Socjologia wychowania-grupy rówieśnicze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia wychowania-grupy rówieśnicze - strona 1 Socjologia wychowania-grupy rówieśnicze - strona 2 Socjologia wychowania-grupy rówieśnicze - strona 3

Fragment notatki:


Człowiek już od momentu urodzenia uczestniczy w różnego rodzaju grupach. Pierwszą z nich jest rodzina, która dla większości jest grupą najważniejszą. Stopniowo każde dziecko wch odzi i przynależy do wielu grup, takich jak: grono przyjaciół, znajomych, rodzi ców, krewn ych, grupy rówieśników w szkole i poza nią, organiz acji społecznych i politycznych, grupy towarzyskiej i zawodowe j oraz własnej rodziny. Przynależność do grupy na ogół sprzyja wytworzeniu się poczucia silnego związku i solidarności z członkami tej grupy. Ma to duże znaczenie dla procesu kształtowania się osobowości człowieka. Według definicji: Grupa społeczna - to zbiorowość składająca się z trzech lub więcej osób, pomiędzy którymi zachodzą różnego rodzaju więzi i zależności o względnie trwałym cha rakterze . M aja wspólny cel, wspólne normy i tworzą rozwiniętą strukturę grupową Cechą charakterystyczną dla wyżej wymienionych zbiorowości jest to, że: Zachodzą w nich rozmaite interakcje-członkowie grupy oddziałują na siebie poprzez udzielanie informacji, pomoc, ocenianie, nagradzanie, karanie Ma własne reguły postępowania, wartości oraz symbolikę, Ma swoje cele, których realizacja wzmacnia spójność grupy, Stanowi jedność na zewnątrz, zachowuje odrębność od innych grup i zbiorowości, Posiada przywódcę i strukturę wewnętrzną, funkcjonuje w niej ustalona hierarchia-każdy człowiek pełni w niej określoną funkcje. Istotną cechą grupy jest cel - pewien stan końcowy lub wartość, na zdobyciu której zależy wszystkim członkom grupy. Cel może być ukształtowany w grupie lub narzucony z zewnątrz. Bardzo ważnym czynnikiem grupy są normy, którym w różnym stopniu podlegają wszyscy członkowie grupy. Istnieją normy prawne, moralne i obyczajowe. Różnią się one siłą zawartego w nich zakazu lub nakazu, rodzajem konsekwencji prz ewidzianych za ich naruszenie. Struktura grupy to układ pozycji poszczególnych członków grupy, ustalający miedzy nimi stosunki i zależności. Wyróżnia się zazwyczaj nas tępujące struktury grupowe: strukturę socjometryczną, strukturę władzy strukturę komunikowania się. Struktura socjometryczna jest oparta na wzajemnej sympatii członków grupy. Pozycję jednostki wyznacza stopień, w jakim d a na osoba jest lubiana przez pozost ałych. Struktura władzy oznacza stosunek, w którym jedna osoba może kontrolować zachowanie drugiej. Struktura komunikacji kształtuje się w związku z potr zebą przekazywania informacji w grupie. Człowiek jest j ednocześnie członkiem wielu zbiorowości, które

(…)

… i rozwoju intelektualnym jej członków.
Grupy dzielimy według różnych kryteriów, z których najczęściej brane są pod uwagę wielkość i więzi emocjonalne.
Podział grup ze względu na więzi emocjonalne między członkami: grupy formalne i grupy nieformalne.
Grupami formalnymi nazywa się takie grupy, które są odgórnie i planowo organizowane, spełniają określone zadania i cele, maja stałą strukturę organizacyjną i są kontrolowane przez jednostki nadrzędne. Takimi grupami są klasy szkolne, organizacje młodzieżowe, organizacje samorządowe i inne. Grupy formalne mają znacznie szersze cele i zadania niż grupy nieformalne. Do grup formalnych należą również grupy wychowawcze organizowane celowo, kształcące określone cechy osobowości lub pożądane wartości społeczne. Będą to zespoły wychowawcze, drużyny harcerskie i temu podobne…
… życia starszego pokolenia. Tworzą one s u b k u l t u r y m ł o d z i e ż o w e Młodzież odrzucająca wartości dorosłych dąży do stworzenia własnych wzorów zachowań, własnej kultury, podkreśla swoja odrębność. Subkultura młodzieżowa przejawia się w różnych formach, jednakże wspólną cechą grup jest zanegowanie kultury dominującej w społeczeństwie. Subkultury młodzieżowe są elementem polskiej…
…: skórzana lub dżinsowa kurtka nabijana ćwiekami, dżinsowe spodnie, oraz ciężkie, wojskowe buty. Fryzura ma postać biegnącego przez środek głowy czuba. Muzyka, tworzona i słuchana przez punków również ma charakter antyestetyczny. Jest ogromnie dynamiczna, agresywna, nieskomplikowana. W Polsce największa aktywność ruchu punk przypada na lata 80. Rozwój kultury, analogicznie, jak na Zachodzie, można uznać…
… skóry włosów, kurtka typu flyers, dżinsowe spodnie z podwiniętymi nogawkami, szerokie, elastyczne szelki oraz wysokie, ciężkie i wypastowane do połysku buty. Wygląd skina ma spełniać kilka funkcji: symbolizuje zdecydowanie i ciągłą gotowość do walki, ma wzbudzać respekt, jest przejawem swoiście pojmowanej przez skinów idei czystości i porządku. Wywodzą się spośród młodzieży robotniczej. Główną cechą…
… lat 80. w USA i W. Brytanii. W Polsce uzyskała popularność w połowie następnej dekady. Oprócz fascynacji muzyką, technomanów łączy zamiłowanie do tańca oraz oryginalnych, futurystycznie zaprojektowanych strojów. Największe europejskie imprezy techno odbywają się w Niemczech, a w Polsce - W Łodzi. Ponieważ trwające kilkanaście godzin imprezy są wyczerpującym przeżyciem, młodzież używa w ich trakcie…
… demonstrują swoją zamożność. Dochody czerpią z działalności przestępczej. Sami nie używają narkotyków.(jedynie amfetamina przed „ akcją”). Większość członków subkultury to osoby o wykształceniu zawodowym lub średnim. Jumacy to młodzi ludzie, dla których źródłem dochodu są kradzieże sklepowe dokonywane za granicą. Jumacy zwykle kradną drogie towary, które następnie sprzedają paserom. Podobnie jak dresiarze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz