Społeczna kwestia bezrobocia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3500
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczna kwestia bezrobocia - strona 1 Społeczna kwestia bezrobocia - strona 2 Społeczna kwestia bezrobocia - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: teoretyczne podstawy bezrobocia, bezrobocie frykcyjne, bezrobocie keynesowskie, bezrobocie koniunkturalne, bezrobocie strukturalne, pomiar bezrobocia, bezrobocie rejestrowe, badania ankietowe, badania ekonomiczne aktywności ludności, BAEL, rola państwa w zwalczaniu bezrobocia, teoria keynesowska, teoria neoklasyczna, elastyczność i deregulacja rynku pracy, elastyczność czasu pracy, elastyczność płac, elastyczność zatrudnienia, elastyczność podaży pracy, społeczne skutki bezrobocia.

Społeczna kwestia bezrobocia
Występowanie bezrobocia jest niewątpliwie jedną z najbardziej palących problemów społecznych nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na świecie. Jako jedno z niewielu zjawisk wywiera bardzo znaczące skutki w wymiarze ekonomicznym i społecznym. Wskaźnik bezrobocia obok dynamiki wzrostu PKB jest ulubionym przedmiotem debat w dyskursie publicznym o aktualnej sytuacji gospodarczej. Skąd wynika tak duże zainteresowanie polityków, publicystów i opinii publicznej kwestią bezrobocia? Czy państwo powinno aktywnie niwelować poziom bezrobocia? Jeśli tak, to jakich instrumentów powinno użyć, aby uzyskać pożądany efekt? W niniejszej pracy postaram się odpowiedzieć na te pytania.
Plan niniejszej pracy wygląda następująco: na początek zostanie przedstawiona teoretyczna problematyka bezrobocia, definicja osoby bezrobotnej w Polsce, metodologia pomiaru bezrobocia oraz występujący w literaturze podział bezrobocia na: frykcyjne, strukturalne i koniunkturalne. Następnie przeciwstawne koncepcje polityki ekonomicznej w kwestii bezrobocia: aktywnej i pasywnej oraz elastyczność rynku pracy. Kolejnym punktem będzie omówienie stanu bezrobocia w Polsce na przestrzeni kilkunastu lat: od transformacji gospodarczej do chwili obecnej. Dalej zostanie przedstawiona aktualna sytuacja na rynku pracy z uwzględnieniem ważnych uwarunkowań takich, jak wejście Polski do Unii Europejskiej. Na koniec zostaną omówione społeczne i ekonomiczne skutki występowania bezrobocia.
1. Teoretyczne aspekty bezrobocia
Bezrobocie to stan przymusowego pozostawania bez pracy. Pojęcie, któremu nie sposób odmówić dużego stopnia ogólności, zostało sformułowane przez brytyjskiego ekonomistę J.A. Hobsona w 1896 roku. Niezwykle ciężko jest podać jednoznaczną definicję osoby bezrobotnej. Cechy osoby bezrobotnej:
pozostawanie bez pracy,
poszukiwanie pracy,
gotowość do pracy.
Jednakże nawet one nie pozostają bez kontrowersji. Dzisiejszy złożony świat gospodarczy powoduje, że ciężko jest go opisać w systemie „zerojedynkowym”, czy w biało - czarnych barwach. Część pracowników jest zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. Kwestię poszukiwania pracy również trudno zdefiniować. Inaczej wygląda to w miastach, gdzie ludzie są świadomi wagi aktywnego poszukiwania pracy, inaczej w małych miasteczkach i wsiach. Główny Urząd Statystyczny prowadzący ankietowe Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) arbitralnie ustalił następujące kryteria osoby bezrobotnej:
wiek pomiędzy 18 a 65 rokiem życia (w przypadku kobiet górną granicą jest 60 rok życia)
pozostawanie bez pracy w ciągu ostatniego tygodnia
aktywne poszukiwanie pracy w ciągu ostatnich 4 tygodni
bycie zdolnym i gotowym do podjęcia pracy w tygodniu badanym i w kolejnym.


(…)

… elastyczności lokalnego rynku pracy. Podmiotem tych działań w dużym stopniu pozostają organy państwowe. Jest to jedyna aktywna forma walki z bezrobociem, jaką powinny one przedsięwziąć. Zakres takich działań jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. liberalizację prawa pracy, w tym zapisy związane ze zwalnianiem pracowników, likwidację płacy minimalnej, swobodniejsze regulowanie płacy nominalnej, ograniczenie…
… dolegliwy, podczas gdy jego znaczenie wzrasta w czasie gorszej koniunktury. Na plus należy zapisać politykę ograniczania liczby uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych i utrzymywanie jego wysokości znacznie poniżej płacy minimalnej. Niepokojąca wydaje się być praktyka ograniczonej roli kobiet na rynku pracy. Może ona wynikać z tradycyjnego, patriarchalnego modelu rodziny i dyskryminacji kobiet na rynku…
… za trendami występującymi na rynku pracy, takimi jak: zainteresowanie określonymi zawodami, np. informatycy, zainteresowanie pewnymi kwalifikacjami, np. znajomość języków obcych, gotowością pracowników do zmiany miejsca zamieszkania z powodu zmiany pracy.
Wysoka elastyczność rynku pracy implikuje trzy podstawowe efekty. Po pierwsze umożliwia obniżenie naturalnej stopy bezrobocia odpowiadającej produkcji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz