Spektrof - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spektrof - ćwiczenia - strona 1 Spektrof - ćwiczenia - strona 2 Spektrof - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Michał Mielnik Gr. 24 09.12.99
Zygmunt Rynduch Gr. 24
Rafał Mierzwa Gr. 24
Tomasz Kapelko Gr. 24
Spektrofotometria absorpcyjna
Podstawy teoretyczne.
Metody spektrofotometrii w świetle widzialnym i nadfiolecie polegają na pomiarze absorpcji promieniowania elektrometrycznego. W podanym zakresie promieniowania zjawisko absorpcji jest związane z przejściami między poziomami elektronów powłok zewnętrznych i zmiana energii cząsteczki lub atomu. W przypadku absorpcji cząsteczka znajdująca się w stanie podstawowym pochłania padające promieniowanie , w wyniku czego wzrasta energia elektronów i cząsteczka przechodzi w stan wzbudzony. W przypadku emisji występuje zjawisko odwrotne , a więc cząsteczka znajdująca się w stanie wzbudzonym emituje energię w postaci promieniowania elektromagnetycznego i cząsteczka wraca do stanu podstawowego. Zmiany energii ΔE w procesie absorpcji lub emisji są proporcjonalne do częstotliwości drgań ν ( a odwrotnie do długości fali λ ) promieniowania elektromagnetycznego: Gdzie: h- stała Plancka
ν- częstotliwość drgań
c- prędkość światła
λ- długość fali
Gdy wiązka promieniowania monochromatycznego przechodzi przez warstwę roztworu, wówczas wychodzące promieniowanie jest osłabione w stosunku do padającego. Promieniowanie o natężeniu Io ulega częściowo odbiciu lub rozproszeniu i częściowo pochłonięciu, a część tylko przechodzi przez roztwór.
Gdzie: Ir- natężenie promieniowania rozproszonego i odbitego
Ip- natężenie promieniowania pochłoniętego
It- natężenie promieniowania przechodzącego przez roztwór
W przypadku roztworów nie zawierających zawiesin wartość Ir jest niewielka i można ją praktycznie pominąć. Stosuje się wtedy równanie:
Znając wartość Io i It można obliczyć Ip. Natężenie światła przechodzącego It zależy od natężenia źródła światła Io i od grubości warstwy roztworu. Zależność tę można wyrazić wzorem LAMBERTA:
Gdzie: k- współczynnik proporcjonalności
b- grubość warstwy roztworu
Podobna zależność istnieje między natężeniem światła przechodzącego Ir a stężeniem substancji barwnej c w roztworze. Zależność tę opisuje prawo BEERA:
Gdzie: kt- współczynnik proporcjonalności
Zestawiając równania LAMBERTA i BEERA otrzymujemy:
Gdzie: a- współczynnik absorpcji
Jest to prawo spektrofotometrii absorpcyjnej. Wyrażenie It / Io nazywamy przepuszczalnością lub transmitancjąT:
a logarytm odwrotności tego wyrażenia nazywa się ekstynkcją lub absorbancją: Przy stałej grubości warstwy cieczy, a więc przy stałej

(…)

… lub rejestrującego. W przypadku aparatów do pomiaru w nadfiolecie układ optyczny szklany jest zastępowany kwarcowym, który nadaje się także do pomiarów w świetle widzialnym. Prosty przyrząd służący do wizualnych obserwacji zmiany zabarwienia lub do pomiarów adsorpcji za pomocą urządzenia fotoelektrycznego nosi nazwę kolorymetru lub fotokolorymetru. W prostych urządzeniach światło monochromatyczne uzyskuje…
… lub lampy wolframowo-jodowe. W zakresie nadfioletu jest stosowana zwykle wysokociśnieniowa lampa wodorowa lub deuterowa, emitująca promieniowanie w zakresie 180 - 380 nm. Natężenie promieniowania przechodzącego przez roztwór mierzy się różnego typu detektorami. Najczęściej jako detektory stosuje się fotoogniwa, fotokomórki lub rzadziej fotopowielacze. Fotoogniwa składają się z płytki metalowej (np. Fe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz