Socjologia, zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia, zagadnienia - strona 1 Socjologia, zagadnienia - strona 2 Socjologia, zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

i jest opracowaniem podstawowych zagadnień z socjologii. Notatka tłumaczy takie terminy jak: nauka, życie społeczne, socjolog, reguły dowodów socjologicznych, socjalizacja i jej funkcje, wychowanie, osobowość, społeczeństwo. Ponadto wymienia: elementy biogenne osobowości, socjologiczne elementy osobowości, elementy psychogenne osobowości, elementy socjogenne osobowości. Dodatkowo tłumaczy takie zagadnienia jak: osobowość reprezentatywna, więź społeczna, instytucja społeczna, organizacje społeczne i ich podział. Definiuje również takie pojęcia jak: zwyczaj, obyczaj, sankcja, zbiorowość, grupa społeczna, cztery etapy powstawania grup celowych, poziomy gospodarki, kierowanie zarządzanie. Notatka podejmuje ponadto temat rynku pracy: funkcje pracy, praca jako proces społeczny, proces technologiczny, i proces ekonomiczny. Omawia również zagadnienia takie jak: wartości kultury, system społeczny zakładu pracy, oraz socjotechnika zarządzania.

Socjologia
Socjologia jest nauką o życiu społecznym. Socjologia wiąże się z innymi naukami społecznymi, najważniejsze dyscypliny naukowe mające związek z socjologią to: psychologia, etnologia, etnografia.
Nauka - usystematyzowany zasób wiedzy uzyskanej w drodze metodycznie prowadzonych studiów; działalność badawcza zmierzająca do uzyskania tej wiedzy.
Życie społeczne - ogół zjawisk wynikających ze wzajemnego oddziaływania jednostek i zbiorowości (mówimy o nim gdy z faktu, że jednostka żyje w społeczeństwie wynikają pewne prawidłowości polegające na tym, że jednostka musi się przystosować do grupy społecznej; w tym znaczeniu socjologia zajmuje się tym czy dane zachowanie ma związek z zachowaniami całej grupy społecznej).
Socjolog - taki przedstawiciel dyscypliny naukowej, który jest przede wszystkim bezstronnym obserwatorem, ktoś kto dąży do poznania społeczeństwa w sposób zdyscyplinowany, nie może kierować się własnym systemem wartości, bo dyscyplina ta ze swej istoty jest naukowa. Socjolog zajmuje się np. problemem posłuszeństwa syna ojcu, społeczną organizacją pracy, powstańczą działalnością członków ujarzmionej narodowości. Dla socjologa ważne są zachowania o znaczeniu społecznym. Zachowania znaczące są to takie zachowania, które są wartościowe, spotykają się z aprobatą lub dezaprobatą społeczną (otoczenia). Socjologa interesuje głównie to co jest „specyficznie społeczne”, co wynika z wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie, bez znaczenia czy są to działania spontaniczne, czy zamierzone i celowe (stosunki pomiędzy nauczycielem i uczniami w klasie, współdziałanie i rywalizacja w zakładzie pracy). Socjolog musi dbać o ścisłe znaczenie stosowanych terminów, nie może bezkrytycznie używać języka potocznego. Zainteresowania socjologa mają charakter teoretyczny, poznanie interesuje go dla samego poznania.
Pytania, które socjolog zawsze musi sobie zadawać:
Jak ludzie wobec siebie postępują?
Jakie są ich wzajemne stosunki?
Czy te stosunki społeczne organizują się w jakieś instytucje?
Jakie wartości, idee poruszają ludzi i instytucje?
Do życia społecznego należą także różnego rodzaju przystosowania do grupy społecznej, które są nieświadome. O życiu społecznym (życiu zbiorowym) mówimy dopiero wtedy, kiedy stwierdzamy istnienie trwałej więzi, czyli trwałego układu zależności i trwałych stosunków między osobami.
Reguły dowodów socjologicznych - kryteria:
obiektywizm,
kontrola nad osobistymi upodobaniami,
dokładnie widzieć niż osądzać normatywnie.
Metodologia jest ważna, jest to tylko narzędzie w zrozumieniu społ

(…)

… kilku ról, kiedy staje wobec rozbieżnych wymagań dwóch lub więcej grup, do których należy, w takich sytuacjach decydującym czynnikiem jest jaźń subiektywna, która rozstrzyga czym jednostka jest naprawdę, czego przestrzegać by być w zgodzie z sobą samym;
jaźń odzwierciedlona - zespół wyobrażeń o sobie odczytanych z wyobrażeń innych ludzi o nas samych; zespół wyobrażeń jakie każdy z nas wytwarza sobie na podstawie tego, co sobie sami wyobrażamy, że inni sądzą o nas; element wyobrażeń o tym jak spostrzegają nas inni ludzie; element wyobrażeń o tym jak oceniają nasz wygląd o nasze postępowanie; element reagujący na te wyobrażenia w postaci różnych stanów psychicznych (duma, upokorzenie, zadowolenie, wstyd); jaźń odzwierciedlona jest elementem kontroli środowiska społecznego nad postępowaniem jednostki.
Jaźń subiektywna nie pokrywa się z jaźnią odzwierciedloną. Jaźń subiektywna i jaźń odzwierciedlona są to wewnętrzne regulatory dążenia jednostki do realizacji kulturowego ideału osobowości i do realizacji ról społecznych.
Osobowość reprezentatywna dla danego narodu jest to ta, która występuje najczęściej; kiedy dostrzegamy cechy wspólne dla dużej ilości jednostek w danym narodzie; ten typ osobowości…
… zbiorowości pewnej równowagi wewnętrznej.
Podział organizacji społecznych:
organizacja formalna - sformalizowany system przepisów, stanowisk, ról, sankcji i instytucji formalnych ustalonych na drodze prawnej, który zapewnia podział pracy i koordynację czynności sformalizowanych;
organizacja nieformalna - wytwór spontaniczny, wzór działań przekazanych tradycją instytucji nieformalnych, obyczajów, sankcji, które też porządkują codzienne życie ale poza układami sformalizowanymi i który uzupełnia luki w organizacji formalnej.
W ujęciu całościowym organizacje społeczne są zorganizowanym systemem stosunków, instytucji, środków kontroli społecznej, skupiających jednostki, podgrupy i inne elementy składowe grupy w jedną całość zdolną do trwania i rozwoju.
kontrola społeczna - każda grupa społeczna wytwarza system kontroli…
…;
racjonalny podział pracy i racjonalna jej organizacja wewnątrz instytucji;
określony stopień depersonalizacji czyli obiektywizacji czynności niezależnie od osobistych interesów i dążeń pracowników;
uznanie i zaufanie jakim cała zbiorowość dąży pracowników danej instytucji;
czy dana instytucja jest włączona w cały system instytucji państwowych i społecznych istniejących w danej zbiorowości.
Instytucje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz