Spektroskopia w podczerwieni - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spektroskopia w podczerwieni - omówienie - strona 1 Spektroskopia w podczerwieni - omówienie - strona 2 Spektroskopia w podczerwieni - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

INSTRUKCJA  DO  ĆWICZEŃ  LABORATORYJNYCH   ZE  SPEKTROSKOPII  W  PODCZERWIENI  ( W. J. wersja 0.47 beta)    Spis treści Spis treśc Spis treś Spis tre       I.  Krótkie wprowadzenie do spektroskopii w podczerwieni       w sposób niematematyczny wyłoŜone.    II.  Podstawowe informacje o fourierowskim spektrometrze      pracującym w zakresie podczerwieni i technice pastylki KBr.    III.  Pomiar widma w podczerwieni techniką pastylki KBr.      przy uŜyciu spektrometru fourierowskiego.    IV.  Prosta korekta widma.    V.  Wyznaczenie pozycji pasm.    VI.  Rozkład pasm złoŜonych.    VII.  Identyfikacja substancji.    VIII.  Przypisania.    IX.  Opis programu WinIR pod kątem ćwiczeń.    X.  Opis programu Fityk pod kątem ćwiczeń.    XI.  Opis programu Extrema pod kątem ćwiczeń.    XII.  Szkic sprawozdania.    • KCKIZW WIMIC AGH • 2011 •    2 I. Krótkie wprowadzenie do spektroskopii w podczerwieni   w sposób niematematyczny wyłoŜone    1. O czym mówimy?  Materia  absorbuje,  rozprasza  i  emituje  w  sposób  selektywny  i  nieselektywny  promie- niowanie  elektromagnetyczne.  ZaleŜność  tego  oddziaływania  od  energii  promieniowa- nia  elektromagnetycznego  jest  tzw.  „widmem  energetycznym  promieniowania”  lub  w skrócie „widmem”. Spektroskopia jest nauką badającą widma.   Spektroskopia  w  podczerwieni  typowo  zajmuje  się  widmami  absorpcji  selektywnej  z podczerwonego  zakresu  promieniowania.  Podczerwień  to  zakres  promieniowania  elektromagnetycznego  pomiędzy  światłem  widzialnym  a  mikrofalami.  Przyjęło  się,  Ŝe  środkowa podczerwień to zakres 2,5–25 µm, 12–120 THz i 400–4000 cm -1 (jednost- ką  jest  tu  tzw.  liczba  falowa  (1/λ wyraŜone  w  centymetrach  odwrotnych)).  Energię  promieniowania elektromagnetycznego moŜna obliczyć znając jego częstość lub długość  jego fali. Typowe widmo w podczerwieni przedstawia zaleŜność absorpcji (przedstawio- nej w funkcji absorbancji lub transmitancji) od liczby falowej.   Historycznie pierwsze widmo promieniowania otrzymano w zakresie widzialnym za  pomocą  pryzmatu.  Dla  niektórych  źródeł  promieniowania  na  tle  widma  występowały  poprzeczne  cienie  lub przejaśnienia  („pasma”)  (rysunek  I.I).  Z tego historycznego  po- wodu inne sposoby przedstawiania absorpcji i emisji równieŜ nazywamy „pasmami”.    Rys. I.1. Widmo emisyjne azotu w zakresie widzialnym (Wikipedia). 

(…)

… jest właśnie sygnałem zaleŜnym od czasu a wyświetlany wykres
pokazuje natęŜenie w zaleŜności od częstości dźwięku).
Źródłem promieniowania w zakresie środkowej podczerwieni jest rozgrzany pręt ceramiczny (poniewaŜ akurat maksimum tzw. „promieniowania ciała doskonale czarnego
dla ciał rozgrzanych do temperatur bezpiecznie osiągalnych w laboratorium wypada w
podczerwieni, np. Ŝarówka). Próbkę umieszcza na drodze wiązki…
… wpływ zasada nieoznaczoności Heisenberga, która
powoduje, Ŝe atomy nie mogą być w stanie spoczynku nigdy (nawet w temperaturze
0 K) i dlatego najniŜsza moŜliwa energia związana z translacją swobodnego atomu lub
oscylacją związanego atomu nie jest zerowa. Układ powiązanych atomów wykonuje
wówczas tzw. drgania zerowe.
Związany atom moŜe pochłonąć energię odpowiadającą częstości jego drgań własnych…

Wiadomo było, Ŝe otrzymano do ćwiczeń prostą substancję nieorganiczną. Tabele korelacji i katalog wskazały na rodzaj występującego anionu: fosforanowy. W celu jej zidentyfikowania na podstawie zmierzonego widma IR uŜyto bazy danych zawierającej widma związków nieorganicznych i minerałów firmy Sadtler. Najlepsze dopasowanie było
dla hydroksyapatytu (zasadowy fosforan wapnia). Ponadto przeglądnięto tabele…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz