Socjologia - zagadnienia - Rodzina

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2205
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - zagadnienia - Rodzina - strona 1 Socjologia - zagadnienia - Rodzina - strona 2 Socjologia - zagadnienia - Rodzina - strona 3

Fragment notatki:


1.Poj.socjol.przedmiot,zakres - Socjologia jest to nauka zajm. Się badaniem współżycia społeczn.,jego materialnych i niematerialnych wytworów czynników powodujących ich powstawanie rozwój i zanik. Badaniem osobników ludzkich o tyle, o ile przez to współżycie są zdeterminowani (uwarunkowani).Socjologia rozwija dwie teorie: teor.struktur społ. zwaną teorią grup społecznych,społeczeństwa lub teorią makrostruktur i mikrostruktur społecznych.Drugą z nich to zmian, procesów zachodzących w różnych grupach i zbiorowościach. Teorie te uogólniają wyniki badań,opisują elementy składowe grup i zbiorowości, zasady ich budowy i funkcjonowania.Dynamike i intensywność oraz skutkiwspółżycia społ.wyznacza zespól różnorodnych czynników a są to: przyrodnicze-biologiczne(czyli cechy i budowa organizmu,procesy'fizjologiczne,odruchy,skłonności,mechanizm dziedziczenia,),geograficzne(klimat,ukształtow.terenu,gleby,świat roślinny,zwierzęcy,bogactwa'naturalne),demograficzne(gęstość zaludnienia, wiek,płeć,przyrost naturalny) ; ekonomiczne-(praca jej warunki, organizacja, środki i narzęzia pracy, poziom zaspokojenia potrzeb ); kulturowe-(budowle,mieszkania, ubrania). 2. ?
3. Funkcje socjologi-Socjologia stanowi dwie funkcje: teoretyczną- opisującą badany przez siebie przedmiot zainteresowań, wyraża się ona także w orientacji metodologicznej , zaleca onarozpatrywać procesy i zjawiska w aspekcie genetycznym,strukturalnym i funkcjonalnym.Wskazuje na stosowane metody i techniki badawcze.Drugą z nich pełni rolę praktyczną(diagnostyczną) która dostarcza wiedzy o wycinku rzeczywistości społecznej,(prognostyczną) o następstwach działań, ułatwia podejmowanie decyzji,(socjotechniczną) do formułowania zaleceń, reguł politykom, menedżerom,praktykom którzy zajmują się kształtowaniem postaw i zachowań ludzi . 4. Socjolog.ogólna ,a socj.szczeg.-Pomiędzy socjol.ogólną a socj.szczegól. istnieje ścisła zależność. Socj.ogól.dostarcza socjologiom szczegółowym teorię, aparat pojęciowy oraz dyrektywy i metody badawcze. Socjologie szczególowe przynoszą wyniki z różnych dziedzin rzeczywistości spłecznej, które to są uogólniane na gruncie socjologii ogólnej i tworzą jej teoretyczno-metodologiczny przedmiot.Socjologię można podzielić na ponad 30 subdyscyplin,w Polsce aktywnie rozwijające się to m.in.: pracy,organizacji, wsi, miasta, rodziny, wychowania i oświaty, kultury,medycyny, prawa,religii, wiedzy i nauki, moralności.Z tych zakresów dociekań teoretyczno-empirycznych socjologii szczegółowych w ostateczności wyznaczają zbiory twierdzeń teoretycznych, kształtują pewne orientacje teoretyczno-metodologiczne socjologii.
5. Przydatność socj.- Socjologiczne badania ,analizy pojęciowo- metodologiczne,próby konstruowania teorii różnych dziedzin życia społecznego
umożliwiają każdemu praktykowi, w tym ekonomiście: trafniejszą diagnozę rzeczywistości społeczno-gospodarczej przez obiektywne i dokładne jej ujęcie; wybranie właściwych środków do urzeczywistnienia obranego celu i następstw stosowanych środków. Uwalnia od fikcji , mitów , stereotypów w ujmowaniu rzeczywistości, a także pozwala dojrzeć siły mogące współ-i przeciwdziałać realizacji obranego celu.Te znajomości wiedzy socjologicznej pomaga człowiekowi w racjonalnym orientowaniu się w problemach społeczno- ekonomicznych, z którymi się tyka w życiu codziennym, pomaga dostrzec głębsze powiązanie stosunków społecznych, ich złożoności i zależności.

(…)

… on z organizacji społeczeństw, ich gospodarki, polityki,kultury.W teorii wymiany społecznej ,społeczeństwo nie jest tu pojmowane jako swoisty,całościowy system,lecz jako sieć międzyludzkich wzajemnych oddziaływań, interakcji.Całokształt życia społecznego,według teorii wymiany społecznej, to swoisty rynek ekonomiczny, na którym dokonują się bezustannie transakcje, w których toku ludzie wymieniają…
… się działań od wypełniania ich w czasie przez tychwłaśnie a nie innych członków,kontroli działań i zabezpieczeniu ich sankcjami pozytywn. i negatywnymi.Każda grupa aby trwać musi posiadać więzi społeczne powodujące jej wewnętrzną spójność. Grupy dzielimy na małe,duże, pierwotne tzn.małe zbiorowości ludzi których łączy więż społeczno---psychiczna, emocjonalna. Istnienie grup wtórnych,czyli pewnej grupy oób…
… osobie, wytworzone pod wpływem innych ludzi, oraz zespół wyobrażeń o sobie, lecz odczytanych z wyobrażeń innych ludzi o nas samych.
17. Typologie osobow.- Pierwsza klasyfikacja została stworzona przez Hipokratesa już w 4-5 wieku p.n.e., który wyróżnił ich cztery. Są nimi: sangwinik(człowiek żywego usposobienia lecz nie wytrwały, łatwo ulegający), choleryk(pobudliwy, wytrwały w działaniu), flegmatyk(mało pobudliwy, nie ulegliwy, pamiętliwy), melancholik(mało aktywny lecz wytrwały w działaniu jak i w uczuciach).Typologia ta ma charakter psychologiczny i aspołeczny. Następnym typologiem okazał się E.Kretchmer który wyróżnił także cztery typy: pykniczny, asteniczny, atletyczny, dysplastyczny.Jego zdaniem włściwości fizyczne określają jego miejsce i rolę w społeczeństwie,określają właściwości społeczeństwa…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz