorcza składa się z co najmniej 3 członków powoływanych i
odwoływanych uchwałą…
… w określonych sytuacjach zgromadzenie może zwołać
również rada nadzorcza, względnie komisja rewizyjna a także grupa wspólników. W sprawach nie
objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest
reprezentowany na zgromadzenia a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia
uchwały. Uchwały można podjąć mimo braku formalnego zwołania zgromadzenia…
… może wydawać akcje o szczególnych uprawnieniach, które powinny być określone w
statucie( akcje uprzywilejowane). Akcje uprzywilejowane powinny być co do zasady imienne.
Uprzywilejowanie może dotyczyć w szczególności prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału
majątku w przypadku likwidacji spółki. Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu nie dotyczy
spółki publicznej ( notowanej na giełdzie)
Statut…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz